Deși nu are par­tid, Ci­o­loș vrea să preia opo­zi­ţia po­li­ti­că

Romania Libera - - Politică - Ro­mu­lus Ge­or­ges­cu

So­li­ci­ta­rea de­bar­că­rii Gu­ver­nu­lui Dăn­ci­lă a de­venit pen­tru Da­cian Ci­o­loș un pri­lej să îi ata­ce pe președintele Klaus Io­han­nis și pe li­be­ra­li, aliații săi din tre­cut. Li­be­ra­lii îi re­a­min­tesc că a obți­nut mai mul­te fun­cții cu spri­ji­nul PNL, al preșe­din­te­lui Io­han­nis sau al PSD.

Fos­tul pre­mi­er Da­cian Ci­o­loș a ieșit, re­cent, la ram­pă în con­tex­tul ne­go­ci­e­ri­lor pe ca­re le poar­tă cu USR pen­tru o co­la­bo­ra­re la ale­ge­ri­le eu­ro­par­la­men­ta­re. Prin aces­te ieșiri, Ci­o­loș a încer­cat să se de­tașe­ze atât de PNL, cât și de președintele Klaus Io­han­nis.Atât no­ua con­stru­cție pe ca­re o vi­se­a­ză Ci­o­loș, cât și PNL se lup­tă pen­tru ace­lași elec­to­rat de dre­ap­ta. Ieși­ri­le lui Ci­o­loș au pro­dus iri­ta­re în PNL, din cau­za unor ex­pe­ri­e­nțe ne­plă­cu­te din tre­cut.Pe vre­mea când era prim-mi­nis­tru,Ci­o­loș a păs­trat oa­me­nii PSD la Mi­nis­te­rul Dez­vol­tă­rii, ba­nii fi­ind di­ri­jați că­tre pri­ma­rii so­cial-de­mo­crați. La ale­ge­ri­le din 2016, PNL l-a su­sți­nut pen­tru un nou man­dat de pre­mi­er, a plă­tit afișe cu aces­ta, dar Ci­o­loș s-a fe­rit să ai­bă o po­ziție cla­ră și să de­fi­le­ze ală­turi de li­be­ra­li în cam­pa­nie. Ulte­ri­or, Ci­o­loș și-a ne­go­ciat in­tra­rea în PNL, ce­rând să i se re­zer­ve pos­tul de preșe­din­te, fă­ră ale­geri. Ne­go­ci­e­ri­le au eșuat.

Da­cian Ci­o­loș, președintele fon­da­tor al Mișcă­rii Ro­mânia Împreu­nă (MRÎ), a de­cla­rat că „Gu­ver­nul Dăn­ci­lă tre­bu­ie dat jos până la fi­na­lul lu­nii noi­em­brie, ris­că să fie prea târziu da­că Ro­mânia preia preșe­di­nția ro­ta­ti­vă a UE“. Ci­o­loș a spus că în acest mo­ment exis­tă dis­cuții cu „mai mul­te fo­rțe din Par­la­ment“.

Ci­o­loș s-a de­li­mi­tat și de Klaus Io­han­nis, afir­mând că da­că ar fi fost preșe­din­te, nu ar fi de­sem­nat-o pre­mi­er pe Vi­o­ri­ca Dăn­ci­lă. Fos­tul prim-mi­nis­tru a cu­nos­cut-o pe ac­tua­la șe­fă a Gu­ver­nu­lui la Bru­xel­les, în pe­ri­oa­da în ca­re Vi­o­ri­ca Dăn­ci­lă era eu­ro­par­la­men­tar. „Știam de atunci ce poa­te și ce nu poa­te să fa­că“, a de­cla­rat Da­cian Ci­o­loș. Pe de altă par­te, Ci­o­loș a cri­ti­cat în ter­meni duri stra­te­gia PNL-ului, par­tid pe ca­re fos­tul pre­mi­er nu îl ve­de sub ni­cio for­mă ca fi­ind re­for­mat. „Din pă­ca­te, o spun cu un ma­re re­gret, PNL se re­gă­sește în ace­as­tă zo­nă a cla­sei po­li­ti­ce ve­chi și re­fu­ză cu ob­sti­nație să se re­for­me­ze și să vi­nă ală­turi de noi într-un proi­ect de re­for­ma­re pro­fun­dă a so­ci­e­tății ro­mânești. Un proi­ect cu ac­cent pe bu­năs­ta­re. Ei aște­ap­tă să ca­dă PSD na­tu­ral și ei să le ia lo­cul“,a co­men­tat Ci­o­loș.Cri­ti­când, la pa­chet, PSD și PNL ca fă­când par­te din­tr-o cla­să po­li­ti­că „ne­re­for­ma­tă“, el a avut cu­vin­te de lau­dă pen­tru par­ti­de­le noi pre­cum USR sau De­mos.

