Mi­nis­te­rul Me­di­u­lui, in­cri­mi­nat în de­zas­trul pes­tei por­ci­ne afri­ca­ne

Romania Libera - - Economie - Ma­ri­le­na Dan

Du­pă luni de zi­le de lup­tă cu pes­ta por­ci­nă afri­ca­nă, epi­de­mia pa­re scă­pa­tă de sub con­trol. Me­di­cii ve­te­ri­nari afir­mă că vi­no­vații tre­bu­ie cău­tați nu nu­mai la ANSVSA, ci și la Mi­nis­te­rul Ape­lor și Pă­du­ri­lor, ca­re a avut o res­pon­sa­bi­li­ta­te uriașă în acest caz și nu a fă­cut ni­mic.

Pes­ta por­ci­nă afri­ca­nă poa­te fi era­di­ca­tă doar prin mă­suri ad­mi­nis­tra­ti­ve, a afir­mat Adrian Ba­la­ban, președinte­le Aso­ciați­ei Me­di­ci­lor Ve­te­ri­nari pen­tru Su­i­ne, la un fo­rum re­cent or­ga­ni­zat de So­ci­e­ta­tea Li­be­ra­lă. Ba­la­ban, de pro­fe­sie me­dic ve­te­ri­nar, ex­pli­că răs­pândi­rea fo­ca­re­lor prin fap­tul că nu s-a res­pec­tat un plan unic de era­di­ca­re a bo­lii, apli­cându-se me­to­de di­fe­ri­te de la o lu­nă la alta și de la un ju­deț la altul.

Din acest mo­tiv, vi­ru­sul con­ti­nuă să se tran­smi­tă, în spe­cial din cau­za oa­me­ni­lor ca­re in­tră în con­tact cu porci bol­na­vi și ca­re nu sunt co­nști­e­nți sau nu le pa­să de fap­tul că tre­bu­ie să-și de­zin­fec­te­ze hai­ne­le și echi­pa­men­tul și să res­pec­te toa­te ce­le­lal­te mă­suri de răs­pândi­re a bo­lii.

„Sin­gu­ra mo­da­li­ta­te prin ca­re poa­te fi opri­tă pro­pa­ga­rea vi­ru­su­lui es­te eu­ta­na­si­e­rea ani­ma­le­lor in­fec­ta­te sau sus­pec­te de in­fec­ta­re, ur­ma­tă de de­zin­fe­cția me­di­u­lui în ca­re aces­tea au trăit”, a spus Adrian Ba­la­ban.

Me­di­cul a pre­ci­zat că boa­la are o evo­luție atât de ra­pi­dă încât por­cii in­fec­tați nu au timp să dez­vol­te an­ti­cor­pi neu­tra­li­za­nți pen­tru vi­rus. Vec­to­rii de tran­smi­te­re sunt: con­tac­tul di­rect între por­cii să­nă­toși și cei in­fec­tați și oa­me­nii.To­to­da­tă,boa­la se poa­te răs­pândi și prin mușcă­tu­ri­le de că­pușe, țânțari sau chiar muște.

Adrian Ba­la­ban a atras ate­nția că po­pu­lația nu tre­bu­ie să taie por­cii ca­re ar pu­tea fi con­ta­mi­nați, întru­cât vi­ru­sul trăi­ește 1.000 de zi­le în car­nea con­ge­la­tă. Da­că oa­me­nii vor ma­ni­pu­la și vor con­su­ma ace­as­tă car­ne pes­te un timp, fo­ca­re­le vor re­a­pă­rea în gos­po­dă­rii.

Ni­meni nu știe câți porci exis­tă în gos­po­dă­ri­i­le po­pu­lați­ei

Po­tri­vit ul­ti­me­lor da­te pu­bli­ca­te de Au­to­ri­ta­tea Nați­o­na­lă Sa­ni­ta­ră Ve­te­ri­na­ră (ANSVSA), pes­ta por­ci­nă afri­ca­nă evo­lue­a­ză în 276 de lo­ca­li­tăți din 17 ju­dețe. Sunt con­sem­na­te 1.062 de fo­ca­re, din­tre ca­re 15 în ex­ploa­tații co­mer­cia­le. De ase­me­nea, au fost înre­gis­tra­te 142 de ca­zuri la mis­treți. În to­tal, până la înce­pu­tul lu­nii noi­em­brie, au fost eli­mi­nați 356.144 de porci afec­tați de boa­lă.

