Re­vol­ta ex­tre­mei-stângi con­tra Ame­ri­cii con­ser­va­toa­re

Romania Libera - - Actualitat­e - Ge­or­ge Co­man

Po­li­ti­ci­le con­ser­va­toa­re și pa­tri­o­ti­ce iniția­te acum doi ani în Sta­te­le Uni­te de președinte­le Donald Trump ur­me­a­ză să fie sem­ni­fi­ca­tiv înce­ti­ni­te, du­pă ce Par­ti­dul De­mo­crat a câști­gat ale­ge­ri­le pen­tru Ca­me­ra Re­pre­zen­ta­nți­lor. Pro­gre­siștii nu vor pu­tea însă să blo­che­ze de­fi­ni­tiv po­li­ti­ci­le con­ser­va­toa­re ale Admi­nis­trați­ei Trump, de­oa­re­ce Par­ti­dul Re­pu­bli­can și-a întă­rit con­tro­lul asu­pra Se­na­tu­lui. Vic­to­ria de­mo­crați­lor în Ca­me­ra Re­pre­zen­ta­nți­lor ofe­ră acum com­ba­ti­vu­lui Donald Trump un ”cal de bă­taie” ide­al pen­tru a se pre­gă­ti de ale­ge­ri­le pre­zi­de­nția­le din 2020.

Par­ti­dul De­mo­crat va pre­lua con­tro­lul asu­pra Ca­me­rei Re­pre­zen­ta­nți­lor din ia­nua­rie 2019, du­pă vic­to­ria înre­gis­tra­tă în ale­ge­ri­le par­la­men­ta­re pa­rția­le din Sta­te­le Uni­te. De­mo­crații au de­pășit ce­le 218 man­da­te ne­ce­sa­re pen­tru câști­ga­rea ma­jo­ri­tății Ca­me­rei Re­pre­zen­ta­nți­lor.Re­pu­bli­ca­nii și-au întă­rit ma­jo­ri­ta­tea din Se­nat, ca­me­ra su­pe­ri­oa­ră a Par­la­men­tu­lui.

Vic­to­ria de­mo­crați­lor în aces­te ale­geri a fost adu­să de can­di­da­tu­ri­le mi­no­ri­tăți­lor ca­re for­me­a­ză ba­za elec­to­ra­tu­lui Par­ti­du­lui De­mo­crat. Astfel, mai mul­te fe­mi­nis­te ra­di­ca­le ca­re au can­di­dat pen­tru Par­ti­dul De­mo­crat au obți­nut vic­to­rii im­por­tan­te în bă­tă­li­i­le elec­to­ra­le cu re­pu­bli­ca­nii. Prac­tic, can­di­dații fe­mei din Par­ti­dul De­mo­crat au smuls, grație vo­tu­lui ale­gă­to­ri­lor,man­da­te­le de par­la­men­tar de sub con­tro­lul can­di­dați­lor băr­bați re­pu­bli­cani.

Can­di­da­ta de­mo­cra­tă Ale­xan­dria Oca­sio-Cor­tez a de­venit, la 29 de ani, cea mai tână­ră par­la­men­ta­ră ale­a­să în Con­gres, du­pă ce a fost vo­ta­tă de ale­gă­to­rii din sta­tul New York.Ale­xan­dria Oca­sio-Cor­tez bi­fe­a­ză toa­te ca­rac­te­ris­ti­ci­le ide­o­lo­gi­ei pro­gre­sis­te încu­ra­ja­te în ca­drul Par­ti­du­lui De­mo­crat: fe­mi­nis­tă ra­di­ca­lă, so­cia­lis­tă foar­te apro­pia­tă de co­mu­nism, în fa­voa­rea ac­cep­tă­rii emi­gra­nți­lor ile­ga­li, su­sți­nă­toa­re a pro­pa­gan­dei ho­mo­se­xua­le,an­ti-Isra­el,eco­lo­gis­tă ra­di­ca­lă, și, nu în ul­ti­mul rând,foar­te ac­ti­vă pen­tru des­ti­tu­i­rea preșe­din­te­lui con­ser­va­tor Donald Trump.

Mul­te alte re­pre­zen­tan­te ale mișcă­rii fe­mi­nis­te,ale so­cia­liști­lor sau ale altor in­te­re­se pro­gre­sis­te au câști­gat în aces­te ale­geri man­da­te de par­la­men­tar sau po­ziții de gu­ver­na­tor de stat can­di­dând din par­tea Par­ti­du­lui De­mo­crat: Abby Fin­ke­nauer (fe­mi­nis­tă,de­vi­ne par­la­men­tar tot la 29 de ani),Ayan­na Pres­sley (pro-emi­gra­nți ile­ga­li, mi­li­te­a­ză pen­tru des­ti­tu­i­rea lui Trump), Gret­chen Whit­mer (pro-avort, a de­venit gu­ver­na­to­rul sta­tu­lui Mi­chi­gan), Sha­ri­ce Da­vids (pri­ma fe­meie ho­mo­se­xua­lă de ori­gi­ne in­dia­nă din Con­gres),etc.

