DECLARAŢIA ZI­LEI

Romania Libera - - Actualitat­e -

Da­că de­mo­cra­ţii au de gând să fo­lo­se­as­că ba­nii con­tri­bua­bi­li­lor pen­tru a ne in­ves­ti­ga în Ca­me­ra Re­pre­zen­tan­ţi­lor, vom fi și noi for­ţa­ţi să luăm în con­si­de­ra­re in­ves­ti­ga­rea lor pen­tru dez­vă­lu­i­rea de in­for­ma­ţii cla­si­fi­ca­te și mul­te alte­le, în Se­nat. Pu­tem fa­ce acest joc în doi!“

DONALD TRUMP, PREȘEDINTE­LE SUA

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.