„Ave­ţi încre­de­re în vi­se și nu ce­da­ţi ni­ci­o­da­tă, pen­tru că ori­ce es­te po­si­bil în via­ţă“

Con­stă­nțe­a­na a pri­mit ti­tlul de am­ba­sa­dor al Uni­ver­si­tății „Ovi­di­us“din Con­sta­nța și s-a ade­rat ti­ne­ri­lor ca­re au venit în nu­măr ma­re să o va­dă.

Romania Libera - - Actualitate - Cris­tian Ha­gi

Si­mo­na Ha­lep a mai pri­mit, luni, o dis­tin­cție. Nu es­te un nou ti­tlu de Ma­re Șlem, ci o dis­tin­cție ofe­ri­tă de Uni­ver­si­ta­tea „Ovi­di­us“din Con­sta­nța, uni­ver­si­ta­tea pe ca­re a ur­mat-o din orașul său na­tal. „Es­te o onoa­re foar­te ma­re pen­tru mi­ne să fiu pre­zen­tă astă­zi aici și să pri­mesc ace­as­tă dis­tin­cție. Am pri­mit foar­te mul­te pre­mii și am câști­gat în te­nis, dar ace­as­tă dis­tin­cție es­te spe­cia­lă, di­fe­ri­tă și vre­au să mu­lțu­mesc fa­cul­tății pen­tru acest mo­ment de­o­se­bit. Sunt ono­ra­tă să fi fă­cut par­te din ace­as­tă uni­ver­si­ta­te. Aici am cres­cut. A fost un drum lung, greu,dar plin de emoții,emoții fru­moa­se,și nu re­gret tot ce­ea ce a fost pe par­cur­sul aces­tui drum, chiar da­că au fost mo­men­te gre­le.“,a măr­tu­ri­sit nu­mă­rul 1 mon­dial la te­nis.

„O să fac ce­va pen­tru Con­sta­nța“

Deși ar pu­tea trăi ori­un­de în lu­me, Si­mo­na Ha­lep a de­cla­rat că se gândește se­ri­os să se întoar­că îna­poi aca­să, în Con­sta­nța. „Vre­au să mu­lțu­mesc orașu­lui bi­neînțe­les, es­te orașul meu de su­flet, orașul meu na­tal, un­de mă întorc de fi­e­ca­re da­tă cu ma­re drag, aici am cres­cut, aici pot să spun că a fost cea mai im­por­tan­tă că­ră­mi­dă în per­for­ma­nța mea, în suc­ce­sul meu și bi­neînțe­les mă gândesc cu ade­vă­rat să mă reîntorc. Nu știu în ce do­me­niu sau când va fi, da­că va fi, dar cu si­gu­ra­nță o să fac ce­va pen­tru acest oraș și o să mă im­plic în mul­te eveni­men­te.“,a spus spor­ti­va.

Si­mo­na Ha­lep a mu­lțu­mit con­stă­nțe­ni­lor pen­tru toa­tă su­sți­ne­rea. „O simt chiar da­că sunt la mii de ki­lo­me­tri de­păr­ta­re și atunci când am mo­men­te gre­le pe te­ren su­sți­ne­rea dum­nea­voas­tră. Es­te im­por­tan­tă și mă aju­tă să nu ce­dez, chiar da­că une­ori mai am și ner­vi pe te­ren, es­te nor­mal, es­te un drum plin de greu­tăți, dar plin de emoții fru­moa­se. Nu es­te un sfat, dar pot să spun așa: toți stu­de­nții, toți ti­ne­rii ca­re au un vis să ai­bă încre­de­re în el, să mun­ce­as­că și să nu ce­de­ze

Se acor­dă ti­tlul ono­ri­fic de am­ba­sa­dor al Uni­ver­si­tății „Ovi­di­us“din Con­sta­nța dom­nișoa­rei Si­mo­na Ha­lep pen­tru pro­mo­va­rea ima­gi­nii aca­de­mi­ce și ex­ce­le­nță în ac­ti­vi­ta­tea spor­ti­vă.“

ION BOTESCU PREȘEDINTELE SENATULUI UNI­VER­SI­TĂȚII „OVI­DI­US“ ni­ci­o­da­tă pen­tru că ori­ce es­te po­si­bil în viața asta.“, le-a spus Ha­lep ce­lor cir­ca 200 de stu­de­nți ca­re au um­plut până la re­fuz au­la.

Pri­mul ti­tlul de am­ba­sa­dor ono­ri­fic

Rec­to­rul uni­ver­si­tății, So­rin Ru­gi­nă, a de­cla­rat că Si­mo­na Ha­lep es­te pri­ma ca­re va be­ne­fi­cia de ti­tlul de am­ba­sa­dor al Uni­ver­si­tății „Ovi­di­us“.Acest ti­tlu a fost inițiat în 2014, la pro­pu­ne­rea doam­nei de­can a Fa­cul­tății de Edu­cație Fi­zi­că, și s-a ma­te­ria­li­zat în 2016 prin ho­tă­rârea de Se­nat. „Din ne­fe­ri­ci­re es­te o ho­tă­râre de Se­nat pe ca­re am tem­po­ri­zat-o până ne-am ar­mo­ni­zat agen­da. Și ia­tă că într-un fi­nal lu­crul se re­a­li­ze­a­ză.Si­mo­na a de­venit și es­te cea mai bu­nă ju­că­toa­re de te­nis a mo­men­tu­lui de­oa­re­ce a ară­tat tu­tu­ror că es­te pre­gă­ti­tă nu doar să mun­ce­as­că, dar să și învețe din pro­pri­i­le greșe­li con­so­li­dând-și astfel o men­ta­li­ta­te de cam­pi­on. Deși de­za­van­ta­ja­tă de mul­te ori de sta­tu­ră, aș zi­ce, nu față de noi,ci față de com­pe­ti­toa­re,în fața ad­ver­sa­re­lor mult mai pu­ter­ni­ce, Si­mo­na ui­mește lu­mea te­ni­su­lui cu vic­to­rii câști­ga­te cu o de­ter­mi­na­re ulu­i­toa­re da­tă de un psi­hic pu­ter­nic și cre­di­nța că ori­ce es­te po­si­bil da­că joci cu ini­ma.“,a spus rec­to­rul.

Cră­ci­un în fa­mi­lie

Si­mo­na Ha­lep a de­cla­rat, la fi­na­lul ce­re­mo­ni­ei,că va avea în con­ti­nua­re va­ca­nță. „Am pe­ri­oa­dă de va­ca­nță în con­ti­nua­re,odih­nă și încerc să-mi reîncarc ba­te­ri­i­le pen­tru anul ca­re vi­ne. Nu es­te vor­ba des­pre ope­rație. Nu am ni­ci­un re­gret pen­tru anul aces­ta, pen­tru că a fost un an de­o­se­bit din toa­te punc­te­le de ve­de­re“,a spe­ci­fi­cat ea.Va sta aca­să până de Cră­ci­un și își va pe­tre­ce săr­bă­to­ri­le ală­turi de fa­mi­lie.A mai punc­tat că vrea să se im­pli­ce în so­ci­e­ta­te și,cu ex­pe­ri­e­nța ei,să aju­te ti­ne­rii să fa­că ce­va în viață.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.