Ope­re pri­me cu te­ma „Fe­mei ci­neas­te“

Romania Libera - - Timp Liber - Ma­ria Ca­pe­los

Pro­gra­mul „Ope­re pri­me“, de­ru­lat de Insti­tu­tul Cer­van­tes și având ca te­mă „Fe­mei ci­neas­te“, are ca scop pro­mo­va­rea ope­re­lor ace­lor ci­neas­te spa­ni­o­le afla­te la pri­me­le eta­pe ale ca­ri­e­rei lor ar­tis­ti­ce sau a unor ci­neas­te con­sa­cra­te pu­se în le­gă­tu­ră cu di­ver­se de­bu­turi.

În ge­ne­ral, „Ope­ras pri­me­ras“es­te un pro­gram am­bi­ţi­os ca­re pu­ne în va­loa­re ope­re­le ar­tis­ti­ce ale ci­neaş­ti­lor emer­gen­ţi, un pro­gram ca­re îi încu­ra­je­a­ză pe ti­ne­rii ar­tiş­ti re­le­vând par­ti­cu­la­ri­tă­ţi­le te­ma­ti­ce şi for­ma­le ale noii ci­ne­ma­to­gra­fii spa­ni­o­le con­tem­po­ra­ne. În anul mișcă­rii Re­zist, ca­re a por­nit de la de­nu­nța­rea unor abu­zuri se­xua­le, mișca­rea ci­ne­ma­to­gra­fi­că spa­ni­o­lă a adus o se­rie de noi mo­da­li­tați de ex­pre­sie, dar și re­ac­cen­tua­rea rup­tu­rii cu ide­ea că ar exis­ta me­se­rii ex­clu­siv mas­cu­li­ne.

Ce­le pa­tru fil­me ale­se pen­tru ace­as­tă oca­zie – do­uă fil­me ar­tis­ti­ce și do­uă scur­tme­tra­je – vor ru­la la se­di­ul In­sti­tu­tu­lui Cer­van­tes. Azi, de la ora 19.00, va ru­la „Pri­e­te­nii Aga­tei”, regia Laia Ala­bart, Alba Cros, Lau­ra Ri­us și Mar­ta Ver­heyen, ur­mat de o dis­cuție între Mar­ta Ver­heyen și Oza­na Ni­co­lau și o se­si­u­ne Q&A. Fil­mul es­te lun­gme­tra­jul cu ca­re au încheiat mas­te­rul în stu­dii ci­ne­ma­to­gra­fi­ce ce­le pa­tru re­gi­zoa­re - Laia Ala­bart, Alba Cros, Lau­ra Ri­us și Mar­ta Ver­heyen și spu­ne po­ves­tea unui rit de tre­ce­re de la li­ceu spre uni­ver­si­ta­te a pa­tru ti­ne­re: Ele­na Mar­tín, Car­la Li­na­res, Mar­ta Cañas și Vic­tòria Ser­ra. E un film bi­ne su­sți­nut de sce­na­rii, în ca­re tim­pii mo­rți ai ado­les­ce­nței, con­ver­sați­i­le neîncheia­te, do­ri­nța de a fi împreu­nă con­tu­re­a­ză o no­uă eta­pă de viață.

Pe 12 noi­em­brie ur­me­a­ză fil­mul „Smo­chi­nul”, regia Ana Mu­ru­gar­ren, o re­cu­pe­ra­re a me­mo­ri­ei is­to­ri­ce, a Răz­boi­u­lui Ci­vil Spa­ni­ol, fă­cu­tă de că­tre o tână­ră re­gi­zoa­re, lu­cru puțin obișnu­it. Fil­mul îmbi­nă mai mul­te ge­nuri ci­ne­ma­to­gra­fi­ce pen­tru a po­ves­ti o is­to­rie în ca­re se întâlnesc mai mul­te po­si­bi­li­tăți de a ex­pli­ca trau­ma și împă­rți­rea lu­mii în învin­gă­tori și învi­nși. A fost con­si­de­rat a fi o co­me­die ne­a­gră cu ac­cen­te fan­tas­ti­ce. Sce­na­ri­ul se ba­ze­a­ză pe ro­ma­nul „La hi­gue­ra (Smo­chi­nul)” al scri­i­to­ru­lui spa­ni­ol Ra­mi­ro Pi­nil­la.

Do­cu­men­ta­rul „Esque­ce Mo­ne­los”, regia Ange­les Huer­ta, pe ca­re pu­teți să-l vi­zi­o­nați pe 19 noi­em­brie, vor­bește des­pre re­for­me ur­ba­nis­ti­ce. Au­toa­rea înce­ar­că să re­fa­că o har­tă emoți­o­na­lă per­so­na­lă în mo­men­tul în ca­re ta­tăl ei se îmbol­nă­vește de Alzhei­mer, por­nind de la viața îngro­pa­tă a râu­lui ca­re tra­ver­se­a­ză, to­tuși, isto­ria și me­mo­ria orașu­lui. Se­co­lul XX apa­re astfel ca un corp ca­re stră­ba­te orașul, as­cun­zând tre­cu­tul sau rein­ven­tându-l.

Pe 27 noi­em­brie, pu­tem ve­dea „Dan­cing Be­et­ho­ven”, regia Aran­txa Agu­ir­re. Es­te film documentar re­a­li­zat de o ci­neas­tă con­sa­cra­tă în ca­re pro­ta­go­nis­tul es­te dan­sul, lo­cul de ex­pre­sie și de cău­ta­re a ese­nței pro­ce­su­lui cre­a­tiv. Ela­bo­rând o no­uă ver­si­u­ne a co­re­gra­fi­ei lui Mau­ri­ce Béjart la Sim­fo­nia a No­ua de Be­et­ho­ven, o tână­ră dan­sa­toa­re, fi­i­ca ce­lor doi res­pon­sa­bi­li ai Fun­dați­ei Béjart Bal­let din Lau­san­ne, de­vi­ne fi­rul con­duc­tor, prin in­ter­me­di­ul pro­pri­ei cor­po­ra­li­tăți, al des­co­pe­ri­rii pro­pri­ei sen­si­bi­li­tăți și al re­a­lei uma­ni­tăți.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.