Erdo­gan, cu ochii pe ga­zul din Me­di­te­ra­na

Romania Libera - - Externe - Ga­bri­e­la Anghel

Președintele turc, Re­cep Tayyip Erdo­gan, a aver­ti­zat com­pa­ni­i­le pe­tro­li­e­re străi­ne con­tra ex­plo­ră­rii re­sur­se­lor în lar­gul coas­te­lor Ci­pru­lui, ca­ta­lo­gându-i pe cei ca­re sfi­de­a­ză Anka­ra drept „ban­diți ai mă­ri­lor“.

Ope­rați­u­ni­le de fo­ra­re lan­sa­te de Re­pu­bli­ca Ci­pru în ape­le sa­le te­ri­to­ria­le pro­voa­că fu­ria Anka­rei, ale că­rei tru­pe ocu­pă par­tea de nord a in­su­lei. Erdo­gan a anu­nțat că Tur­cia nu va au­to­ri­za ex­tra­cția de pe­trol și gaz în es­tul Me­di­te­ra­nei prin pla­nuri ca­re ex­clud nați­u­nea tur­că și Re­pu­bli­ca tur­că a Ci­pru­lui de Nord (RTCN). Tur­cia a con­tes­tat întot­de­au­na ac­ti­vi­tăți­le de fo­raj uni­la­te­ra­le con­du­se de ad­mi­nis­trația ci­pri­o­tă-gre­a­că în Me­di­te­ra­na Ori­en­ta­lă, afir­mând că ci­pri­oții turci au, de ase­me­nea, drep­tul asu­pra re­sur­se­lor re­gi­u­nii. Fo­ra­jul re­sur­se­lor în hi­dro­car­buri în lar­gul Ci­pru­lui, mem­bru al UE, es­te o pro­ble­mă ex­trem de sen­si­bi­lă, in­su­la fi­ind di­vi­za­tă din 1974, când nor­dul a fost ocu­pat de Tur­cia du­pă o lo­vi­tu­ră de stat vi­zând uni­fi­ca­rea in­su­lei cu Gre­cia.

Zi­le­le tre­cu­te, gu­ver­nul de la Ni­co­sia a in­vi­tat gru­pu­ri­le ener­ge­ti­ce fran­cez (To­tal), ita­lian (ENI) și ame­ri­can (Exxo­nMo­bil) să răs­pun­dă ape­lu­lui de ofer­tă pen­tru un nou bloc de gaz o§sho­re, blo­cul 7. A do­ua zi, Tur­cia a afir­mat că „o par­te im­por­tan­tă“a blo­cu­lui 7 „se află în li­mi­te­le pla­to­u­lui con­ti­nen­tal turc în Me­di­te­ra­na“. „Tur­cia nu a au­to­ri­zat ni­ci­o­da­tă și nu va au­to­ri­za vre­o­da­tă o ța­ră, o com­pa­nie sau o na­vă străi­nă să efec­tue­ze pros­pe­cți­uni neau­to­ri­za­te în zo­ne­le ma­ri­ti­me afla­te sub ju­ris­di­cția sa“, a de­cla­rat mi­nis­te­rul turc de Exter­ne într-un co­mu­ni­cat.

Gi­gan­tul pe­tro­li­er ame­ri­can Exxo­nMo­bil in­te­nți­o­nea­ză să cau­te gaz în lar­gul Ci­pru­lui până la sfârși­tul anu­lui, în po­fi­da aver­tis­men­te­lor Anka­rei con­tra aces­tui gen de ope­rați­uni în ju­rul in­su­lei me­di­te­ra­ne­e­ne di­vi­za­te. „Nu am fi­xat încă da­ta, dar pla­nul nos­tru es­te să fo­răm în tri­mes­trul pa­tru al aces­tui an“, a de­cla­rat vi­neri vi­ce­preșe­din­te­le Exxo­nMo­bil, Neil Chap­man, du­pă ce s-a întâlnit la Ni­co­sia cu președintele Re­pu­bli­cii Ci­pru, Ni­cos Anas­ta­sia­des, la o zi du­pă ce Tur­cia a sfă­tu­it com­pa­ni­i­le in­ter­nați­o­na­le să nu con­cu­re­ze pen­tru obți­ne­rea unui nou per­mis de ex­ploa­ta­re în zo­nă. Fo­ra­je­le de ex­ploa­ta­re pre­vă­zu­te pen­tru acest an pri­vesc blo­cul 10 pen­tru ca­re com­pa­nia ame­ri­ca­nă are de­ja au­to­ri­za­re obți­nu­tă cu alia­tul său Qa­tar Pe­tro­leum. Ana­liștii au pre­venit că si­tuația es­te ex­trem de in­fla­ma­bi­lă și o mișca­re fal­să ar ris­ca să dea loc la o con­frun­ta­re la sca­ră lar­gă.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.