Ju­mă­ta­te din­tre ro­mânii bol­na­vi de can­cer de pi­e­le își pi­erd via­ţa

Romania Libera - - Sănătate - Ele­na Ma­ri­nes­cu

Pes­te 2.500 de ro­mâni dez­vol­tă o for­mă gra­vă de can­cer de pi­e­le în fi­e­ca­re an și ju­mă­ta­te din­tre ei își pi­erd via­ţa pre­ma­tur. Esti­mă­ri­le Orga­ni­zați­ei Mon­dia­le a Să­nă­tății ara­tă că in­ci­de­nța și mor­ta­li­ta­tea can­ce­ru­lui de pi­e­le au cres­cut alar­mant în ul­ti­mii ani.

Astfel, nu­mă­rul de­ce­se­lor din ace­as­tă cau­ză s-a du­blat din 1990 până în pre­zent, fă­când din can­ce­rul de pi­e­le o ve­ri­ta­bi­lă pro­ble­mă de să­nă­ta­te pu­bli­că. În ci­u­da aces­tor da­te îngri­jo­ră­toa­re, can­ce­rul de pi­e­le are una din­tre ce­le mai mari ra­te de vin­de­ca­re da­că es­te de­pis­tat pre­co­ce. În Ro­mânia, sta­tis­ti­ci­le sunt îngri­jo­ră­toa­re pen­tru că ra­ta de su­pra­vi­ețu­i­re a pa­ci­e­nți­lor cu can­cer de pi­e­le es­te de nu­mai 60% (în ca­zul can­ce­re­lor gra­ve). Pa­ci­e­nții ro­mâni se pre­zin­tă la me­di­cul der­ma­to­log în sta­dii avan­sa­te ale bo­lii, în timp ce în Eu­ro­pa de Vest și Sta­te­le Uni­te, chiar da­că in­ci­de­nța es­te mai ma­re, ra­ta de su­pra­vi­ețu­i­re es­te și ea mult mai ma­re da­to­ri­tă pro­gra­me­lor de pre­venție prin scre­e­ning și bi­op­sie de pi­e­le.

Pre­ven­ţia, cea mai bu­nă șan­să la via­ţă

90% din­tre ro­mâni nici mă­car nu sunt co­nști­e­nți de exis­te­nța car­ci­no­mu­lui cu­ta­nat (can­cer de pi­e­le), con­form unui stu­diu re­a­li­zat de Fun­dația Dr. Le­ven­ter pen­tru Să­nă­ta­tea Pi­e­lii, însă ace­as­tă sta­tis­ti­că poa­te fi schim­ba­tă prin­tr-un scre­e­ning de pi­e­le anual și prin­tr-o au­to­e­xa­mi­na­re lu­na­ră. „Bo­li­le de pi­e­le sunt a pa­tra cau­ză de di­za­bi­li­ta­te la ni­vel mon­dial. Prin­tre ce­le mai întâlni­te astfel de afe­cți­uni sunt car­ci­noa­me­le cu­ta­na­te, pso­ria­zi­sul, ve­ru­ci­le, ac­ne­ea, der­ma­ti­ta ato­pi­că și se­bo­rei­că și mi­co­ze­le pi­e­lii. 20% din ti­pu­ri­le de boa­lă ocu­pă 80% din tim­pul con­sul­tați­i­lor. Avem însă 80% diag­nos­ti­ce ra­re ca­re ne­ce­si­tă mul­tă ex­pe­ri­e­nță”, sus­ţi­ne me­di­cul der­ma­to­log Ga­bri­e­la Do­dan. Spe­cia­liștii atrag aten­ţia că atât scre­e­nin­gul, cât și bi­op­sia de pi­e­le sunt ne­ce­sa­re În ul­ti­mul de­ce­niu (2008-2018), nu­mă­rul me­la­noa­me­lor diag­nos­ti­ca­te anual a cres­cut cu 53% la ni­vel glo­bal. pen­tru a diag­nos­ti­ca co­rect ma­jo­ri­ta­tea afe­cți­u­ni­lor der­ma­to­lo­gi­ce, pen­tru că în der­ma­to­lo­gie exis­tă pes­te 3.000 de diag­nos­ti­ce cu ace­le­ași 5 sem­ne cli­ni­ce. De exem­plu, în fa­ze­le lui de de­but, me­la­no­mul es­te foar­te ase­mă­nă­tor cu alu­nițe­le exis­ten­te de­ja pe pi­e­le, de un­de și ris­cul ca tu­mo­ra să nu fie re­cu­nos­cu­tă și să sca­pe exa­mi­nă­rii și tra­ta­men­tu­lui. În ca­zul alu­nițe­lor de pes­te 10 cm pă­trați, pre­zen­te de la naște­re, ris­cul de me­la­nom es­te de cir­ca 450 de ori mai ma­re față de po­pu­lația ge­ne­ra­lă. La per­soa­ne­le cu un nu­măr de pes­te 100 de alu­nițe, ris­cul es­te de 7 ori mai ma­re față de per­soa­ne­le ca­re au sub 15 alu­nițe. Alți fac­tori ca­re pot de­ter­mi­na crește­rea nu­mă­ru­lui de alu­nițe noi, pre­cum și apa­riția unui me­la­nom, in­clud și expu­ne­rea la soa­re sau ra­diați­i­le UV ar­ti­fi­cia­le din sa­loa­ne­le de bron­zat.

