Sur­sa de apă po­ta­bi­lă a Ga­la­ţi­u­lui tran­zac­ţi­o­na­tă între mul­ti­na­ţi­o­na­le din Ma­rea Bri­ta­nie

Con­form „tra­diți­ei“orașu­lui, apa din Du­nă­re e cum­pă­ra­tă de la străini

Romania Libera - - Din Ţară - Ti­cu Ci­o­bo­ta­ru

Pri­mă­ria Ga­lați in­ves­tește 12 mi­li­oa­ne de eu­ro în ma­gis­tra­la ce adu­ce apa din Du­nă­re de la Stația Arce­lo­rMit­tal din ju­dețul Brăi­la, în loc să con­stru­ias­că o stație de pom­pa­re la Ga­lați, ca­re ar cos­ta de 5-6 ori mai puțin.

Vânza­rea Si­de­xu­lui de că­tre Arce­lo­rMit­tal și pre­lua­rea com­bi­na­tu­lui de că­tre o altă com­pa­nie bri­ta­ni­că, Li­ber­ty Ste­el, pre­su­pu­ne și o tran­za­cție ce adu­ce une­le in­cer­ti­tu­dini în pri­vi­nța unu­ia din ser­vi­ci­i­le pu­bli­ce: asi­gu­ra­rea apei po­ta­bi­le pen­tru Ga­lați. Es­te stra­niu, dar orașul încon­ju­rat de trei cur­suri de apă, Du­nă­re, Si­ret și Prut, nu are pro­pria sur­să de apă și cum­pă­ră apa de la străini. Se întâmpla asta și pe la 1870, dar se întâmplă și acum, când apa din Du­nă­re es­te cum­pă­ra­tă de Pri­maă­ria Ga­lați, prin Apă Ca­nal SA, de la mul­ti­nați­o­na­la Arce­lo­rMit­tal. În 2001, la pri­va­ti­za­rea Si­de­xu­lui, Gu­ver­nul Năs­ta­se a ce­dat no­u­lui pro­pri­e­tar, la „pa­chet” cu com­bi­na­tul și Pri­za de la Du­nă­re, stația de pom­pa­re prin ca­re e ex­tra­să apa din Du­nă­re.Argu­men­tul era că prin Pri­za de la Du­nă­re e pom­pa­tă anual o can­ti­ta­te de 481.000.000 mc de apă, din ca­re 444.000.000 mc es­te con­su­mul de pe plat­for­ma si­de­rur­gi­că, iar res­tul re­pre­zin­tă 60% din con­su­mul de apă po­ta­bi­lă al orașu­lui. Un alt pro­cent, de 40% din con­su­mul gă­lățe­ni­lor,e asi­gu­rat din­tr-o sur­să si­tua­tă la 50-60 km, în ju­dețul Vran­cea. Așa că apa din Du­nă­re e prin­ci­pa­la re­sur­să pen­tru orașul cu 250.000 de lo­cu­i­tori. Astfel, din 2001 pri­mă­ria cum­pă­ră apa de la com­bi­nat, ca­re plă­tește apa ex­tra­să la „Ape­le Ro­mâne” și la rândul său o re­vin­de SC Apă Ca­nal SA. De­se­ori, au fost con­tro­ver­se cu pri­vi­re la prețul de li­vra­re a apei de că­tre com­bi­nat. Acum, apar noi in­cer­ti­tu­dini, pen­tru a fost anu­nța­tă vânza­rea com­bi­na­tu­lui și se va schim­ba mul­ti­nați­o­na­la de la ca­re Pri­mă­ria Ga­lați va cum­pă­ra apa Du­nă­rii. Iar de aici,po­si­bi­le sur­pri­ze,pen­tru că s-ar pu­tea schim­ba con­diți­i­le.

Pri­mă­ria Ga­lați, n-are stație, dar s-a pri­cop­sit cu țe­a­va !

