De ce nu pot fi pla­fo­na­te pre­ţu­ri­le ben­zi­nei și mo­to­ri­nei pe pia­ţa li­be­ră

Romania Libera - - Economie - Flo­rin Bu­des­cu

Re­cent, mi­nis­trul Fi­nan­ţe­lor, Eu­gen Te­o­do­ro­vici, a spus că Gu­ver­nul are în ve­de­re o mă­su­ră de pla­fo­na­re a pre­ţu­ri­lor car­bu­ran­ţi­lor. „Ro­mânia li­be­ră“a încer­cat să afle ca­re ar fi im­pac­tul și ce spu­ne pia­ţa.

„ Dis­cu­tăm cu cei de la Con­si­li­ul Con­cu­ren­ţei pen­tru a gă­si o for­mu­lă le­ga­lă ca ace­as­tă scă­de­re să se re­gă­se­as­că în eco­no­mie și la ni­ve­lul fi­e­că­rui con­su­ma­tor“, a spus dem­ni­ta­rul, con­form Obser­va­tor.tv.

Re­pre­zen­tan­ţii Con­si­li­u­lui Con­cu­ren­ţei nu vor să ofe­re încă o re­ac­ţie.În ci­u­da de­cla­ra­ţi­ei mi­nis­tru­lui de Fi­nan­ţe, Con­cu­ren­ţa spu­ne că au­de pen­tru pri­ma da­tă de o astfel de pro­pu­ne­re și că până acum nu a exis­tat nici o dis­cu­ţie cu Eu­gen Te­o­do­ro­vici des­pre acest su­bi­ect.

Pre­ţul ac­tual al car­bu­ran­ţi­lor au­to a ajuns pe la 6,20 lei. Dar ca­re ar fi im­pac­tul unei astfel de mă­suri asu­pra pi­e­ţei? „Între­ba­rea es­te mult mai sim­plă. Poa­te să fa­că o pla­fo­na­re a pi­e­ţei? Ne întoar­cem la vre­mu­ri­le în ca­re Gu­ver­nul ho­tă­ra pre­ţul la ben­zi­nă și mo­to­ri­nă, du­pă ca­re pla­ni­fi­căm eco­no­mia și am ter­mi­nat cu eco­no­mia de pia­ţă și am ter­mi­nat cu to­tul“, au spus pen­tru „Ro­mânia li­be­ră“sur­se ex­per­te din pia­ţa pe­tro­lu­lui.

Dis­tor­si­uni pe ter­ţe pi­e­ţe

Ce efect va avea o pla­fo­na­re a pre­ţu­ri­lor pe pia­ţa car­bu­ran­ţi­lor? Va pro­du­ce noi dis­tor­si­o­nări și pe alte pi­e­ţe? „Bi­neînţe­les. Ori­ce încer­ca­re de a re­gle­men­ta pre­ţu­ri­le și de a te înde­păr­ta de prin­ci­pi­i­le pi­e­ţei li­be­re es­te o pros­tie, nu fa­ce altce­va de­cât să te arun­ce-ntr-un sis­tem ca­re și-a do­ve­dit eșe­cul: sis­te­mul pla­ni­fi­cat“, a de­cla­rat RL un in­ter­lo­cu­tor de ni­vel ex­pert.

Aces­ta a con­ti­nuat: „A, da­că vrei să dis­cu­ţi des­pre sis­te­mul de ta­xa­re, des­pre su­praac­ci­ze, aici nu pot să co­men­tez, pen­tru că Gu­ver­nul tre­bu­ie să-și fa­că une­le cal­cu­le și să vi­nă cu o so­lu­ţie. Da­că Gu­ver­nul își fa­ce cal­cu­le și vrea să mai re­du­că sis­te­mul de ac­ci­ze, ca să cre­as­că con­su­mul, asta tre­bu­ie să fa­că Gu­ver­nul“.