Răs­pun­sul lui Orban

Președintele PNL, Lu­do­vic Orban, i-a re­a­min­tit lui Ci­o­loș că a obți­nut mai mul­te pos­turi din par­tea cla­sei po­li­ti­ce pe ca­re acum o cri­ti­că. „Urmă­resc cu ma­re aten­ţie di­fe­ri­te ca­ri­e­re ex­trem de ci­u­da­te. Și aici am să vă spun des­pre Ci­o­loș fap­tul că a apă­rut din neant. A fost pus de Tă­ri­ce­a­nu mi­nis­trul al Agri­cul­tu­rii. Nici azi nu am reușit să înţe­leg de ce. Du­pă ce a pi­cat gu­ver­nul PNL, s-a dus con­si­li­er la Bă­ses­cu,ca­re era prin­ci­pal ad­ver­sar al PNL și ca­re l-a pro­pus co­mi­sar eu­ro­pe­an. Du­pă ce și-a ter­mi­nat man­da­tul de co­mi­sar eu­ro­pe­an la ale­ge­ri­le din 2014, ci­ne cre­de­ţi că l-a pro­pus pen­tru un al doi­lea man­dat de co­mi­sar eu­ro­pe­an? Președintele PSD, pre­mi­e­rul din acea pe­ri­oa­dă Vic­tor Pon­ta“, a de­cla­rat Lu­do­vic Orban.

„Es­te un atac stra­niu din par­tea cu­i­va ca­re de-a lun­gul ca­ri­e­rei sa­le po­li­ti­ce nu a strâmbat din nas de exem­plu când a fost mi­nis­tru al Agri­cul­tu­rii să spu­nă că PNL es­te un par­tid ve­chi, nu a strâmbat din nas când PNL l-a sus­ţi­nut ca și can­di­dat la prim-mi­nis­tru“, a co­men­tat șe­ful PNL. Orban a re­a­min­tit că Da­cian Ci­o­loș a ce­rut să de­vi­nă preșe­din­te al PNL fă­ră să fie or­ga­ni­za­te ale­geri. El a mai spus că Ci­o­loș a trăit, în pe­ri­oa­da în ca­re a con­dus Gu­ver­nul, în înțe­le­ge­re cu PSD, par­tid ca­re a ră­mas la pu­te­re în tim­pul gu­ver­nă­rii teh­no­cra­te, fă­când ast­fel încât toa­te ne­re­a­li­ză­ri­le Ca­bi­ne­tu­lui Ci­o­loș să fie de­con­ta­te de PNL. „Noi am avut o înţe­le­ge­re pe ca­re dom­nul Ci­o­loș nu a res­pec­tat-o. De exem­plu să cu­re­ţe ad­mi­nis­tra­ţia pu­bli­că de PSD.L-a avut aco­lo pe dom­nul Dâncu. Se­cre­ta­rii de stat, pre­fec­ţii, preșe­din­ţii de agen­ţii, aproa­pe to­ţi ma­na­ge­rii de com­pa­nii puși de PSD au fost lă­sa­ţi în func­ţie, în timp ce PSD era per­ce­put ca fi­ind în Opo­zi­ţie, dar de fapt era la pu­te­re“,a co­men­tat Orban.

Des­pre moți­u­nea de cen­zu­ră,Lu­do­vic Orban a de­cla­rat că PNL aște­ap­tă mo­men­tul po­tri­vit pen­tru a atra­ge noi su­sți­nă­tori pri­vind de­mi­te­rea Gu­ver­nu­lui. Orban spu­ne că du­pă ex­clu­de­ri­le din PSD, pre­cum și du­pă de­ci­zia pri­vind re­ma­ni­e­ri­le (pro­gra­ma­tă săp­tă­mâna vi­i­toa­re) „vor apă­rea noi oportunități pe ca­re nu le vom ra­ta“. Pre­cauția lui Orban în a vor­bi des­pre moți­u­nea de cen­zu­ră es­te le­ga­tă de fap­tul că PNL poa­te iniția un sin­gur ast­fel de de­mers într-o se­si­u­ne par­la­men­ta­ră. Da­că PNL de­pu­ne acum moți­u­ne de cen­zu­ră (așa cum in­sis­tă Ci­o­loș) și ace­as­ta es­te res­pin­să, o vi­i­toa­re moți­u­ne mai poa­te fi de­pu­să abia în vi­i­toa­rea se­si­u­ne, ca­re înce­pe în fe­brua­rie.

FOTO: AGERPRES

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.