Eta­pa din Li­ga I s-a încheiat cu do­uă me­ci­uri anos­te

Romania Libera - - Sport - Cris­ti Frisk

Eta­pa a 14-a din Li­ga I la fot­bal, pri­ma a re­tu­ru­lui din se­zo­nul re­gu­lat, s-a încheiat cu do­uă me­ci­uri a că­ror ca­li­ta­te la­să mult de do­rit. Con­cor­dia Chiaj­na a încheiat la ega­li­ta­te, 0-0 cu Gaz Me­tan Me­diaș, în timp ce Di­na­mo s-a im­pus în ul­ti­mul mi­nut al pre­lun­gi­ri­lor, 1-0 cu FC Vo­lun­tari, în de­pla­sa­re.

În or­di­ne cro­no­lo­gi­că, pri­mul din­tre aces­te me­ci­uri a fost cel de la Chiaj­na, în ca­re Con­cor­dia a re­mi­zat, 0-0 cu Gaz Me­tan Me­diaș. Oas­peții au avut trei ab­se­nțe no­ta­bi­le, pe For­tes, Caia­do, Ya­zal­de, toți ac­ci­den­tați,dar și pe Crețu,sus­pen­dat. Ely Fer­nan­des a avut do­uă lo­vi­turi pe­ri­cu­loa­se de cap,însă por­ta­rul Gre­ab,fost la Gaz Me­tan Me­diaș,a pa­rat în am­be­le si­tuații.

Con­cor­dia Chiaj­na a ju­cat mult pe fa­za de­fen­si­vă, mu­lțu­min­du-se cu acest egal, în timp ce Gaz Me­tan Me­diaș a de­mon­strat de ce es­te sin­gu­ra echi­pă de pe po­ziție de playo™, cu go­la­ve­raj ne­ga­tiv.

Du­pă acest meci a ră­mas în is­to­rie și o fază hi­la­ră, în ca­re Nas­ser Cha­med i-a lo­vit în ace­e­ași fază, cu min­gea, în pă­rți sen­si­bi­le ale cor­pu­lui pe am­bii fun­dași cen­tra­li ai gaz­de­lor,Marc și Le­ca.

Di­na­mo a învins la Vo­lun­tari

Der­by-ul ul­ti­me­lor cla­sa­te a avut loc la Vo­lun­tari, un­de lo­cal­ni­cii și Di­na­mo se îndrep­tau spre o re­mi­ză albă con­si­de­ra­tă echi­ta­bi­lă. Du­pă un joc la fel, nea­trac­tiv, fă­ră un ori­zont prea clar, am­be­le echi­pe pu­te­au con­tes­ta anu­mi­te de­ci­zii ale ar­bi­tru­lui.

În pri­ma re­pri­ză, il­fo­venii au avut un pe­nal­ty clar la șu­tul lui Că­pățână ca­re l-a lo­vit în mână, în ca­reu, pe Coo­per. Min­gea a venit de la o dis­ta­nță apre­cia­bi­lă,așa că pa­na­me­zul pu­tea să își re­tra­gă mâna de pe di­re­cția șu­tu­lui.

O fază oa­re­cum ase­mă­nă­toa­re s-a pe­tre­cut în ul­ti­mul mi­nut de pre­lun­giri al me­ci­u­lui. Nis­tor a șu­tat din afa­ra ca­reu­lui, fun­dașul Vo­lun­ta­ri­u­lui, Zgra­blic, a plon­jat la sa­cri­fi­ciu, ca la ho­chei pe ghe­ață, res­pin­gând ba­lo­nul cu mâna. Di­fe­re­nța față de fa­za din pri­ma re­pri­ză a fost că apă­ră­to­rul a fost cu fața,nu cu spa­te­le,pre­cum în ca­zul lui Coo­per.

Arbi­trul pi­tește­an Că­tă­lin Po­pa a dic­tat pe­nal­ty și l-a eli­mi­nat cu al doi­lea car­to­naș gal­ben pe Zgra­blic. Că­pi­ta­nul di­na­mo­vist Nis­tor a re­fu­zat să exe­cu­te, așa că min­gea a fost așe­za­tă pe punc­tul cu var de por­tu­ghe­zul Di­o­go Sa­lo­mao. Aces­ta a tri­mis teh­nic, pe jos, înscri­ind go­lul vic­to­ri­ei.

Due­lul băn­ci­lor teh­ni­ce, între foștii co­e­chi­pi­eri de la Cor­vi­nul Hu­ne­doa­ra,Di­na­mo și echi­pa nați­o­na­lă a Ro­mâni­ei, a fost tra­nșat de Red­nic, în fața lui Ando­ne.

FOTO: AGERPRES

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.