O altă pre­mi­e­ră da­to­ra­tă de­mo­crați­lor es­te ac­ce­sul în Con­gres al pri­mi­lor par­la­men­tari mu­sul­mani, prin vic­to­ria lui Ilhan Omar și al Ras­hi­dei Tlaib.

De re­mar­cat însă că din to­ta­lul vo­tu­ri­lor ex­pri­ma­te de ale­gă­to­rii fe­mei, doar 55% din ale­gă­toa­re au spri­ji­nit un can­di­dat de­mo­crat pen­tru Ca­me­ră, po­tri­vit Ager­pres.

De­mo­crații pre­gă­tesc an­che­ta­rea preșe­din­te­lui

Vic­to­ria de­mo­crați­lor în Ca­me­ra Re­pre­zen­ta­nți­lor per­mi­te Par­ti­du­lui De­mo­crat să pu­nă bețe în roa­te po­li­ti­ci­lor nați­o­na­lis­te iniția­te de președinte­le Donald Trump. Prin­tre alte­le, de­mo­crații ar pu­tea împi­e­di­ca con­stru­cția zi­du­lui de la fron­ti­e­ra cu Me­xi­cul și ar pu­tea fra­gi­li­za le­gis­lația an­ti-emi­grație ile­ga­lă pe ca­re Ca­sa Albă înce­ar­că să o pro­pu­nă.Pe de altă par­te, de­mo­crații vor pu­tea acum să lan­se­ze in­ves­ti­gații asu­pra ches­ti­u­ni­lor de­li­ca­te din tre­cu­tul lui Donald Trump, cum ar fi afa­ce­ri­le imo­bi­lia­re, de­cla­rați­i­le de im­po­zi­te,dar și acu­zați­i­le de hă­rțu­i­re se­xua­lă sau acu­zați­i­le de coo­pe­ra­re a lui Donald Trump cu Ru­sia în cam­pa­nia elec­to­ra­lă din 2016.

Re­pu­bli­ca­nii păs­tre­a­ză con­tro­lul asu­pra Jus­tiți­ei

În Se­nat, re­pu­bli­ca­nii au reușit să își ma­jo­re­ze do­mi­nația, cres­cându-și nu­mă­rul de re­pre­zen­ta­nți de la 51 la 54. Se­na­tul in­clu­de 100 de re­pre­zen­ta­nți, și es­te ca­me­ra su­pe­ri­oa­ră a Con­gre­su­lui. Prin­tre alte­le, se­na­to­rii su­per­vi­ze­a­ză no­mi­na­li­ză­ri­le la Cur­tea Su­pre­mă, sau pro­ce­du­ra de des­ti­tu­i­re a preșe­din­te­lui. Prin ace­as­tă vic­to­rie la Se­nat, re­pu­bli­ca­nii reușesc să ani­hi­le­ze ori­ce po­si­bi­lă iniția­ti­vă de des­ti­tu­i­re a preșe­din­te­lui Trump, și păs­tre­a­ză șan­se să con­fir­me fă­ră mari pro­ble­me un nou ju­de­că­tor la Cur­tea Su­pre­mă, da­că va fi ca­zul. În plus, da­că se­na­to­rii re­pu­bli­cani vor fi uniți,Admi­nis­trația Trump va pu­tea fa­ce fă­ră pro­ble­me ori­ce schim­ba­re în Gu­vern și va pu­tea nu­mi ju­de­că­tori fe­de­ra­li fă­ră ca de­mo­crații să poa­tă blo­ca no­mi­na­li­ză­ri­le. Până în pre­zent, Donald Trump a schim­bat 84 de ju­de­că­tori la ni­vel fe­de­ral, toți fi­ind înlo­cu­iți cu ju­de­că­tori con­ser­va­tori. Prin vic­to­ria re­pu­bli­ca­ni­lor la Se­nat, Donald Trump poa­te con­ti­nua fă­ră pro­ble­me po­li­ti­ca de înlo­cu­i­re a ju­de­că­to­ri­lor pro­gre­siști, ma­jo­ri­ta­tea aduși în Jus­tiția fe­de­ra­lă în tim­pul man­da­tu­lui lui Ba­rack Oba­ma.

În ur­ma vic­to­ri­ei de­mo­crați­lor în Ca­me­ra Re­pre­zen­ta­nți­lor și a re­pu­bli­ca­ni­lor în Se­nat, exis­tă și pe­ri­co­lul ca una din Ca­me­re să blo­che­ze ac­ti­vi­ta­tea ce­lei­lal­te, ajun­gându-se la așa-nu­mi­ta „închi­de­re a Gu­ver­nu­lui”.Astfel, în ca­zul în ca­re ce­le do­uă ca­me­re se află în con­flict des­chis una cu ce­a­lal­tă,sau în ca­zul în ca­re una din ca­me­re și președinte­le se află în con­flict des­chis, una din ele poa­te sa­bo­ta fi­na­nța­rea ce­lei­lal­te, du­când Par­la­men­tul la o si­tuație de blo­caj de fac­to.

