Suc­ces în me­ci­ul test cu Ke­nya pen­tru rug­biști

Romania Libera - - Sport -

Echi­pa nați­o­na­lă Ro­mânia A s-a im­pus, pe sta­di­o­nul din Ghen­cea, cu sco­rul de 36-5 în fața re­pre­zen­ta­ti­vei Ke­nyei. Me­ci­ul a însem­nat un test util pen­tru par­ti­da ca­pi­ta­lă pe ca­re Ste­ja­rii o vor su­sți­ne la fi­ne­le aces­tei săp­tă­mâni, cu Por­tu­ga­lia, pen­tru sal­va­rea de la re­tro­gra­da­rea din pri­mul eșa­lon va­lo­ric al Cam­pi­o­na­tu­lui Eu­ro­pe­an pe Nați­uni. Învin­gă­toa­rea s-a de­cis în pri­ma re­pri­ză, Ro­mânia con­du­când la pau­ză cu 295, du­pă eseu­ri­le sem­na­te de Me­lin­te, Pris­ta­viță, Că­pățână și Du­mi­tru. Ta­be­la s-a mai com­ple­tat cu o lo­vi­tu­ră de pe­de­ap­să va­lo­ri­fi­ca­tă de Me­lin­te, dar și cu do­uă tran­sfor­mări ale lui Plai. În re­pri­za a do­ua, staff-ul teh­nic tri­co­lor a efec­tuat mai mul­te schim­bări de ju­că­tori, în ve­de­rea cris­ta­li­ză­rii lo­tu­lui fi­nal pen­tru me­ci­ul cu lu­si­ta­nii. Ro­mânia a mai obți­nut un eseu de pe­na­li­za­re ca­re, în lu­mi­na noi­lor re­gu­li in­ter­nați­o­na­le, va­lo­re­a­ză 7 punc­te, ne­mai­fi­ind ne­voie de tran­sfor­ma­rea sa. Deși a fi­gu­rat sub nu­me­le de Ro­mânia A, un fel de nați­o­na­lă se­cun­dă, jo­cul se va re­gă­si în sta­tis­ti­ci­le Wor­ld Rug­by, iar spor­ti­vii au con­ta­bi­li­zat o se­le­cție în con­tul nați­o­na­lei ro­mâne. A fost pri­ma da­tă când Ke­nya, for­mație afla­tă încă în ca­li­fi­că­ri­le pen­tru Cu­pa Mon­dia­lă, a vi­zi­tat ța­ra noas­tră.

Me­ci­ul cu Por­tu­ga­lia are loc la Baia Ma­re

Par­ti­da Ro­mânia-Por­tu­ga­lia, ba­raj pen­tru me­nți­ne­rea în eli­ta con­ti­nen­ta­lă, va avea loc la Baia Ma­re, pe Are­na Zim­bri­lor, în da­ta de 10 noi­em­brie, cu înce­pe­re de la ora 14.00. Echi­pa nați­o­na­lă de rug­by a Ro­mâni­ei a ajuns în ace­as­tă si­tuație du­pă de­punc­ta­rea dic­ta­tă în bi­ro­u­ri­le fo­ru­lui mon­dial, pen­tru fo­lo­si­rea unui ju­că­tor cu pro­ble­me de eli­gi­bi­li­ta­te. Din echi­pă ca­li­fi­ca­tă la Cu­pa Mon­dia­lă, Ro­mânia a ajuns să se lup­te pen­tru evi­ta­rea re­tro­gra­dă­rii. Du­pă jo­cul cu Por­tu­ga­lia, in­di­fe­rent de re­zul­tat, Ste­ja­rii vor re­ve­ni în Ghen­cea, pen­tru me­ci­u­ri­le test cu SUA (17 noi­em­brie), res­pec­tiv Uru­guay (24 noi­em­brie).

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.