„Ci­ty App“- șan­sa dia­lo­gu­lui în timp re­al și tran­spa­rent între ce­tă­ţeni și ad­mi­nis­tra­ţie

Romania Libera - - Special - Ti­cu Ci­o­bo­ta­ru

Apli­cația se adre­se­a­ză ce­lor ce sem­na­le­a­ză mu­ni­ci­pa­li­tății di­ver­se pro­ble­me și pot ur­mări de pe te­le­fon cum sunt re­zol­va­te, dar și pri­ma­ri­lor, ca­re pot mo­ni­to­ri­za cum își fac tre­a­ba fun­cți­o­na­rii.

În cur­sa pen­tru im­ple­men­ta­rea con­cep­tu­lui „smart ci­ty“, 12 mari orașe, dar și câte­va con­si­lii ju­dețe­ne și-au pus la punct apli­cația „Ci­ty App“, o plat­for­mă „ci­vic-te­ch“me­ni­tă să sim­pli­fi­ce co­mu­ni­ca­rea ce­tă­ţe­ni­lor cu ad­mi­nis­tra­ţia lo­ca­lă în re­zol­va­rea unor pro­ble­me cu ca­re se con­frun­tă co­mu­ni­ta­tea lo­ca­lă, dar și pen­tru a le oferi tu­riști­lor in­for­mații des­pre opor­tu­ni­tăți­le ofe­ri­te, de la ca­pa­ci­tăți de ca­za­re la atra­cții tu­ris­ti­ce. Prin­tre orașe­le ca­re au lan­sat apli­cația „Ci­ty App“se află Si­bi­ul,Sa­tu Ma­re, Pia­tra Ne­a­mț, Pre­de­al, Brașov și Ga­lați. Es­te un tip de plat­for­mă ca­re fun­cți­o­nea­ză foar­te bi­ne și în Eu­ro­pa. Exis­tă, spre exem­plu, „Lon­don OŒcial Gu­i­de App“și „Ci­ty App Vi­en­na“.

„Ci­ty App“co­nec­te­a­ză un întreg oraș

Apli­cația im­ple­men­ta­tă în Ro­mânia es­te dis­po­ni­bi­lă în lim­bi­le ro­mână și en­gle­ză și poa­te fi des­căr­ca­tă de că­tre uti­li­za­to­rii Android și iOS, de pe plat­for­me­le Goo­gle Play și App Sto­re. Are do­uă mo­du­le, de „ra­por­tări și in­ci­den­te“și „ghi­dul tu­ris­tic di­gi­tal“. Prin pri­mul modul, ce­tățe­nii pot ra­por­ta si­tuații sau in­ci­den­te din ca­te­go­rii di­ver­se, pre­cum stră­zi și ilu­mi­nat pu­blic, apă și ca­na­li­za­re, sa­lu­bri­ta­te, in­fra­cți­o­na­li­ta­te, tra­fic au­to, sem­ne de cir­cu­lație, par­cări, me­diu, tran­sport în co­mun, con­stru­cții neau­to­ri­za­te,etc. Ghi­dul tu­ris­tic di­gi­tal vi­ne în aju­to­rul tu­riști­lor ca­re vi­zi­te­a­ză orașul, ofe­rin­du-le in­for­mații uti­le în le­gă­tu­ră cu ca­pa­ci­tăți de ca­za­re, ce­le mai im­por­tan­te obi­ec­ti­ve tu­ris­ti­ce din oraș, in­sti­tuții de cul­tu­ră, mu­zee, par­curi, dar și des­pre spe­ci­fi­cul și ofer­te­le res­tau­ran­te­lor lo­ca­le. Prin in­ter­me­di­ul apli­cați­ei, lo­cu­i­to­rii orașu­lui, dar și tu­riștii, au la dis­po­ziție agen­da eveni­men­te­lor din oraș, de la spec­ta­co­le de te­a­tru sau con­cer­te la com­pe­tiții spor­ti­ve. In­di­fe­rent da­că ne re­fe­rim la „Si­biu Ci­ty App“, „Sa­tu Ma­re Ci­ty App“sau „Pia­tra Ne­a­mț Ci­ty App“, struc­tu­ra es­te cam ace­e­ași, cu mici di­fe­re­nțe, ca­re țin de spe­ci­fi­cul lo­cal.Acest tip de apli­cație es­te con­stru­it pe plat­for­ma Even­tya, un start-up ro­mânesc ca­re s-a de­di­cat im­ple­men­tă­rii aces­tui sis­tem fle­xi­bil de co­mu­ni­ca­re între or­ga­ni­zații și co­mu­ni­tăți­le lor. „Plat­for­ma ace­as­ta pe ca­re o in­sta­lăm în zo­na mu­ni­ci­pa­li­tăți­lor es­te o plat­for­mă de ci­vic-te­ch. Es­te un con­cept mai nou, ca­re a apă­rut de câți­va ani. Avem apro­xi­ma­tiv 12 mu­ni­ci­pa­li­tăți din Ro­mânia și pes­te ju­mă­ta­te de mi­li­on de uti­li­za­tori. Fi­e­ca­re en­ti­ta­te își pro­mo­ve­a­ză pro­pria plat­for­mă. Noi ofe­rim con­stant ser­vi­cii de con­sul­ta­nță în atra­ge­rea de uti­li­za­tori și me­nți­ne­rea lor. Sunt niște ac­ti­vi­tăți spe­ci­fi­ce de mar­ke­ting și de obi­cei lu­crăm cu de­par­ta­men­te­le de mar­ke­ting și de co­mu­ni­ca­re ale pri­mă­ri­i­lor sau con­si­li­i­lor ju­dețe­ne“, ne-a de­cla­rat Io­nuț Mun­te­a­nu, re­pre­zen­tan­tul plat­for­mei Even­tya.

