A mu­rit Con­stan­tin Pi­li­că-Po­pes­cu

Romania Libera - - Sport - Cris­ti Frisk

Con­stan­tin „Pi­li­că“-Po­pes­cu, ma­re­le an­tre­nor ro­mân de han­dbal, a tre­cut la ce­le veșni­ce vi­neri, 2 noi­em­brie 2018. Pri­mul An­tre­nor Eme­rit din isto­ria han­dba­lu­lui ro­mânesc, cu trei ti­tluri mon­dia­le în pal­ma­res (1956, 1960, 1962), unul de vi­ce­cam­pi­oa­ne (1973) și cea mai bu­nă per­for­man­ţă a han­dba­lu­lui fe­mi­nin la Jo­cu­ri­le Olim­pi­ce până în pre­zent (lo­cul 4), nea Pi­li­că, așa cum îi spu­ne lu­mea din spor­tul pe ca­re l-a iu­bit și pen­tru ca­re a stat întot­de­au­na demn, a con­tri­bu­it imens și la isto­ria scri­să a han­dba­lu­lui.

Con­stan­tin Po­pes­cu s-a năs­cut în Bu­cu­rești, pe 3 sep­tem­brie 1928, și a ab­sol­vit stră­lu­cit Insti­tu­tul de Edu­cație Fi­zi­că și Sport.

În 1960, lui Con­stan­tin Po­pes­cu i s-a con­fe­rit ti­tlul de „Ma­es­tru Eme­rit al Spor­tu­lui” pen­tru me­da­li­i­le de aur de obți­nu­te la Cam­pi­o­na­te­le Mon­dia­le,cu echi­pa nați­o­na­lă a Ro­mâni­ei în 11 ju­că­toa­re din 1956 și 1960.Apoi,în 1962, sub co­man­da sa, Ro­mânia a cu­ce­rit me­da­lia de aur la Cam­pi­o­na­tul Mon­dial de han­dbal în 7. Acea com­pe­tiție a avut loc la Bu­cu­rești, pe fos­tul Sta­di­on Re­pu­bli­cii, te­re­nu­ri­le fi­ind ame­na­ja­te pe se­mi­cer­cul de zgu­ră din­tre poar­ta de fot­bal și tur­nan­ta pis­tei de atle­tism.

An­tre­nor vi­zi­o­nar

Con­stan­tin Pi­li­că-Po­pes­cu a fost un an­tre­nor cu ve­deri mo­der­ne, un vi­zi­o­nar al tim­pu­lui său. A aban­do­nat ca­ri­e­ra de ju­că­tor la o vârstă fra­ge­dă, 21 de ani, de­di­cându-se an­tre­no­ra­tu­lui. A stu­diat și im­ple­men­tat han­dba­lul în 7, ob­ser­vând că aces­ta es­te vi­i­to­rul spor­tu­lui cu min­gea mi­că.

A cu­ce­rit, cu echi­pe­le ro­mânești de club, trei tro­fee con­ti­nen­ta­le: Cu­pa Cam­pi­o­ni­lor Eu­ro­peni, cu Ști­i­nța Bu­cu­rești în 1961, Cu­pa EHF, cu Oltchim Rm.Vâlcea în 1984,și Ci­ty Cup cu Ra­pid Bu­cu­rești, în 2000.

În anul 2000, Con­stan­tin Po­pes­cu pri­mește Cru­cea nați­o­na­lă Ser­vi­ci­ul Cre­din­ci­os Cla­sa a II-a, con­fe­ri­tă de preșe­din­te­le Emil Con­stan­ti­nes­cu prin De­cre­tul nr. 563 din 1 de­cem­brie 2000 „pen­tru obți­ne­rea unor re­zul­ta­te spor­ti­ve de­o­se­bi­te”.

În Adu­na­rea Ge­ne­ra­lă a Fe­de­rați­ei Ro­mâne de Han­dbal din 12 oc­tom­brie 2007 s-a de­cis in­sti­tu­i­rea unor dis­tin­cții de ex­ce­pție pen­tru an­tre­nori, su­pe­ri­oa­re ce­lor de­ja exis­ten­te.Astfel,ală­turi de alți șap­te an­tre­nori ro­mâni, Con­stan­tin Pi­li­că-Po­pes­cu es­te de­cla­rat „An­tre­nor Inter­nați­o­nal de Ex­ce­le­nță”.

Într-o ce­re­mo­nie des­fășu­ra­tă pe 11 iu­nie 2009, Con­stan­tin Po­pes­cu a fost de­co­rat de preșe­din­te­le Traian Bă­ses­cu cu Ordi­nul „Me­ri­tul Spor­tiv” Cla­sa I „în semn de înal­tă apre­ci­e­re a con­tri­buți­ei avu­te în pla­nul pre­gă­ti­rii mai mul­tor ge­ne­rații de cam­pi­oni [...]”.

Căr­ţi­le lui Con­stan­tin Pi­li­că-Po­pes­cu

Du­pă re­tra­ge­rea din an­tre­no­rat, Con­stan­tin Pi­li­că-Po­pes­cu a fost fun­cți­o­nar la Fe­de­rația Ro­mână de Han­dbal, fi­ind și preșe­din­te al Co­mi­si­ei de Is­to­rie și Sta­tis­ti­că. Sub sem­nă­tu­ra sa au vă­zut lu­mi­na ti­pa­ru­lui do­uă vo­lu­me ale mo­nu­men­ta­lei lu­crări „Isto­ria han­dba­lu­lui ro­mânesc”. Re­cent, scri­i­to­rul Ho­ria Ale­xan­dres­cu i-a de­di­cat un vo­lum, de­nu­mit su­ges­tiv „Antre­no­rul de aur”.

Con­stan­tin Pi­li­că-Po­pes­cu a fost vă­zut, până în ul­ti­me­le sa­le luni de viață, la Sa­la Po­li­va­len­tă „Ra­pid”, un­de venea să ur­mă­re­as­că me­ci­u­ri­le echi­pei gi­u­lește­ne. La fi­e­ca­re par­ti­dă, antre­no­rul no­na­ge­nar um­plea un car­nețel tip vo­ca­bu­lar cu de­se­ne, sche­me tac­ti­ce și alte no­tițe de spe­cia­li­ta­te.

În semn de înal­tă prețu­i­re și adânc re­gret, Fe­de­rația Ro­mână de Han­dbal anu­nță că toa­te me­ci­u­ri­le din com­pe­tiți­i­le in­ter­ne pro­gra­ma­te în pe­ri­oa­da 02-11 noi­em­brie 2018 vor înce­pe cu un mo­ment de re­cu­le­ge­re în me­mo­ria ce­lui ca­re a fost Con­stan­tin Pi­li­că-Po­pes­cu.

FOTO: AGER­PRES

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.