Con­ti­nuă cal­va­rul crești­nei din Pun­jab, Asia Bi­bi

Romania Libera - - Front Page -

Pa­kis­ta­nul es­te în haos de câte­va zi­le, du­pă ce Cur­tea Su­pre­mă a or­do­nat eli­be­ra­rea unei crești­ne con­dam­na­te la moar­te pen­tru blas­fe­mie, pro­vo­când fu­ria me­di­i­lor re­li­gi­oa­se is­la­mis­te, ca­re au ieșit cu mi­i­le în stra­dă. Ar fi tre­bu­it să fie sfârși­tul unei afa­ceri ca­re a in­fla­mat ța­ra, împă­rți­tă între li­be­ra­li și con­ser­va­tori, în ju­rul le­gii an­ti-blas­fe­mie. Pen­tru că a băut apă din­tr-un puț pre­su­pus re­zer­vat mu­sul­ma­ni­lor, Asia Bi­bi, ță­ran­că crești­nă din Pun­jab și ma­mă a cinci co­pii, a fost con­dam­na­tă la moar­te, de­venind din va­ra anu­lui 2009 un sim­bol mon­dial al lup­tei con­tra in­to­le­ra­nței re­li­gi­oa­se, un sim­bol al apă­ră­rii drep­tu­ri­lor mi­no­ri­tăți­lor re­li­gi­oa­se în Pakistan.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.