Ga­lați­ul, ul­ti­mul in­trat în clu­bul orașe­lor „Ci­ty App“

Cea mai re­cen­tă apli­cație lan­sa­tă es­te „Ga­lați Ci­ty App“. Pen­tru achi­ziția „Mo­du­lu­lui de Co­mu­ni­ca­re și Infor­ma­re pu­bli­că (Even­tya Open Ci­ty) și a Ghi­du­lui Tu­ris­tic Di­gi­tal, pe ba­za plat­for­mei Even­tya“, Pri­mă­ria Ga­lați a încheiat cu Even­tya Co SRL un con­tract în va­loa­re de 69.377 de lei cu TVA, adi­că pes­te 15.000 de eu­ro. Ace­as­tă su­mă es­te achi­ta­tă într-o pe­ri­oa­dă de 12 luni, în ra­te ce re­pre­zin­tă de fapt con­tra­va­loa­rea ser­vi­ci­i­lor de con­sul­ta­nță și men­te­na­nță asi­gu­ra­te de fir­mă. Pri­ma­rul Ga­lați­u­lui spu­ne că din ce­le do­uă mo­du­le,cel mai im­por­tant es­te cel de re­lați­o­na­re cu lo­cu­i­to­rii orașu­lui. „Are do­uă com­po­nen­te ma­jo­re. Pe de o par­te, o com­po­nen­tă de re­lați­o­na­re di­rec­tă cu ce­tățe­a­nul, fapt ce înse­am­nă că gă­lățe­nii pot tri­mi­te se­si­zări pri­mă­ri­ei în timp re­al, iar noi, în ca­drul pri­mă­ri­ei, le pu­tem ur­mări mult mai ușor în ce­ea ce pri­vește re­zol­va­rea, im­ple­men­ta­rea sau răs­pun­sul pe ca­re an­ga­jații pri­mă­ri­ei tre­bu­ie să îl ofe­re ce­tățe­ni­lor ca­re ri­di­că di­ver­se pro­ble­me. A do­ua com­po­nen­tă, es­te o pro­mo­va­re a ce­ea ce poa­te oferi Ga­lați­ul pen­tru cei ca­re vin în vi­zi­tă la noi,pe ma­lu­ri­le Du­nă­rii, iar pe de altă par­te, le ofe­ră lo­cu­i­to­ri­lor Ga­lați­u­lui, po­si­bi­li­ta­tea de a afla mult mai ușor de spec­ta­co­le­le de te­a­tru, con­cer­te sau ori­ce alte evenimente ca­re au loc la Ga­lați“, ne-a de­cla­rat pri­ma­rul Ga­lați­u­lui.

Un avan­taj: mo­ni­to­ri­za­rea ac­ti­vi­tății fun­cți­o­na­ri­lor

Din punc­tul de ve­de­re al pri­ma­ru­lui Ga­lați­u­lui, no­u­ta­tea ofe­ri­tă de apli­cația „Ci­ty App“con­stă în fap­tul că edi­lii au po­si­bi­li­ta­tea să mo­ni­to­ri­ze­ze modul în ca­re fun­cți­o­na­rii mu­ni­ci­pa­li­tății re­zol­vă pro­ble­me­le sem­na­la­te de ce­tățeni, con­sta­ta­rea unor întârzi­eri în re­zol­va­rea ce­lor sem­na­la­te pu­tând atârna greu la eva­lua­rea ac­ti­vi­tății fun­cți­o­na­ri­lor res­pec­ti­vi: „În ce­ea ce pri­vește par­tea de Ra­por­tări și In­ci­den­te, sunt mai mul­te ru­brici, ca­re pot fi ac­ce­sa­te în fun­cție de na­tu­ra eveni­men­tu­lui ce ur­me­a­ză să fie se­si­zat an­ga­jați­lor pri­mă­ri­ei. Din­co­lo de o for­mă mult mai di­rec­tă de re­lați­o­na­re cu ce­tățe­a­nul, la ni­ve­lul meu, al pri­ma­ru­lui, al con­du­ce­rii Pri­mă­ri­ei Ga­lați, es­te și o for­mă prin ca­re pu­tem vedea în ce sta­diu se află fi­e­ca­re se­si­za­re în par­te du­pă ce a fost pri­mi­tă, da­că e în lu­cru, cât a stat în lu­cru și când, ci­ne și cum a răs­puns ce­tățe­a­nu­lui.Iar aces­te da­te vor pu­tea sta la ba­za unei vi­i­toa­re eva­luări a fi­e­că­rui an­ga­jat al pri­mă­ri­ei“,spu­ne Pu­che­a­nu.

