Con­stan­tin Po­po­vici, la Cu­pa Mon­dia­lă de să­ri­turi de la ma­re înăl­ţi­me

Romania Libera - - Sport -

La Abu Dha­bi, la Cen­trul de Scu­fun­dări și Ya­chting, va avea loc, în pe­ri­oa­da 9-10 noi­em­brie, Cu­pa Mon­dia­lă FINA la să­ri­turi în apă. Din par­tea Ro­mâni­ei par­ti­ci­pă, în pre­mi­e­ră, Con­stan­tin Po­po­vici, ca­re es­te le­gi­ti­mat la CSA Ste­aua Bu­cu­rești.

Pre­ze­nța spor­ti­vu­lui ro­mân la ace­as­tă com­pe­tiție se fa­ce sub aus­pi­ci­i­le Fe­de­rați­ei Ro­mâne de Na­tație și Pen­ta­tlon Mo­dern. Con­stan­tin Po­po­vici es­te an­tre­nat de că­tre Flo­rin Ava­si­loae și are în plan să par­ti­ci­pe la Jo­cu­ri­le Olim­pi­ce din anul 2020 la pro­be­le cla­si­ce, în ba­zin, du­pă ca­re în 2024 do­rește să sa­ră de la ma­re înă­lți­me, la ur­mă­toa­rea ediție olim­pi­că. La Abu Dha­bi, Con­stan­tin Po­po­vici are oca­zia să obți­nă punc­te pen­tru cla­sa­men­tul mon­dial, aces­ta ur­mând a fi, even­tual, cri­te­riu de ca­li­fi­ca­re pen­tru com­pe­tiți­i­le ma­jo­re cum ar fi Cam­pi­o­na­te Mon­dia­le sau Jo­curi Olim­pi­ce.

În pri­ma zi a con­cur­su­lui, să­ri­to­rii vor efec­tua un salt im­pus, cu grad de di­fi­cul­ta­te de ma­xi­mum 2.8, dar și o să­ri­tu­ră li­be­ră, la ale­ge­re. În cea de-a do­ua zi de com­pe­tiție, pro­gra­mul im­pu­ne un salt cu ma­xi­mum 3.6 grad de di­fi­cul­ta­te, dar și o să­ri­tu­ră li­be­ră. Să­ri­tu­ri­le de la ma­re înă­lți­me se efec­tue­a­ză de pe o plat­for­mă în aer li­ber, am­pla­sa­tă la 28 de me­tri dea­su­pra lu­ci­u­lui de apă. Es­te in­ter­zi­să in­tra­rea în apă cu ca­pul înain­te, de­oa­re­ce pe­ri­co­lul de ac­ci­den­tări, în acest caz, es­te foar­te ma­re.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.