Ma­jo­ri­ta­tea afe­cți­u­ni­lor der­ma­to­lo­gi­ce sunt des­co­pe­ri­te chiar de că­tre pa­ci­e­nți, iar me­di­cii re­co­man­dă exa­mi­na­rea pe­ri­o­di­că a pi­e­lii. Ace­as­ta se poa­te fa­ce de că­tre pa­ci­ent sau de că­tre me­dic prin scre­e­nin­guri de pi­e­le. Con­sul­tați­i­le pre­su­pun o in­spe­cție re­a­li­za­tă de me­di­cul der­ma­to­log, însoți­tă de o se­rie de între­bări des­pre isto­ria me­di­ca­lă a pi­e­lii pa­ci­en­tu­lui. În ca­drul con­sul­tați­ei se ve­ri­fi­că tot cor­pul cu un der­ma­tos­cop. Ace­as­tă lu­pă aju­tă me­di­cul să va­dă struc­tu­ra pi­e­lii. Der­ma­to­lo­gul poa­te fa­ce fo­to­gra­fii pen­tru a mo­ni­to­ri­za anu­mi­te le­zi­uni la con­sul­tații vi­i­toa­re. În ge­ne­ral, un con­trol com­plet de pi­e­le du­re­a­ză între 10 și 20 de mi­nu­te, iar bi­op­sia es­te sin­gu­ra pro­ce­du­ră ca­re fur­ni­ze­a­ză un diag­nos­tic si­gur și es­te cru­cia­lă în diag­nos­ti­cul der­ma­to­lo­gic și, în spe­cial, în can­ce­rul de pi­e­le. „O bi­op­sie de pi­e­le es­te ne­ce­sa­ră pen­tru a diag­nos­ti­ca cea mai ma­re par­te din afe­cți­u­ni­le der­ma­to­lo­gi­ce. Prin ace­as­tă pro­ce­du­ră, me­di­cul re­col­te­a­ză o po­rți­u­ne de țe­sut și o tri­mi­te la la­bo­ra­tor, un­de es­te stu­dia­tă de der­ma­to­pa­to­log la mi­cros­cop. Da­că se do­ve­dește a fi can­cer, po­rți­u­nea de pi­e­le pre­le­va­tă va oferi in­for­mații des­pre sta­di­ul aces­tu­ia, iar da­că se do­ve­dește a fi o altă afe­cți­u­ne der­ma­to­lo­gi­că, se va sta­bi­li pla­nul de tra­ta­ment adec­vat”, ex­pli­că dr. Anca Stan­ciu, me­dic der­ma­to­log.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.