Mai can­di­de­a­ză Boc la Pri­mă­ria Cluj? Ci­ne i-ar pu­tea lua lo­cul?!

Romania Libera - - Actualitat­e - Ci­prian Aron

Că Emil Boc pa­re greu de pen­si­o­nat de la pri­mă­ria pe ca­re o con­du­ce nu e o no­u­ta­te, așa că ana­li­ze­le ca­re se fac sunt le­ga­te de ci­ne i-ar pu­tea ur­ma, cel puțin în ca­li­ta­te de can­di­dat, în ca­zul în ca­re ac­tua­lul edil al Clu­ju­lui ar re­fu­za să mai can­di­de­ze. PNL Cluj are în acest caz doar trei opți­uni mari și cla­re: ac­tua­lul vi­ce­pri­mar, președinte­le Con­si­li­u­lui Ju­dețe­an Cluj și președinte­le or­ga­ni­zați­ei ju­dețe­ne a li­be­ra­li­lor clu­jeni.

Dan Tar­cea, vi­ce­pri­ma­rul li­be­ral al Clu­ju­lui, pa­re să se pre­gă­te­as­că pen­tru o astfel de pos­tu­ră. Es­te președinte­le or­ga­ni­zați­ei mu­ni­ci­pa­le a PNL Cluj-Na­po­ca și mâna dre­ap­tă a lui Boc pe li­nie ad­mi­nis­tra­ti­vă. Co­nec­tat de­ja la ava­ta­rul fun­cți­ei de edil, Tar­cea es­te tot mai pre­zent în lu­mi­na re­flec­toa­re­lor atunci când vi­ne vor­ba de mu­ni­ci­piu. Că e vor­ba de întâlniri cu ce­tățeni, cu me­dia sau că e în si­tuația de a ge­ne­ra idei le­ga­te de dez­vol­ta­rea Clu­ju­lui. De alt­fel, pri­ma im­pre­sie e că Emil Boc însuși îl încu­ra­je­a­ză să ai­bă ace­as­tă pre­ze­nță pu­bli­că. Cu toa­te aces­tea, vi­ce­pri­ma­rul Clu­ju­lui, venit pe li­nia ve­chi­u­lui PNL, a fost de-a lun­gul tim­pu­lui în ta­bă­ra ad­ver­să ac­tua­lu­lui pri­mar, fapt ce ar pu­tea cântări se­ri­os în (ne)„un­ge­rea“lui ca ur­maș la fo­to­li­ul de pri­mar. Alin Tișe, președinte­le Con­si­li­u­lui Ju­dețe­an Cluj, a fost ani la rând o va­rian­tă în PDL, chiar la Emil Boc. Po­li­ti­cian cu un anu­mit ba­gaj elec­to­ral, Tișe pă­rea să fie în pe­ri­oa­da de prim-mi­nis­te­riat a lui Boc, lo­co­mo­ti­va PDL Cluj. Ten­si­u­ni­le cre­a­te pe acest fond, l-au de­păr­tat de ma­sa ma­re a or­ga­ni­zați­ei, pe ca­re nu și-a mai apro­piat-o ni­ci­o­da­tă, în ca­zul în ca­re a avut o ase­me­nea tre­ce­re în in­te­ri­o­rul par­ti­du­lui. Ajuns la al doi­lea man­dat de preșe­din­te de Con­si­liu Ju­dețe­an, Tișe nu mai are ace­lași su­flu ad­mi­nis­tra­tiv și elec­to­ral din pri­mul man­dat, lu­cru ca­re ar pu­tea să con­te­ze sem­ni­fi­ca­tiv în even­tua­li­ta­tea unei no­mi­na­li­zări pen­tru pri­mă­rie.

Deși la pri­ma ve­de­re e un sce­na­riu puțin pro­ba­bil, în sen­sul că opi­nia pu­bli­că din Cluj-Na­po­ca, Ora­dea, ca­re să fo­rțe­ze PNL să ia de- de ur­mă­rit: ce va ne­go­cia omul în ca­re Emil Boc are a înce­put să ui­te de pres- Arad și Ti­mișoa­ra, ce își ci­zii pe pla­cul ce­lor pa­tru ace­as­tă Alia­nță pen­tru încre­de­re de­pli­nă es­te ac- tația sa ca prim-mi­nis­tru. pro­pu­ne au­tos­tră­zi și li­nii li­deri, întru­cât aici se află Emil Boc. Pen­tru el, sau tua­lul șef al PNL Cluj, eu­ro- Mai mult, acea Alia­nță a fe­ra­te ra­pi­de, nu es­te mai cel mai ma­re ba­zin elec­to- pen­tru omul său de încre­de­re!. par­la­men­ta­rul Da­ni­el Bu- Ves­tu­lui, în ca­re pri­ma­rii mult de­cât un bloc po­li­tic ral al par­ti­du­lui. Așa că e da. Cum bă­tă­lia po­li­ti­că se încin­ge tot mai mult în in­te­ri­o­rul par­ti­du­lui con­dus de Lu­do­vic Orban pen­tru un loc eli­gi­bil pe lis­ta pen­tru Par­la­men­tul Eu­ro­pe­an,

Bu­da nu mai es­te la fel de si­gur că va mai prin­de bi­le­tul de Bru­xel­les. În aces­te con­diții, nu ar fi ex­clus să îl ve­dem în pos­tu­ra de can­di­dat al PNL pen­tru Pri­mă­ria

Cluj-Na­po­ca. Vor­ba ace­ea, omul de ca­să a lui Boc nu ar pu­tea ră­mâne fă­ră co­led­zi!

Cât des­pre Emil Boc, zvo­nu­ri­le sunt foar­te va­ria­te.

Că ar pu­tea mer­ge am­ba­sa­dor, că ar pu­tea can­di­da la fun­cția de rec­tor a uni­ver­si­tății la ca­re pre­dă sau chiar că ar vi­za un por­to­fo­liu de co­mi­sar. Sur­se din

PNL Cluj spun că ac­tua­lul edil și-ar dori o dem­ni­ta­te eu­ro­pe­a­nă, ex­clus eu­ro­par­la­men­tar, sau s-ar ve­dea un soi de li­der re­gi­o­nal în even­tua­li­ta­tea mult trâmbița­tei re­or­ga­ni­zări ad­mi­nis­tra­tiv-te­ri­to­ria­le. Un fapt cert es­te că aproa­pe toți co­la­bo­ra­to­rii săi se aște­ap­tă ca Boc să fa­că pa­sul spre noi ori­zon­turi pu­bli­ce.

Aspi­rați­i­le sa­le sunt su­sți­nu­te în in­te­ri­o­rul par­ti­du­lui de vo­tu­ri­le pe ca­re încă le adu­ce în Cluj-Na­po­ca și în Cluj și de ide­ea că tim­pul le re­zol­vă pe toa­te,

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.