Ame­ri­ca, pri­ma li­nie a fron­tu­lui pen­tru ata­cul glo­ba­liști­lor

Romania Libera - - Actualitate - Ge­or­ge Co­man

Ame­ri­ca­nii s-au pre­zen­tat la ur­ne în ca­drul ale­ge­ri­lor par­la­men­ta­re pa­rția­le, în cel mai im­por­tant test in­tern de su­ve­ra­ni­ta­te a SUA din ul­ti­mii ani. Li­de­rul con­ser­va­tor de la Ca­sa Albă, Do­nald Trump, a con­fir­mat im­por­ta­nța aces­tui scru­tin, tran­smițând ale­gă­to­ri­lor re­pu­bli­cani ame­ri­cani că ”tot ce am reușit să con­stru­im până în pre­zent se joa­că” în aces­te ale­geri. Și pro­gre­siștii ca­re sub­mi­nea­ză SUA din in­te­ri­or au ca­rac­te­ri­zat ale­ge­ri­le, prin vo­cea fos­tu­lui preșe­din­te de­mo­crat Ba­rack Oba­ma, drept ”poa­te cel mai im­por­tant scru­tin al vi­eții” ac­tua­li­lor ame­ri­cani.

Toa­te ce­le 435 de man­da­te de par­la­men­tar ale Ca­me­rei Re­pre­zen­ta­nți­lor, dar și o trei­me (35 din 100) din man­da­te­le Se­na­tu­lui re­pre­zin­tă mi­za ale­ge­ri­lor par­la­men­ta­re pa­rția­le, dar și mai mul­te fun­cții de gu­ver­na­tor de stat.

Ale­gă­to­rii de­cid ca­re par­tid va con­tro­la ce­le do­uă Ca­me­re ale Con­gre­su­lui. Până la aces­te ale­geri, Par­ti­dul Re­pu­bli­can avea ma­jo­ri­ta­te atât în Se­nat, cât și în Ca­me­ra Re­pre­zen­ta­nți­lor, ce­ea ce i-a per­mis preșe­din­te­lui Do­nald Trump să pu­nă în prac­ti­că po­li­ti­ci­le sa­le con­ser­va­toa­re. Spre exem­plu, con­fir­ma­rea la Cur­tea Su­pre­mă a ju­de­că­to­ru­lui con­ser­va­tor Brett Ka­va­nau­gh, pro­pus de Do­nald Trump, a fost po­si­bi­lă da­to­ri­tă ma­jo­ri­tății par­la­men­ta­re a re­pu­bli­ca­ni­lor. Ast­fel, pen­tru preșe­di­nția lui Do­nald Trump, ale­ge­ri­le sunt ese­nția­le, de­oa­re­ce în ca­zul pi­er­de­rii con­tro­lu­lui Se­na­tu­lui sau a Ca­me­rei Re­pre­zen­ta­nți­lor, po­li­ti­ci­le sa­le con­ser­va­toa­re ar fi mult mai greu de pus în prac­ti­că. Par­ti­dul De­mo­crat e dis­pe­rat să câști­ge mă­car una din ca­me­re­le Con­gre­su­lui, în încer­ca­rea de a înce­tini sau chiar de a blo­ca re­for­me­le con­ser­va­toa­re im­pu­se de Do­nald Trump. Prin­tre te­me­le im­por­tan­te asu­pra că­ro­ra pro­gre­siștii Par­ti­du­lui De­mo­crat înce­ar­că să preia con­tro­lul, se nu­mă­ră în pri­mul rând po­li­ti­ci­le eco­no­mi­ce nați­o­na­lis­te pro­mo­va­te de Do­nald Trump, dar și po­li­ti­ca de emi­grație a SUA, te­ma așa-nu­mi­tei ”că­să­to­rii ho­mo­se­xua­le”, avor­tul, in­ter­venți­o­nis­mul mi­li­tar ex­tern ame­ri­can, po­li­ti­ci­le eco­lo­gis­te.

O altă mi­ză ese­nția­lă pen­tru Par­ti­dul De­mo­crat o re­pre­zin­tă chiar po­si­bi­li­ta­tea de de­mi­te­re a lui Do­nald Trump. Deși im­pro­ba­bi­lă, o vic­to­rie a de­mo­crați­lor în am­be­le ca­me­re ale Le­gis­la­ti­vu­lui des­chi­de ca­lea pen­tru ve­chea do­ri­nță a ari­pii du­re a Par­ti­du­lui De­mo­crat de a fo­rța pro­ce­du­ra de de­mi­te­re a preșe­din­te­lui. To­tuși, e greu de cre­zut că re­pu­bli­ca­nii vor pi­er­de do­uă trei­mi din man­da­te­le din Se­nat, sin­gu­ra va­rian­tă prin ca­re de­mo­crații ar pu­tea fo­rța de­mi­te­rea lui Do­nald Trump.