Șan­sa ca lu­cru­ri­le să nu mai fie re­zol­va­te „pe ju­mă­ta­te“

În re­lați­o­na­rea prin in­ter­me­di­ul „Ci­ty App“es­te in­clus și un alt avan­taj, al eli­mi­nă­rii ra­por­tă­ri­lor fal­se. Până acum,mul­te din­tre pe­tiți­i­le și se­si­ză­ri­le adre­sa­te de gă­lățeni erau „so­luți­o­na­te“de fun­cți­o­nari prin­tr-un răs­puns for­mal, fă­ră ca ce­le sem­na­la­te să își gă­se­as­că cu ade­vă­rat o re­zol­va­re. Prin „Ci­ty App“, toți cei im­pli­cați, ce­tățe­a­nul ca­re sem­na­le­a­ză o pro­ble­mă,fun­cți­o­na­rul ca­re o re­zol­vă, dar și șe­fii din pri­mă­rie, ca­re mo­ni­to­ri­ze­a­ză modul în ca­re e re­zol­va­tă pro­ble­ma se­si­za­tă, au ac­ces on­li­ne la sta­di­ul so­luți­o­nă­rii ce­lor sem­na­la­te. „Pe de altă par­te, com­po­nen­ta îmbu­cu­ră­toa­re pen­tru ce­tățe­an, din­co­lo de fa­ci­li­ta­tea se­si­ză­rii în timp re­al a pro­ble­me­lor apă­ru­te la ni­ve­lul mu­ni­ci­pi­u­lui, are și dum­nea­lui po­si­bi­li­ta­tea de a afla în ce sta­diu se află se­si­za­rea, da­că a fost preluată, da­că a fost da­tă în lu­cru, da­că s-a fi­na­li­zat. Ce­tățe­a­nul ar tre­bui să pri­me­as­că o no­ti­fi­ca­re de re­zol­va­re a pro­ble­mei.Oda­tă cu no­ti­fi­ca­rea pe ca­re o pri­mește pe te­le­fon,avem și noi un fe­ed-back, pen­tru că de mul­te ori s-a mai întâmplat ca la noi, la pri­mă­rie, lu­cru­ri­le să pa­ră că s-au re­zol­vat, dar în te­ren re­a­li­ta­tea să fie alta. Să aflăm da­că acea pro­ble­mă a fost re­zol­va­tă pe ju­mă­ta­te sau da­că cei ca­re tre­bu­iau să o re­zol­ve nici nu au ajuns în zo­na res­pec­ti­vă“, a mai pre­ci­zat pri­ma­rul Io­nuț Pu­che­a­nu. Pen­tru ca se­si­za­rea să fie va­la­bi­lă, per­soa­na ca­re o sem­na­le­a­ză tre­bu­ie să își cre­e­ze un cont și să își va­li­de­ze nu­mă­rul de te­le­fon. Ast­fel sunt eli­mi­na­te sau cel puțin di­mi­nua­te fal­se­le se­si­zări.

Dis­pe­ce­ra­tul Po­liți­ei, se­si­zat în timp re­al

Apli­cația adu­ce un plus de promp­ti­tu­di­ne și în ce­ea ce pri­vește in­ter­venți­i­le Po­liți­ei Lo­ca­le la re­zol­va­rea unor in­ci­den­te, pen­tru că ofe­ră po­si­bi­li­ta­tea se­si­ză­rii aces­to­ra în timp re­al. „Exis­tă și un modul ca­re se adre­se­a­ză în mod di­rect Po­liți­ei Lo­ca­le. Dum­nea­lor vor avea ac­ces la aces­te se­si­zări în timp re­al, ce­ea ce înse­am­nă că vor avea po­si­bi­li­ta­tea să in­ter­vi­nă cu ce­le­ri­ta­te aco­lo un­de sunt che­mați“, spu­ne pri­ma­rul Ga­lați­u­lui.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.