Ne­po­tul lui Ilie Mo­ro­me­te s-a „up“-gra­dat

Romania Libera - - Opinii -

ăra­nul din Te­le­or­man s-a eman­ci­pat. El nu mai are dis­po­ni­bi­li­ta­tea lui Ilie Mo­ro­me­te să con­voa­ce dez­ba­teri pu­bli­ce des­pre fon­ci­re și alte tre­buri co­mu­ni­ta­re cu să­te­nii. E mai in­for­mat. Știe de­ja ce e ace­la un hard ex­tern și o ta­ble­tă. Mai mult, e înzes­trat cu pu­teri ma­gi­ce. Fă­ră să in­tro­du­că pi­e­sa în sis­tem in­for­ma­tic, ci­tește în ste­le că lu­cru­ri­le dia­vo­lești ar­hi­va­te nu sunt ace­le­ași cu ce­le din sof­tul nu­mit do­sar pe­nal la DNA. Ță­ra­nul cla­sic ar fi che­mat obișnu­iții ulițe­lor ca­re stri­gă din zi până-n se­a­ră ”cum­pă­răm fia­re” sau ar fi pre­dat mi­liția­nu­lui de la post.

Ță­ra­nul in­ta­bu­lat de ste­le cu fo­rțe ma­gi­ce e alt­fel. El știe că ”gi­us­tiția” nu se fa­ce de Po­liția Lo­ca­lă, mână-n mână cu gran­gu­rii, ci de so­ci­e­ta­tea în ci­vil. Acea so­ci­e­ta­te înre­gi­men­ta­tă cu acți­uni la pur­tă­tor, dar ca­re n-are voie să-și fa­că pu­bli­ce veni­tu­ri­le, pre­cum pro­fa­nii din ad­mi­nis­trație sau din po­li­ti­că.

Mai exis­tă și ță­ra­nul de rețea. El e pre­gă­tit, la ore de vârf și de ma­xi­mă au­di­e­nță, să fie un jus­tițiar ci­vic. Un om din co­mi­te­tul de sal­va­re. A învățat în ore­le de pre­gă­ti­re ci­vi­lă cum să che­me au­to­ri­ta­tea pa­ras­ta­ta­lă să-l bi­ru­ie pe boi­e­rul din Impo­si­bi­la întoar­ce­re, scă­pat de trei­e­ra­tul de toam­nă al hașta­gis­mu­lui ne­o­mar­xist.

Ță­ra­nul re­zis­tent are o altă fun­cție so­cia­lă. Nu se înde­let­ni­cește cu ni­mic. Trăi­ește prin PayPall, are pa­troni, din­tre su­sți­nă­to­rii cau­zei: ”Drep­ta­tea o fa­ce ulița, nu cei cu fon­ci­rea”. Își ia ba­nii din Pa­tre­on.com. Acum ră­mâne ca ci­ti­to­rul să ale­a­gă ce fel de ță­ran a gă­sit va­li­za cu do­cu­men­te de l-a fă­cut pe Ba­tis­tuță să or­ga­ni­ze­ze un fes­tin demn de un pa­ras­tas ade­vă­rat. Fap­tul că in­sti­tuția cu in­sol­vența la bu­to­ni­e­ră și cip la me­mo­rie l-a in­di­cat cu nu­me și pre­nu­me pe Flo­rian Col­dea în pos­tul de ”ță­ran ci­vic”, ace­e­ași ca­re până de cu­rând anu­nța că fos­tul șef al SRI era ”emi­ne­nța ce­nușie” a lui Liviu Drag­nea, stârnește ila­ri­ta­tea.

Dar cum a ști­ut ță­ra­nul fă­ră te­veu în ca­să ce e aia cu Tel Drum? Ră­mâne o altă enig­mă a sis­te­mu­lui unit cu pre­sa de pro­pa­gan­dă. Băi­eții ca­re po­pu­le­a­ză una din­tre pă­duri se fo­lo­sesc de con­cep­tul meu me­ta­fi­zic, ex­pri­mat în ”Ro­mânia li­be­ră” încă de pe vre­mea an­ti­co­mu­nis­mu­lui de su­flet, nu de ma­ni­fest: ”Da­că tot nu pu­tem să le fa­cem ni­mic, mă­car să-i ză­pă­cim de cap”.

Ță­ra­nul, fie ci­vic, te­le­or­mă­nean, fie epo­lat sau – mă rog – înste­lat, fie de rețea, fie de PayPal are – po­tri­vit sur­se­lor – un fir di­rect cu uni­ta­tea de co­man­dă, că atâta pre­gă­ti­re in­for­ma­ti­că nu are nici un ab­sol­vent de ANI, ca­re să poa­tă pri­ce­pe ce are DNA în do­sar și ce n-are. Ță­ra­nul din po­ves­tea Ri­se Pro­ject era înzes­trat cu pu­te­rea de a înțe­le­ge ce au unii și ce are el. Și că pe­pe­nii săi sunt mai fru­moși de ară­tat pe post de­cât go­goși­le adu­se de cel lă­cri­mat. Ci­ne­va l-a fo­lo­sit pe Moș Te­a­că de pe la­ti­fun­dia boi­e­ru­lui de Te­le­or­man.

Acel mânu­i­tor de so­ci­e­ta­te ci­vi­lă ță­ră­neas­că fie in­sul­tă in­te­li­ge­nța ma­jo­ri­tății ca­li­fi­ca­te, fie exe­cu­tă un or­din jus­ti­fi­cat de noi­le pre­ve­deri le­ga­le, ca­re in­ter­zic DNA-ului li­vra­rea de do­cu­men­te în tim­pul cer­ce­tă­ri­lor pe­na­le. Da­că tot nu mai poa­te fa­ce Par­che­tul spec­ta­col TV, cu înste­lații pe post de lan­sa­tori de gre­na­de, în di­rect și la oră de ma­xi­mă au­di­e­nță, de ce să nu fie scos ță­ra­nul ci­vil, altul de­cât ță­ra­nul mi­li­tar ca­re în ve­chea tra­diție își apă­ra ța­ra pe front?

Ță­ra­nul e pe câmp, s-a ”up”-gra­dat, hei, hei, le­lița mea.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.