Un ve­ri­ta­bil re­fe­ren­dum pen­tru preșe­di­nția lui Trump

Ale­ge­ri­le pa­rția­le par­la­men­ta­re din SUA, ca­re au loc o da­tă la pa­tru ani, sunt în mod tra­di­ţi­o­nal de­fa­vo­ra­bi­le par­ti­du­lui aflat la Ca­sa Albă, no­te­a­ză Agerpres. Președintele Do­nald Trump a su­bli­niat acest lu­cru în re­pe­ta­te rânduri în ul­ti­me­le zi­le, aten­ţi­o­nându-i pe sus­ţi­nă­to­rii săi că scru­ti­nul va fi un ve­ri­ta­bil re­fe­ren­dum asu­pra preșe­din­ţi­ei sa­le. El s-a im­pli­cat ac­tiv în cam­pa­nie, brăz­dând Ame­ri­ca în lung și în lat la bor­dul avi­o­nu­lui pre­zi­den­ţial, pen­tru a sus­ţi­ne mi­tin­guri în fa­ţa mi­i­lor de sus­ţi­nă­tori en­tu­ziaști, cu un me­saj axat pe crește­rea eco­no­mi­ei SUA și pe lup­ta împo­tri­va emi­gra­ţi­ei ile­ga­le.

Trump: De­mo­crații au in­te­re­se as­cun­se

În ul­ti­mul său mi­ting elec­to­ral, președintele Do­nald Trump a cri­ti­cat po­li­ti­ci­le pro­gre­sis­te pe ca­re Par­ti­dul De­mo­crat înce­ar­că să le pro­mo­ve­ze. ”Acum doi ani am șo­cat <<eli­ta>> de la Was­hin­gton și am ui­mit lu­mea... i-am sfi­dat pe ana­liști și pe cri­ti­cii noștri și am res­pins po­li­ti­ca de sta­tus quo și am ales un Gu­vern ca­re a pus Ame­ri­ca pe pri­mul loc. (”Ame­ri­ca pe pri­mul loc!”, ”Ame­ri­ca Fir­st!” a fost unul din slo­ga­nu­ri­le elec­to­ra­le fo­lo­si­te de Do­nald Trump la ale­ge­ri­le din 2016, n.red.). Ve­chea și eșua­ta <<eli­tă>> po­li­ti­că ame­ri­ca­nă înce­ar­că încă de atunci să re­vi­nă la pu­te­re. Cum de se opun (de­mo­crații, n.red.) ce­lei mai pu­ter­ni­ce creșteri a eco­no­mi­ei pe ca­re a avut-o vre­o­da­tă Ame­ri­ca? Tre­bu­ie să ai­bă un scop as­cuns oa­me­nii ăștia”, a afir­mat li­de­rul re­pu­bli­can de la Ca­sa Albă.

Do­nald Trump a re­proșat fos­tu­lui Gu­vern de­mo­crat con­dus de Ba­rack Oba­ma mi­gra­rea lo­cu­ri­lor de mun­că ale ame­ri­ca­ni­lor că­tre alte țări, ce­rând din nou ale­gă­to­ri­lor să vo­te­ze împo­tri­va pro­gre­siști­lor re­pre­zen­tați de Par­ti­dul De­mo­crat. Du­pă ani de zi­le în ca­re SUA au par­ti­ci­pat la re­con­stru­cția altor țări, în pre­zent Sta­te­le Uni­te se con­cen­tre­a­ză pe re­con­stru­cția pro­pri­ei țări, fo­lo­sind alu­mi­niu ame­ri­can și fi­er ame­ri­can, a adău­gat Do­nald Trump. Șe­ful Ca­sei Al­be a su­sți­nut că rein­tro­du­ce­rea de că­tre Admi­nis­trația sa a ba­ri­e­re­lor va­ma­le pen­tru pro­du­se­le străi­ne de oțel, in­dus­tria de oțel ame­ri­ca­nă cu­noaște o re­vi­go­ra­re pu­ter­ni­că.