„Nu s-a pus pro­ble­ma da­că pes­ta por­ci­nă afri­ca­nă va ve­ni în Ro­mânia, ci când va ve­ni.Toa­te sta­te­le se pre­gă­tesc pen­tru o even­tua­lă epi­de­mie, in­clu­siv SUA (n.r. – în ca­re boa­la nu exis­tă), du­pă ce au vă­zut cât de re­pe­de s-a răs­pândit vi­ru­sul în Chi­na. Cât pri­vește Ro­mânia, vi­ru­sul ar fi pu­tut fi ți­nut și ani­hi­lat în Del­ta Du­nă­rii, da­că s-ar fi apli­cat mă­suri co­res­pun­ză­toa­re pe brațe­le flu­vi­u­lui”,a spus Ba­la­ban.El a pre­ci­zat că, la ace­as­tă oră, Ro­mânia are ce­le mai mul­te fo­ca­re de boa­lă la por­cul do­mes­tic înre­gis­tra­te în Eu­ro­pa. Pro­ble­ma es­te cu atât mai gra­vă și mai greu de ți­nut sub con­trol cu cât ni­meni nu știe câți porci exis­tă în gos­po­dă­ri­i­le po­pu­lați­ei. Ace­as­ta, întru­cât sis­te­mul ca­re ar tre­bui să înre­gis­tre­ze por­cii nu fun­cți­o­nea­ză. „Avem un plan de con­tin­gen­ta­re și un ma­nual ope­rați­o­nal, dar nu sunt con­vins că aces­tea se po­tri­vesc cu re­a­li­tăți­le din Ro­mânia. Es­te ne­ce­sa­ră o uni­u­ne la ni­vel po­li­tic, ca să spun așa, pen­tru a se apli­ca mă­suri uni­ce și foar­te pre­ci­se în toa­te zo­ne­le afec­ta­te, si­mul­tan”, a con­chis președinte­le Aso­ciați­ei Me­di­ci­lor Ve­te­ri­nari pen­tru Su­i­ne. În acest sens, el a dat exem­plul Spa­ni­ei, ca­re a avut pes­tă por­ci­nă afri­ca­nă mu­lți ani la rând și ca­re a reușit nu nu­mai să era­di­che­ze boa­la, ci să ajun­gă cel mai ma­re cres­că­tor de porci din Eu­ro­pa.

Fos­tul șef al ANSVSA: Cei ca­re răs­pândesc boa­la tre­bu­ie ares­tați și con­dam­nați

Eu­ro­par­la­men­ta­rul Mi­hai Țur­ca­nu, fost preșe­din­te al ANSVSA, con­si­de­ră că Ro­mânia tre­bu­ia să ia mă­suri de pre­venție a pes­tei por­ci­ne afri­ca­ne ime­diat du­pă apa­riția HG 830/2016, ca­re co­nți­ne, în amă­nunt, toa­te mă­su­ri­le ca­re tre­bu­ie lua­te în acest scop. „Sunt pa­tru in­sti­tuții res­pon­sa­bi­le în acest caz: Mi­nis­te­rul Me­di­u­lui, Mi­nis­te­rul Afa­ce­ri­lor In­ter­ne, Mi­nis­te­rul Agri­cul­tu­rii și ANSVSA. Până acum, ni­meni nu a vor­bit des­pre res­pon­sa­bi­li­ta­tea Mi­nis­te­ru­lui Me­di­u­lui în acest caz, deși es­te pri­mul vi­no­vat în răs­pândi­rea epi­de­mi­ei”, a su­bli­niat Mi­hai Țur­ca­nu. El a ex­pli­cat că tre­bu­iau ur­mă­ri­te mișcă­ri­le tur­me­lor de mis­treți la gra­niță și to­to­da­tă tre­bu­ia mi­cșo­rat nu­mă­rul scroa­fe­lor din ace­as­tă spe­cie. „În loc să ia mă­suri, au­to­ri­tăți­le s-au com­por­tat ca și cum ar fi ști­ut că vi­ne sfârși­tul lu­mii, așe­zându-se la ma­să cu ca­fe­aua și ți­gă­ri­le, în aștep­ta­rea de­zas­tru­lui”, a spus eu­ro­par­la­men­ta­rul.

Cât pri­vește mă­su­ri­le ime­diat ne­ce­sa­re pen­tru a se reuși era­di­ca­rea bo­lii, Mi­hai Țur­ca­nu con­si­de­ră că tre­bu­ie car­to­gra­fia­tă de ur­ge­nță po­pu­lația de porci din gos­po­dă­rii, tre­bu­ie su­pra­ve­ghe­a­tă atent ac­ti­vi­ta­tea me­di­ci­lor ve­te­ri­nari con­ce­si­o­nari și tre­bu­ie mo­di­fi­ca­tă le­gis­lația pri­vind san­cți­o­na­rea ce­lor ce pun Ro­mânia în pe­ri­col, mer­gându-se până la ares­ta­rea și con­dam­na­rea lor.

FOTO: WWW.VIER PFOTEN.AT

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.