FCSB-Astra Gi­ur­giu 1-0

Romania Libera - - Sport - Cris­tian Frisk

FCSB s-a im­pus în der­byul eta­pei a 14-a din Li­ga

I la fot­bal, scor 1-0, con­tra ce­lor de la Astra Gi­ur­giu, într-un meci ca­re a avut loc pe Are­na Nați­o­na­lă din Bu­cu­rești. Ca și la ul­ti­me­le par­ti­de, an­tre­no­rul Ni­co­lae Di­că a fost ne­voit să im­pro­vi­ze­ze din plin, fo­lo­sind ju­că­tori pe alte pos­turi față de ce­le obișnu­i­te.

Uni­cul gol al me­ci­u­lui a fost mar­cat de tu­na­rul fran­cez Gno­he­re, ca­re a tran­sfor­mat o lo­vi­tu­ră de pe­de­ap­să în mi­nu­tul 67. Gi­ur­gi­u­venii au avut și ei oca­zia de a mar­ca de la punc­tul cu var, în star­tul par­ti­dei, dar gol­ghe­te­rul Lu­la­ku a iro­sit lo­vi­tu­ra de pe­de­ap­să acor­da­tă.

Sus­pen­dă­ri­le și ac­ci­den­tă­ri­le au de­ci­mat și pen­tru acest meci lo­tul roș-al­bas­tru. De exem­plu, nu­mai fun­dașul dre­ap­ta Ro­ma­rio Ben­zar a ju­cat pe pos­tul său. În axul apă­ră­rii au fost fo­lo­siți Lu­cian Fi­lip și Mo­rais, adi­că un mij­lo­caș și un apă­ră­tor stânga. Pe flan­cul stâng a ju­cat drep­ta­ci­ul Mi­hai Ro­man, ca­re însă a dat sa­tis­fa­cție. În com­par­ti­men­tul me­dian, de ase­me­nea, Di­că a fost ne­voit să ima­gi­ne­ze po­ziția lui Tei­xei­ra ca mij­lo­caș la închi­de­re.

Ga­zon exe­cra­bil pe Are­na Nați­o­na­lă

Ambe­le echi­pe s-au plâns de ca­li­ta­tea ga­zo­nu­lui de pe Are­na Nați­o­na­lă, plin de mușu­roaie și de­ni­ve­lări. În săp­tă­mâna pre­ce­den­tă, aco­lo s-a des­fășu­rat o com­pe­tiție pen­tru co­pii, Cu­pa Cen­te­na­ru­lui, iar sta­di­o­nul a fost împă­rțit în te­re­nuri de mici di­men­si­uni. De aici a re­zul­tat de­te­ri­o­ra­rea su­pra­feței de joc ca­re s-a re­flec­tat și în ca­li­ta­tea fot­ba­lu­lui pres­tat de ce­le do­uă echi­pe.

FCSB va ju­ca și eta­pa vi­i­toa­re, într-un așa-zis der­by, con­tra ce­lor de la Di­na­mo, tot pe Are­na Nați­o­na­lă, alb-roși­ii fi­ind con­si­de­rați gaz­de.

Re­va­nșă pen­tru Ha­gi la Că­lă­rași

Într-un alt meci din ace­e­ași eta­pă, Vi­i­to­rul Con­sta­nța a câști­gat cu 1-0 pe te­re­nul ce­lor de la Du­nă­rea Că­lă­rași. Go­lul iz­bă­vi­tor a fost mar­cat de Dră­guș, în mi­nu­tul 87, șu­tul său fi­ind de­viat de Do­bro­sa­vle­vici, pes­te por­ta­rul Stra­ton. Pa­ra­do­xal, go­lul s-a mar­cat pe con­traa­tac, deși echi­pa ca­re a do­mi­nat, în ge­ne­ral, a fost cea oas­pe­te.

Dan Ale­xa a abor­dat foar­te de­fen­siv jo­cul, lă­sând prin­ci­pa­le­le pi­e­se de atac (Me­di­op și Va­li Ale­xan­dru) pe ban­ca de re­zer­ve. Mai mult, Kan­da, cel ca­re a dat pa­se­le de­ci­si­ve la go­lu­ri­le din Cu­pă, 2-1 cu FCSB, nu a fost in­clus în lot. Dan Ale­xa a stat în tri­bu­nă, fi­ind sus­pen­dat, în timp ce Ghe­or­ghe Hai a ris­cat a treia eli­mi­na­re a se­zo­nu­lui, însă a ter­mi­nat me­ci­ul pe ban­ca teh­ni­că a con­stă­nțe­ni­lor. În cla­sa­ment, CFR Cluj es­te li­der, cu 29 de punc­te, se­con­da­tă de FCSB, 27 de punc­te, Uni­ver­si­ta­tea Crai­o­va și Vi­i­to­rul Con­sta­nța, câte 25 de punc­te.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.