Lu­cru­ri­le sunt mai com­pli­ca­te de­cât par la pri­ma ve­de­re. Pri­mă­ria Ga­lați nu are stația de pom­pa­re, dar e pro­pri­e­ta­ra unei con­duc­te. Apa ex­tra­să es­te pom­pa­tă prin­tr-un „pa­chet” de pa­tru con­duc­te ma­gis­tra­le cu dia­me­tre de 800 mm, prin trei apa de Du­nă­re fi­ind pom­pa­tă spre com­bi­nat,iar prin cea de a 4-a ajun­gând în oraș, la Uzi­na de Apă nr.2.În 2013,admi­nis­trația com­bi­na­tu­lui a înlo­cu­it ce­le trei ma­gis­tra­le prin ca­re apa e pom­pa­tă spre plat­for­ma si­de­rur­gi­că. În ce pri­vește a 4-a con­duc­tă,prin apa ca­re ajun­ge în oraș, cei de la com­bi­nat au spus că nu îi pri­vește și că re­pa­ra­ţi­i­le ar tre­bui efec­tua­te de Pri­mă­ria Ga­lați.Zi­le­le tre­cu­te,Con­si­li­ul Mu­ni­ci­pal Ga­lați a apro­bat in­di­ca­to­rii eco­no­mici pen­tru obi­ec­ti­vul „Re­a­bi­li­ta­re con­duc­tă ali­men­ta­re cu apă Dn 800 – Bar­boși – Mi­cro 19”. Înlo­cu­i­rea con­duc­tei de 3.427 de me­tri e strict ne­ce­sa­ră pen­tru că, po­tri­vit ex­per­ti­zei teh­ni­ce, es­te mânca­tă de ru­gi­nă și Pri­mă­ria Ga­lați plă­tește com­bi­na­tu­lui și apa scur­să în pă­mânt. „Es­te ne­ce­sa­ră înlo­cu­i­rea con­duc­tei exis­ten­te din me­tal DN 800 mm ca­re nu mai pre­zin­tă si­gu­ra­nță atât în fun­cți­o­na­re, cât și în ex­ploa­ta­re din cau­za îmbă­trâni­rii și uzu­rii ma­te­ria­lu­lui ca­re con­du­ce la pi­er­deri de apă și de­te­ri­o­ra­rea ca­li­tății apei”,se spu­ne în me­mo­ri­ul teh­nic. Va­loa­rea in­ves­tiți­ei es­te de 12 mi­li­oa­ne de eu­ro.

„Țin­te“ale unui even­tual con­trol al Cu­rții de Con­turi

Înlo­cu­i­rea ma­gis­tra­lei nu es­te lip­si­tă de „cap­ca­ne”. Con­si­li­e­rii din opo­ziție au in­vo­cat mai mul­te din­tre aces­tea. Una din­tre ele es­te că aproa­pe doi ki­lo­me­tri din tra­seul con­duc­tei es­te pe te­ri­to­ri­ul ju­dețu­lui Brăi­la, de­oa­re­ce Pri­za de la Du­nă­re es­te în ju­dețul înve­ci­nat și le­gea in­ter­zi­ce ca o uni­ta­te ad­mi­nis­tra­tiv-te­ri­to­ria­lă să re­a­li­ze­ze in­ves­tiții pe te­ri­to­ri­ul alteia. Și n-ar fi sin­gu­ra pro­ble­mă. Admi­nis­trația Arce­lo­rMit­tal a in­ta­bu­lat te­re­nul de sub con­duc­te­le ma­gis­tra­le și de aici un alt con­flict cu le­gea, pen­tru că Pri­mă­ria Ga­lați va in­ves­ti 12 mi­li­oa­ne de eu­ro în mo­der­ni­za­rea unei con­duc­te ca­re es­te pe te­re­nul unei fir­me pri­va­te și es­te par­te in­te­gran­tă a echi­pa­men­te­lor unei fir­me pri­va­te. Sunt do­uă mo­ti­ve ca­re ar adu­ce san­cți­u­ni­le Cu­rții de Con­turi.

Va­rian­ta ex­pi­ra­tă: pre­lua­rea „Pri­zei“

Con­si­li­e­rii opo­ziți­ei au pro­pus un amen­da­ment. „Amen­da­men­tul nos­tru va fi să pre­luăm pri­za. Mă­car o dis­cu­ţie de prin­ci­piu să fa­cem,să ve­dem,ne per­mi­tem, nu ne per­mi­tem, ce înse­am­nă pre­lua­rea, ce se poa­te întâmpla da­că nu fa­cem ni­mic. Eu cred că tre­bu­ie să o pre­luăm ca să avem si­gu­ran­ţa exis­ten­ţei sur­sei de apă. Nu poa­te orașul să stea la mâna unui pri­vat”, a pro­pus con­si­li­e­rul li­be­ral Onuţ Ata­na­siu. Te­o­re­tic, ar fi o so­luție, dar prac­tic nu e, pen­tru că astfel de dis­cuții sunt pur­ta­te de 17 ani, de când Gu­ver­nul Năs­ta­se a vândut oda­tă cu com­bi­na­tul și stația de pom­pa­re. Pri­mă­ria Ga­lați a încer­cat și în 2001, dar și în 2006, 2012 și 2017, să obți­nă de la Arce­lo­rMit­tal ce­da­rea Pri­zei de la Du­nă­re, dar de fi­e­ca­re da­tă răs­pun­sul a fost un „nu” ca­te­go­ric: „Po­zi­ţia noas­tră es­te foar­te cla­ră în ace­as­tă pri­vin­ţă. Fa­ci­li­ta­tea de ex­trac­ţie a apei apar­ţi­ne com­bi­na­tu­lui și va ră­mâne în con­ti­nua­re a com­bi­na­tu­lui și mo­ti­vul es­te foar­te sim­plu: es­te in­sta­la­ţie stra­te­gi­că pen­tru noi. Sis­te­mul nos­tru de sto­ca­re a apei es­te li­mi­tat”, a fost răs­pun­sul fos­tu­lui di­rec­tor al com­bi­na­tu­lui Bru­no Ri­bo.