Trump a obți­nut un ina­mic ide­al pen­tru cur­sa pre­zi­de­nția­lă

Pi­er­de­rea con­tro­lu­lui Ca­me­rei Re­pre­zen­ta­nți­lor nu es­te însă cea mai rea ves­te pen­tru președinte­le Donald Trump, ca­re, de alt­fel, a ca­rac­te­ri­zat re­zul­ta­te­le scru­ti­nu­lui drept „o ma­re vic­to­rie”. În ur­ma ale­ge­ri­lor, Donald Trump poa­te fo­lo­si ma­jo­ri­ta­tea par­la­men­ta­ră obți­nu­tă de de­mo­crați drept un „cal de bă­taie” fo­lo­si­tor în spi­na­rea că­ru­ia să arun­ce de acum înco­lo toa­te pro­ble­me­le Sta­te­lor Uni­te ca­re i se pu­te­au re­proșa până în pre­zent.Acum,li­de­rul de la Ca­sa Albă are un „sus­pect de ser­vi­ciu” că­ru­ia îi poa­te re­proșa pro­ble­me­le eco­no­mi­ei ame­ri­ca­ne,în ca­zul în ca­re în ur­mă­to­rii doi ani sta­rea eco­no­mi­ei ame­ri­ca­ne se va de­te­ri­o­ra.Având în ve­de­re că es­te de aștep­tat ca Par­ti­dul De­mo­crat să blo­che­ze ma­jo­ri­ta­tea iniția­ti­ve­lor le­gis­la­ti­ve ale re­pu­bli­ca­ni­lor, acum Donald Trump are înspre ci­ne să ara­te cu de­ge­tul.

Vic­to­ria de­mo­crați­lor în Ca­me­ra Re­pre­zen­ta­nți­lor ser­vește foar­te bi­ne in­clu­siv ca­rac­te­ru­lui com­ba­tiv al li­de­ru­lui re­pu­bli­can de la Ca­sa Albă, ca­re are acum un ina­mic po­li­tic clar re­pre­zen­tat față de ca­re să se dis­ta­nțe­ze, în pro­ba­bi­la cur­să pre­zi­de­nția­lă din 2020 de ca­re se pre­gă­tește. De alt­fel, în tre­cu­tul re­cent au exis­tat alți doi preșe­di­nți ca­re au pi­er­dut ale­ge­ri­le par­la­men­ta­re pa­rția­le, însă ul­te­ri­or au câști­gat scru­ti­nul pre­zi­de­nțial, amin­tește BBC, cu re­fe­ri­re la Bill Clin­ton și Ba­rack Oba­ma.

Donald Trump:

„O vic­to­rie uriașă, în ci­u­da unei pre­se os­ti­le”

„Vre­au să le spun tu­tu­ror ana­liști­lor și ca­pe­te­lor vor­bi­toa­re ca­re nu ne acor­dă res­pec­tul cu­venit pen­tru aces­te ale­geri pa­rția­le mi­nu­na­te, să ți­nă min­te do­uă cu­vin­te: Fa­ke News!”, a scris Donald Trump pe Twit­ter. ”Ieri am înre­gis­trat o vic­to­rie uriașă, și to­tul sub pre­si­u­nea unei pre­se păr­ti­ni­toa­re și os­ti­le”, a opi­nat șe­ful Ca­sei Albe.

Donald Trump nu s-a ară­tat im­pre­si­o­nat de po­si­bi­li­ta­tea ca de­mo­crații să de­cla­nșe­ze mai mul­te in­ves­ti­gații împo­tri­va sa în ur­ma pre­luă­rii con­tro­lu­lui asu­pra Ca­me­rei Re­pre­zen­ta­nți­lor. ”Da­că de­mo­crații cred că își per­mit să ri­si­pe­as­că ba­nii con­tri­bua­bi­li­lor prin an­che­te la ni­ve­lul Ca­me­rei Re­pre­zen­ta­nți­lor, noi ne vom si­mți obli­gați să îi in­ves­ti­găm și noi pe ei,pen­tru toa­te scur­ge­ri­le din Le­gea Infor­mați­i­lor Cla­si­fi­ca­te, și pen­tru mul­te alte­le,la ni­ve­lul Se­na­tu­lui. Și noi pu­tem ju­ca acest joc!”, a aver­ti­zat Donald Trump.

FOTO: EPA

Ale­xan­dria Oca­sio-Cor­tez, par­la­men­tar de frun­te al Par­ti­du­lui De­mo­crat: fe­mi­nis­tă, so­cia­lis­tă, pro-emi­gra­nți ile­ga­li, ac­ti­vis­tă a ho­mo­se­xua­li­tății, eco­lo­gis­tă ra­di­ca­lă

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.