Ta­xa au­to proi­ec­ta­tă de Gu­vern ar fi, în sfârșit, con­form nor­me­lor eu­ro­pe­ne, dar aces­tea s-au îndul­cit

Romania Libera - - Economie - Florin Bu­des­cu

No­ua ta­xă au­to ar res­pec­ta exi­gen­ţe­le eu­ro­pe­ne, ce­ea ce ar fi o pre­mi­e­ră de la in­te­gra­rea Ro­mâni­ei în Uni­u­nea Eu­ro­pe­a­nă. Se­cre­tul ar fi însă că ofi­cia­lii eu­ro­peni au scă­zut mult și ei pre­ten­ţi­i­le fa­ţă de sta­te­le mem­bre, așa cum rei­e­se din sur­se­le ex­per­te ches­ti­o­na­te de „Ro­mânia li­be­ră“.

No­ua ta­xă au­to va fi achi­ta­tă de anul următor în fun­cție de ele­men­te ca­re ge­ne­re­a­ză emi­sii de po­lua­nți în atmos­fe­ră, adi­că în func­ţie de ca­pa­ci­ta­tea ci­lin­dri­că, nor­ma de po­lua­re și emi­si­i­le de CO2, con­form Pro­fit.ro.

Un grup de lu­cru for­mat din re­pre­zen­ta­nții mai mul­tor mi­nis­te­re ana­li­ze­a­ză însă acum do­uă va­rian­te, ca­re rein­tro­duc in­di­rect ve­chea ta­xă au­to. Pri­ma pre­su­pu­ne in­tro­du­ce­rea unei com­po­nen­te de me­diu în ta­xa achi­ta­tă pe­ri­o­dic la ITP, în timp ce a do­ua pre­ve­de inclu­de­rea aces­tei com­po­nen­te în im­po­zi­tul da­to­rat pen­tru mij­loa­ce de tran­sport.

Am­be­le ver­si­uni ar fi in­spi­ra­te de prac­tici din alte sta­te UE, în ca­re se res­pec­tă prin­ci­pi­ul „po­lua­to­rul plă­tește“ și sunt ra­por­ta­te la veni­tul me­diu al ro­mâni­lor. Dar nu es­te pri­ma da­tă când ofi­cia­lii gu­ver­na­men­ta­li ro­mâni au afir­mat ace­lași lu­cru și ulte­ri­or s-a con­sta­tat că lu­cru­ri­le stau cu to­tul alt­fel.

Toa­te exe­cu­ti­ve­le, aproa­pe fă­ră nici o ex­cep­ţie, au fă­cut ace­lași lu­cru. Încă de la 1 ia­nua­rie 2007, Ro­mânia a avut o ta­xă de pri­mă înma­tri­cu­la­re, pen­tru ca­re s-a con­frun­tat cu o pro­ce­du­ră de in­frin­ge­ment de­cla­nșa­tă de Di­rec­to­ra­tul Ge­ne­ral pen­tru Ta­xa­re DIGITAX din Co­mi­sia Eu­ro­pe­a­nă.

La li­mi­tă, exact când se ajun­gea la con­se­cin­ţe ne­plă­cu­te pen­tru Gu­vern, un exe­cu­tiv a schim­bat o ta­xă cu o altă ta­xă, pen­tru a spe­cu­la rit­mul bi­ro­cra­tic lent al in­sti­tu­ţi­i­lor eu­ro­pe­ne. Ca­re au por­nit o no­uă pro­ce­du­ră de in­frin­ge­ment. Și tot așa. S-a fo­lo­sit până și me­to­da ci­ni­că de a bo­te­za ta­xa fis­ca­lă res­pec­ti­vă „ta­xă de me­diu“și a se pro­mi­te că ba­nii vor mer­ge ba la un fond de me­diu,ba la re­pa­ra­rea dru­mu­ri­lor, lu­cru ce nu s-a întâmplat ni­ci­o­da­tă.

De fi­e­ca­re da­tă, con­traar­gu­men­tul ofi­cia­li­lor eu­ro­peni era ace­lași: ta­xa es­te dis­cri­mi­na­to­rie și in­tro­du­ce o dis­tor­si­u­ne pe pia­ţa uni­că eu­ro­pe­a­nă, de­za­van­ta­jând mași­ni­le se­con­dhand din spa­ţi­ul eu­ro­pe­an, fa­ţă de ce­le noi vându­te (și par­ţial fa­bri­ca­te) în ţa­ră.

No­ua for­mă a ta­xei au­to es­te di­fe­ri­tă din acest punct de ve­de­re? Adrian Ben­ţa, con­sul­tant fis­cal, amin­tește că în 2013 a in­ter­venit o ul­ti­mă or­do­nan­ţă dis­cri­mi­na­to­rie. Ca de fi­e­ca­re da­tă, au apă­rut pro­ce­se.

„Lu­cru­ri­le au por­nit de la ul­ti­ma po­zi­ţie a UE din ca­zul unui ast­fel de pe­tent. S-a ajuns la ur­mă­toa­rea con­clu­zie: Ro­mânia su­pra­ta­xe­a­ză niște mașini cu ta­xe mai mari de­cât pre­ţul lor de vânza­re,ce­ea ce nu es­te o prac­ti­că con­for­mă cu drep­tul eu­ro­pe­an“, a spus Ben­ţa „Ro­mâni­ei li­be­re“.

