DECLARAŢIA ZI­LEI

Romania Libera - - Actualitat­e -

La un se­col de la Ma­rea Uni­re, la aproa­pe un se­col de la ri­di­ca­rea la rang de Pa­triar­hie (în 1925) și la aproa­pe un se­col și ju­mă­ta­te de la re­cu­noaște­rea au­to­ce­fa­li­ei Bi­se­ri­cii Orto­do­xe Ro­mâne, con­stru­i­rea Ca­te­dra­lei Na­ţi­o­na­le încu­nu­nea­ză o între­a­gă lu­cra­re a po­po­ru­lui ro­mân asu­pra lui însuși și ne așe­a­ză în rând cu lu­mea“.

IOAN-AUREL POP, PREȘEDINTE­LE ACADEMIEI RO­MÂNE

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.