De ce să cari apa Du­nă­rii la Ga­lați din ju­dețul Brăi­la ?

De fapt so­luția ar fi alta. În cei 17 ani tre­cuți de la pri­va­ti­za­rea Si­dex ar fi fost mai sim­plu ca cei ca­re au con­dus și con­duc Ga­lați­ul să ai­bă iniția­ti­va con­stru­i­rii unei noi stații de pom­pa­re a apei din Du­nă­re. Po­tri­vit lui Ion Ște­fan,fost di­rec­tor al Apă Ca­nal SA,con­stru­i­rea unei noi stații de pom­pa­re ar fi însem­nat o in­ves­tiție de apro­xi­ma­tiv do­uă mi­li­oa­ne de eu­ro, de 6 ori mai puțin de­cât înlo­cu­i­rea con­duc­tei.Ac­tua­lul tra­seu al ma­gis­tra­lei de 3,5 ki­lo­me­tri tre­ce prin cur­tea Uni­ver­si­tății Da­nu­bi­us, prin cur­tea hi­per­mar­ke­tu­lui Au­chan, dar și prin cur­tea unei fos­te uni­tăți a Ma­ri­nei Mi­li­ta­re și ori­cum, va fi ne­ce­sa­ră o schim­ba­re de tra­seu. Dar ar fi po­si­bi­lă și o „scur­ta­re” a tra­seu­lui, pen­tru că până la ur­mă se pu­ne între­ba­rea de ce să cari apa din Du­nă­re la Ga­lați toc­mai din ju­dețul Brăi­la ?! Uzi­na de Apă nr 2, un­de tre­bu­ie să ajun­gă ma­gis­tra­la e chiar pe ma­lul Du­nă­rii. Pri­mă­ria Ga­lați deți­ne în zo­nă ba­za de agre­ment de la Pla­ja „Du­nă­rea”,de 12 hec­ta­re, dar și un mic es­tuar cu des­chi­de­re la Du­nă­re.Așa că te­re­nuri sunt.Da­că ar fi con­stru­i­tă no­ua stație de pom­pa­re în ace­as­tă zo­nă, tra­seul ma­gis­tra­lei DN 800 ar fi re­dus de la 3,5 ki­lo­me­tri la 100150 de me­tri. Nu s-ar mai pu­ne pro­ble­ma chel­tu­i­rii ce­lor 12 mi­li­oa­ne de eu­ro, ci a unei su­me de 5-6 ori mai mici.

Și în 1880, Pri­mă­ria Ga­lați cum­pă­ra apa Du­nă­rii de la en­gle­zi

Cum­pă­ra­rea apei din Du­nă­re de la străini are tra­diții la Ga­lați. Pri­ma ca­pa­ci­ta­te de pro­duc­ţie de „apă fil­tra­tă de băut” a apă­rut la 1872, când Pri­mă­ria Ga­la­ţi i-a acor­dat con­ce­si­u­nea pe 45 de ani fran­ce­zu­lui D.Mon­ni­er, din Mar­si­lia. Con­stru­i­rea „Uzi­nei de Apă” din Va­lea Ti­gli­nei, cu 3 ba­zi­ne de de­can­ta­re și 3 de fil­tra­re, a înce­put în 1873, dar în ace­lași an Mon­ni­er a tran­sfe­rat con­ce­si­u­nea en­gle­zi­lor Ge­or­ge Craw­ley și Fred Po­wer. Pro­duc­ţia de apă „de băut” a înce­put în 1875, con­si­li­ul lo­cal a vo­tat acor­dul de con­ce­si­u­ne în 1878, Ca­me­ra De­pu­ta­ţi­lor și Se­na­tul l-au apro­bat în 1881, iar în ace­lași an Pri­mă­ria Ga­la­ţi a sem­nat con­ven­ţia de con­ce­si­u­ne a pro­duc­ţi­ei de apă că­tre so­ci­e­ta­tea ce­lor doi en­gle­zi, „The Ga­latz Wa­ter Wor­ks Co Li­mi­ted”.Ăsta era înce­pu­tul. Din 2001 până în 2018, Pri­mă­ria Ga­lați a cum­pă­rat apa din Du­nă­re de la Gru­pul bri­ta­nic Arce­lo­rMit­tal, iar din 2018 va cum­pă­ra apa de la Li­ber­ty Ste­el,tot din Ma­rea Bri­ta­nie.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.