O altă de­cla­ra­ţie fă­cu­tă de Te­o­do­ro­vici în ace­lași mo­ment, apa­rent pe ace­lași su­bi­ect, Azi pla­fo­năm pre­ţu­ri­le la ben­zi­nă, mâi­ne la ţi­gări, răs­poi­mâi­ne la car­ne... ne întoar­cem la o eco­no­mie cen­tra­li­za­tă? Sunt mă­suri po­pu­lis­te ca­re nu au nici o le­gă­tu­ră cu fap­tul că fa­cem par­te din­tr-o pia­ţă uni­că eu­ro­pe­a­nă, ca­re are niş­te re­gu­li.“

EX­PERT DIN PIA­ŢA PE­TRO­LU­LUI se re­fe­rea la o po­si­bi­lă eli­mi­na­re sau mi­cșo­ra­re a su­praa­ci­zei la car­bu­ran­ţi. „Ro­mânia es­te prin­tre ţă­ri­le cu ni­vel ri­di­cat de ta­xa­re – de 50%,da­că nu mă înșel,la ben­zi­nă, 48% la mo­to­ri­nă. Deci e loc de a mi­cșo­ra acest ni­vel“, a spus dem­ni­ta­rul.

Re­venind, exis­tă pre­ce­dent în Ro­mânia? Da și nu,de­pin­de la ce anu­me ne re­fe­rim în ches­ti­u­nea în spe­ţă. „Adu­ce­ţi-vă amin­te că re­fle­xul pla­fo­nă­rii exis­tă. (n.r.: Res­pon­sa­bi­lii gu­ver­na­men­ta­li) au încer­cat să fa­că ace­lași lu­cru cu pre­ţul ga­ze­lor,acum trei sau pa­tru luni de zi­le.Un­de­va, în men­ta­lul lor, exis­tă ide­ea re­gle­men­tă­rii pre­ţu­ri­lor ca o for­mă de con­trol“, a de­cla­rat RL in­ter­lo­cu­to­rul.

Vo­lu­me ver­sus mar­je

To­tuși, con­cret, ce anu­me înse­am­nă ace­as­tă pla­fo­na­re a pre­ţu­ri­lor? „Hai să o luăm alt­fel“, a spus in­ter­lo­cu­to­rul, de­ta­li­ind că au­to­ri­tă­ţi­le ar pu­tea de exem­plu „să pla­fo­ne­ze pre­ţul la ben­zi­nă și la mo­to­ri­nă,în con­di­ţi­i­le în ca­re ei mi-ar sub­ven­ţi­o­na mie, ca pro­du­că­tor pri­vat, cos­tu­ri­le“.

„Eu îi spun: am niște pre­ţuri de achi­zi­ţie a mo­to­ri­nei, niște cos­turi de ope­ra­re a sta­ţi­i­lor de ben­zi­nă, am tot fe­lul de cos­turi. În struc­tu­ra de preţ a ben­zi­nei, aces­tea sunt, să zi­cem, 4 lei, mai pui o ac­ci­ză cu 2 lei și s-au fă­cut 6 lei“,a ex­pli­cat ex­per­tul.

El a con­ti­nuat: aces­tea sunt pen­tru ben­zi­nar „niște cos­turi fi­xe. Nu am ce să fac. De la aces­te cos­turi fi­xe, tu ce faci? Îmi li­mi­te­zi cât să pun mar­ja (n.r.: de pro­fit)?“.Adi­că, și mai con­cret, „eu, ben­zi­nar, pun o mar­jă, în așa fel încât eu fac niște cal­cu­le. Vre­au să împing în pia­ţă vo­lu­me sau vre­au să câștig mar­je?“.

Ce anu­me înse­am­nă ace­as­ta, vo­lu­me sau mar­je? Ex­per­tul își con­ti­nuă de­ta­li­i­le spe­ci­fi­ce,afir­mând că,da­că „spre exem­plu eu sunt ben­zi­nar și am o ra­fi­nă­rie ca­re pro­du­ce cinci mi­li­oa­ne de to­ne pe an, tre­bu­ie să des­fac ben­zi­na ace­ea. Ace­as­ta înse­am­nă că tre­bu­ie să împing vo­lu­me pe pia­ţă, pen­tru că pro­duc can­ti­ta­tea ace­ea de mo­to­ri­nă ca să o vând. Atunci, înse­am­nă că nu pot să merg cu o mar­jă foar­te ma­re,pen­tru că,da­că o fac,vând vo­lu­me mici“.

Pe de altă par­te, „da­că am ne­voie de bani de cash, sa­cri­fic vo­lu­me­le și pun mar­ja mai ma­re. Es­te o de­ci­zie de po­li­ti­că eco­no­mi­că pe ca­re o fa­ce fir­ma. Nu po­ţi să vii tu, Gu­vern, și să-mi spui că n-am voie să pun mar­jă mai mult de cinci bani“, a de­cla­rat RL sur­sa ci­ta­tă.