”O să trăiți într-o lu­me so­cia­lis­tă”

Președintele ame­ri­can a acu­zat din nou po­li­ti­ca fa­vo­ra­bi­lă față de emi­gra­nți pro­mo­va­tă de Par­ti­dul De­mo­crat. ”De­mo­crații încu­ra­je­a­ză emi­gra­nții ile­ga­li să ne încal­ce le­gi­le; de­mo­crații vor să ofe­re asis­te­nță me­di­ca­lă gra­tu­i­tă și edu­cație șco­la­ră gra­tu­i­tă pen­tru emi­gra­nții ile­ga­li. De­mo­crații vor să ofe­re emi­gra­nți­lor ile­ga­li drep­tul de a vo­ta. Nu pot să înțe­leg de ce vor de­mo­crații să fa­că asta. De­mo­crații sunt pen­tru fron­ti­e­re com­plet des­chi­se, ce­ea ce înse­am­nă că in­fra­cți­u­ni­le vor cur­ge li­ber în ța­ra noas­tră. De­mo­crații nu vor să ofe­re pro­te­cție pen­tru ame­ri­cani”, a afir­mat Do­nald Trump.

”De­mo­crații in­vi­tă ca­ra­va­nă du­pă ca­ra­va­nă de imi­gra­nți ile­ga­li să ne inun­de ța­ra și orașe­le noas­tre. De­mo­crații vor des­fi­i­nța asi­gu­ră­ri­le de să­nă­ta­te. Pu­teți să nu vă mai gândiți la asi­gu­ră­ri­le de să­nă­ta­te. O să trăiți într-o lu­me so­cia­lis­tă. Dar noi (re­pu­bli­ca­nii, n.red.) vom re­zol­va pro­ble­ma asis­te­nței me­di­ca­le”, a adău­gat președintele ame­ri­can.

Par­ti­dul De­mo­crat vânea­ză vo­turi în închi­sori cu ”drep­tu­ri­le omu­lui”

De par­tea ce­a­lal­tă, pro­gre­siștii din Par­ti­dul De­mo­crat, spri­ji­niți de ma­jo­ri­ta­tea mass-me­dia, au fă­cut în ul­ti­me­le zi­le di­nain­te de ale­geri tot po­si­bi­lul pen­tru crește­rea in­te­re­su­lui pen­tru vot a elec­to­ra­tu­lui lor con­si­de­rat tra­diți­o­nal: mi­no­ri­tăți­le ra­sia­le, mi­no­ri­tăți­le se­xua­le, lo­cu­i­to­rii orașe­lor mari, dar și fe­mei­le. Pro­pa­gan­da Par­ti­du­lui De­mo­crat a atins co­te ne­mai­vă­zu­te pen­tru ale­geri, pro­gre­siștii ajun­gând să mi­li­te­ze pen­tru acor­da­rea de drep­tul la vot a in­frac­to­ri­lor din pe­ni­ten­cia­re. Până în pre­zent, sus­pen­da­rea drep­tu­ri­lor ci­vi­le, pre­cum drep­tul de vot, pen­tru in­frac­tori, era o mă­su­ră le­gi­ti­mă, adop­ta­tă de ma­jo­ri­ta­tea sta­te­lor ame­ri­ca­ne. În pre­zent, pro­pa­gan­da Par­ti­du­lui De­mo­crat fo­lo­sește eter­na pla­că a ”drep­tu­ri­lor omu­lui” pen­tru a ajun­ge să pre­tin­dă că deți­nuți­lor li se ră­pește ”drep­tul” de a vo­ta. ‘’Ma­jo­ri­tari în închi­sori, ne­grii ame­ri­cani cu drept de vot se con­frun­tă cu un risc de pa­tru ori mai ma­re de a fi pri­va­ţi de drep­tul de vot fa­ţă de res­tul po­pu­la­ţi­ei’’, re­le­vă or­ga­ni­za­ţia ne­gu­ver­na­men­ta­lă Sen­ten­cing Pro­ject, preluată de Agerpres. De ase­me­nea, într-o ana­li­ză AFP ci­ta­tă de Agerpres, se me­nți­o­nea­ză că mi­li­oa­ne de ame­ri­cani nu vor pu­tea vo­ta din cau­za unor re­gu­li elec­to­ra­le sta­bi­li­te în sta­tul lor, ca­re ex­clud de fac­to mi­no­ri­tă­ţi­le de cu­loa­re, his­pa­ni­ce sau ame­rin­di­e­ne, în de­tri­men­tul de­mo­cra­ţi­lor. În sta­tul Flo­ri­da, aproa­pe șa­se mi­li­oa­ne de ame­ri­cani nu au drept de vot de­oa­re­ce sunt în închi­soa­re, au fost eli­be­ra­ţi con­di­ţi­o­nat sau au fost con­dam­na­ţi în jus­ti­ţie, scrie sur­sa ci­ta­tă.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.