Ro­mânia, ca stat na­ţi­o­nal, are drep­tul să in­tro­du­că o ta­xă din ace­as­ta de me­diu, ca­re să nu fie uria­şă, în com­pa­ra­ţie cu va­loa­rea bu­nu­lui asu­pra că­ru­ia se pu­ne şi, mai ales, să fie neu­tră.“

ADRIAN BEN­ŢA, CON­SUL­TANT FIS­CAL

To­tuși, de da­ta ace­as­ta nu s-a mai tras con­clu­zia, ca înain­te, că ar fi ce­va pe Ca- pi­to­lul Con­cu­ren­ţă (adi­că se cre­e­a­ză o dis­tor­si­u­ne pe o pia­ţă, prin prac­tici dis­cri­mi­na­to­rii),dar s-a con­clu­zi­o­nat că ta­xa es­te prea ma­re, spu­ne ex­per­tul.

Neu­tră pen­tru to­ţi ope­ra­to­rii eco­no­mici

„A mai fost o con­clu­zie foar­te in­te­re­san­tă: Co­mi­sia Eu­ro­pe­a­nă a spus că Ro­mânia are drep­tul să pu­nă o ta­xă de me­diu pen­tru pri­ma înma­tri­cu­la­re a mij­loa­ce­lor de tran­sport sau pen­tru pri­mul tran­sfer al drep­tu­lui de pro­pri­e­ta­te asu­pra mași­nii, nu­mai că ta­xa tre­bu­ie să fie un uni­tar neu­tru pen­tru to­ţi ope­ra­to­rii eco­no­mici“, su­bli­nia­ză Adrian Ben­ţa.

„Noi, la acest punct, am avut o altă pro­ble­mă: mași­ni­le vându­te pen­tru pri­ma da­tă în Ro­mânia,înain­te de 2007, erau su­pu­se unei ac­ci­ze «ro­mânești», adi­că unei in­ven­ţii au­toh­to­ne anterioare mo­men­tu­lui in­te­gră­rii eu­ro­pe­ne“, spu­ne Ben­ţa.

„Du­pă ce am in­trat în UE“, ex­pli­că spe­cia­lis­tul, „pe bu­nă drep­ta­te, nu am mai pu­tut să pu­nem o ta­xă de pri­mă înma­tri­cu­la­re pen­tru cei ca­re au plă­tit înain­te de in­tra­rea în UE ac­ci­za ace­as­ta. Atunci, CE a spus că ac­ci­za de când eram în afa­ra UE era tre­a­ba noas­tră, dar, da­că dăm scu­ti­re du­pă ce in­trăm în UE, încăl­căm regulile co­mu­ni­ta­re“.

Con­clu­zia, spu­ne Adrian Ben­ţa, ar fi „că Ro­mânia, ca stat na­ţi­o­nal, are drep­tul să in­tro­du­că o ta­xă din ace­as­ta de me­diu, ca­re să nu fie uriașă în com­pa­ra­ţie cu va­loa­rea bu­nu­lui asu­pra că­ru­ia se pu­ne și, mai ales, să fie neu­tră. Deci, avem voie să fa­cem tre­a­ba ace­as­ta“.

Ta­xa tre­bu­ie să fie re­zo­na­bi­lă

Par­tea teh­ni­că, fap­tul că se plă­tește la pla­ta ITP, ori la pla­ta ta­xei pe mași­nă, la Pri­mă­rie, „mie mi se par doar ches­ti­uni pro­ce­du­ra­le. În Ger­ma­nia și Aus­tria, ta­xa ana­lo­gă se plă­tește că­tre au­to­ri­ta­tea pu­bli­că lo­ca­lă. Mi se pa­re ok, în con­di­ţia ce­lor­lal­te pre­ci­zări anterioare, adi­că să fie re­zo­na­bi­lă, nu ex­ce­si­vă“, a ex­pli­cat RL con­sul­tan­tul fis­cal.

Ce înse­am­nă ace­as­tă re­zo­na­bi­li­ta­te? „Da­că ţii cont de veni­tul me­diu al ro­mânu­lui, sa­la­ri­ul me­diu net pe eco­no­mie es­te de 2.700 de lei.Da­că au­to­ri­ta­tea spu­ne că ta­xa es­te între 100 de lei și 270 de lei pe an (n.r.: cel mult 10% din sa­la­ri­ul me­diu pe eco­no­mie), poa­te că ar fi re­zo­na­bil, dar, da­că spu­ne că e 2.700 de lei, s-avem par­don, e mult“, spu­ne Adrian Ben­ţa.

Cu cât e mași­na mai ve­che, ta­xa e mai ma­re? „Cred“, afir­mă Ben­ţa, „că ta­xa ar tre­bui să fie cu atât mai ma­re, cu cât ai ace­e­ași mași­nă mai mult timp. Fi­ind plă­ti­tă anual, cu cât po­lue­zi mai mult,plă­tești mai mult. Pe mă­su­ră ce fo­lo­sești mași­na mai mult timp, plă­tești mai mul­ţi bani, su­mă no­mi­na­lă“.

Cu alte cu­vin­te, da­că fo­lo­sesc 25 de ani ace­e­ași mași­nă, es­te clar că po­luez cu ea mai mult, deci tre­bu­ie să plă­tesc o ta­xă mai ma­re. „Mai es­te încă un lu­cru: nu tre­bu­ie să mai pu­nem con­tri­bua­bi­lii pe dru­muri. Aș pre­fe­ra să fie pla­ta fă­cu­tă la Pri­mă­rie. Da­că tot îţi plă­tești im­po­zi­tul pe mași­nă, plă­tești și ace­as­tă ta­xă oda­tă cu ace­ea“, cre­de ex­per­tul.

Pia­ţa uni­că eu­ro­pe­a­nă? Mer­ge înain­te,cu su­fe­rin­ţe.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.