Dis­cu­ţia cu sub­ven­ţia, sor­ti­tă eșe­cu­lui

Ben­zi­na­rii ar fi de acord cu o pla­fo­na­re a pre­ţu­lui da­că, în schimb, Gu­ver­nul le-ar ga­ran­ta că le dă o sub­ven­ţie? „Nu pot să spun ace­as­ta, că ben­zi­na­rii ar fi de acord“, a ex­pli­cat spe­cia­lis­tul, de­ta­li­ind mai apoi: „Tu,Gu­vern,nu po­ţi să-mi im­pui mie niște pla­foa­ne, atâta timp cât nu ai con­trol pe cos­tu­ri­le me­le. E ca și cum ci­ne­va ar avea un apar­ta­ment, pe ca­re sta­tul ar sta­bi­li că res­pec­ti­vul nu poa­te pu­ne chi­ria mai ma­re de 100 sau de 200 de do­lari. De ce? 150 de do­lari mă cos­tă nu­mai între­ţi­ne­rea apar­ta­men­tu­lui“.

Exis­tă o altă ten­ta­ti­vă ne­reuși­tă ase­mă­nă­toa­re a unui gu­vern pre­ce­dent: la CNE Cer­na­vo­dă, pen­tru con­stru­i­rea și ex­ploa­ta­rea re­ac­toa­re­or 3 și 4, in­ves­ti­to­rii chi­ne­zi au pus con­di­ţia ca Ro­mânia să plă­te­as­că 500 - 600 de mi­li­oa­ne de eu­ro anual, alt­fel nu ave­au ga­ran­tat pro­fi­tul. Înţe­le­ge­rea a că­zut. Ea ar fi pre­su­pus ca în ur­mă­to­rii 30 de ani – cât du­re­a­ză ex­ploa­ta­rea în ga­ran­ţie a unui astfel de re­ac­tor, Ro­mânia să plă­te­as­că cir­ca 15 mi­liar­de de eu­ro. Se­a­mă­nă aces­te ca­zuri?

„Azi pla­fo­năm pre­ţu­ri­le la ben­zi­nă, mâi­ne la ţi­gări, răs­poi­mâi­ne la car­ne... ne întoar­cem la o eco­no­mie cen­tra­li­za­tă? Sunt mă­suri po­pu­lis­te ca­re nu au nici o le­gă­tu­ră cu fap­tul că fa­cem pa­te din­tr-o pia­ţă uni­că eu­ro­pe­a­nă, ca­re are niște re­gu­li. Nu pot să vin acum și să schimb re­gu­li­le jo­cu­lui. Nu se poa­te, e împo­tri­va lo­gi­cii is­to­ri­ei“,a de­cla­rat sur­sa ci­ta­tă.

To­tuși, a spus ace­as­ta, „Gu­ver­nul ar pu­tea să con­tro­le­ze pia­ţa, spu­nând ben­zi­na­ri­lor: ave­ţi cos­turi de 4 lei, ta­xe­le me­le de 2 lei,deci până acum 6 lei. Eu cred că, pen­tru un pro­fit re­zo­na­bil pen­tru ti­ne,e de mers la 6,50 lei,iar da­că tu vin­zi pes­te 6,50 lei, di­fe­ren­ţa ţi-o su­pra­ta­xez și-ţi iau im­po­zit 80%, în așa fel încât să te des­cu­ra­jez să te duci spre pre­ţul ma­re“.

Aici to­tuși es­te o pro­ble­mă: pre­ce­den­tul is­to­ric eco­no­mic ro­mânesc, ca­re nu exis­tă. Cum po­ţi să faci acest lu­cru, da­că în Ro­mânia nu a exis­tat un preţ de re­fe­rin­ţă, un preţ re­gle­men­tat pe pia­ţa ben­zi­ne­lor de 20 de ani? În anii ´90, se lua de­ci­zia la Gu­vern că se scum­pește ben­zi­na și mo­to­ri­na și ace­as­ta se ţi­nea se­cre­tă până în ul­ti­mul mo­ment,ca să nu se for­me­ze co­zi la ben­zi­nă­rii.

E cam di­fi­cil să re­venim la ace­le vre­muri. Pia­ţa nu mai es­te ace­e­ași.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.