Phe­nia­nul vrea ri­di­ca­rea sanc­ţi­u­ni­lor, SUA vor ga­ran­ţii de de­nu­cle­a­ri­za­re

Romania Libera - - Externe - Ga­bri­e­la Anghel

Se­cre­ta­rul de stat ame­ri­can, Mi­ke Pom­peo, se întâlnește în ace­as­tă săp­tă­mână la New York cu „omo­lo­gul“său nord-co­re­e­an, brațul drept al lui Kim Jong-un, în op­ti­ca re­lan­să­rii dis­cuți­i­lor vi­zând un nou sum­mit între omul-for­te de la Phe­nian și Do­nald Trump.

Co­re­ea de Nord a pre­venit SUA că ar pu­tea re­ve­ni la stra­te­gia po­li­ti­că de dez­vol­ta­re a ar­se­na­lu­lui său nu­cle­ar da­că nu îi sunt ri­di­ca­te san­cți­u­ni­le eco­no­mi­ce. Ani de zi­le,Phe­nia­nul a dus o po­li­ti­că zi­să „byun­gjin“, sau „dez­vol­ta­re si­mul­ta­nă“a ca­pa­ci­tăți­lor sa­le nu­cle­a­re și a ce­lor eco­no­mi­ce. Du­pă întâlni­rea is­to­ri­că din­tre preșe­di­nții Do­nald Trump și Kim Jong-un, pe 12 iu­nie la Sin­ga­po­re, es­te evo­ca­tă frec­vent o a do­ua întâlni­re față-în-față a ce­lor doi și, lu­na tre­cu­tă, președinte­le ame­ri­can pre­ci­za că sunt avu­te în ve­de­re trei sau pa­tru lo­curi pen­tru acest nou sum­mit. Aces­ta și anu­nța­ta între­ve­de­re între Mi­ke Pom­peo și Kim Yong Chol vor per­mi­te am­be­lor nați­uni să avan­se­ze în do­sa­rul de­nu­cle­a­ri­ză­rii re­gi­mu­lui nord-co­re­an.

Co­re­ea de Nord, afec­ta­tă de san­cți­uni eco­no­mi­ce su­fo­can­te pen­tru eco­no­mie, pa­re că se im­pa­ci­en­te­a­ză și mi­nis­te­rul de Exter­ne evo­ca po­si­bi­li­ta­tea re­veni­rii la po­li­ti­ca „dez­vol­tă­rii si­mul­ta­ne“da­că SUA nu își schim­bă ati­tu­di­nea. „Nu sunt îngri­jo­rat, am mai vă­zut asta în cur­sul ne­go­ci­e­ri­lor“, a de­cla­rat Pom­peo pen­tru CBS, înain­te de a-și re­a­fir­ma in­fle­xi­bi­li­ta­tea: „nici un res­pi­ro eco­no­mic înain­te de a ne atin­ge obi­ec­ti­vul fi­nal“. Nu es­te vor­ba doar des­pre de­nu­cle­a­ri­za­re com­ple­tă, ci și de ca­pa­ci­ta­tea noas­tră de a ve­ri­fi­ca da­că a avut loc, o con­diție pre­a­la­bi­lă ri­di­că­rii san­cți­u­ni­lor eco­no­mi­ce, a mai su­bli­niat Pom­peo. La sum­mi­tul din Sin­ga­po­re, Kim Jong-un s-a an­ga­jat în fa­voa­rea unei „de­nu­cle­a­ri­zări com­ple­te a pe­nin­su­lei co­re­e­ne“, iar din par­tea ame­ri­ca­nă Mi­ke Pom­peo a fost însăr­ci­nat cu ne­go­ci­e­ri­le de ur­mat pen­tru de­fi­ni­rea con­cre­tă a pa­ra­me­tri­lor aces­tui an­ga­ja­ment, con­si­de­rat prea vag de Was­hin­gton.

Ace­as­tă re­lan­sa­re a dia­lo­gu­lui cu Phe­nia­nul coin­ci­de cu o ate­nua­re a ten­si­u­ni­lor SUA cu Chi­na, ac­tor-cheie în do­sa­rul nord-co­re­e­an și prin­ci­pa­lul aliat al re­gi­mu­lui Kim Jong-un. Do­nald Trump și omo­lo­gul său chi­nez, Xi Jin­ping, au dis­cu­tat te­le­fo­nic săp­tă­mâna tre­cu­tă atât des­pre co­me­rț,cât și des­pre Co­re­ea de Nord.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.