„Ame­ri­ca, gre­at again!“

Romania Libera - - Opinii -

Ale­ge­ri­le par­ţia­le din SUA au con­so­li­dat con­cep­tul lui Donald Trump „Ame­ri­ca, gre­at again“, du­pă ale­ge­ri­le pre­li­mi­na­re din noap­tea tre­cu­tă. Re­pu­bli­ca­nii și-au asi­gu­rat ma­jo­ri­ta­tea con­for­ta­bi­lă în Se­nat, fo­rul su­pe­ri­or al par­la­men­tu­lui ame­ri­can, ba­zat pe prin­ci­pi­ul „ad­vi­ce and con­sent“(con­si­li­e­re și con­sim­ţă­mânt). De­mo­cra­ţii au ma­jo­ri­ta­tea în Ca­me­ra Re­pre­zen­tan­ţi­lor, fo­rul in­fe­ri­or.

Așa sunt ale­gă­to­rii din SUA pre­gă­ti­ţi. Ei nu dau întot­de­au­na între­a­ga pu­te­re unei sin­gu­re for­ţe, chiar da­că re­pu­bli­ca e pre­zi­den­ţia­lă. Con­cep­tul de chec­ks and ba­lan­ces, atât de des fo­lo­sit de că­tre po­li­to­lo­gi, cât și de ofi­cia­lii eu­ro­peni, a fost de­se­ori tra­dus in­co­rect cu sin­tag­ma con­tro­lul din­tre pu­teri, dar în si­nea lui - chec­ks and ba­lan­ces - înse­am­nă în tra­du­ce­re li­be­ră: frâne și echi­li­bru. Pe scurt, se re­fe­ră la fap­tul că într-un stat de drept fi­e­ca­re pu­te­re, Președintele, Jus­tiția și Par­la­men­tul, tre­bu­ie să se ți­nă re­ci­proc în șah prin vir­tu­tea fap­tu­lui că au agen­de di­fe­ri­te. Acest lu­cru se pa­re că nu reușește în Ro­mânia, ţa­ră ne­o­bișnu­i­tă cu coa­bi­ta­rea.

Ca­me­ra Re­pre­zen­tan­ţi­lor din SUA, un fel de Ca­me­ra De­pu­ta­ţi­lor, es­te în ge­ne­ral con­si­de­ra­tă o ca­me­ră mai „par­ti­za­nă“de­cât es­te con­si­de­rat Se­na­tul. Inten­ţia Pă­rin­ţi­lor Fon­da­tori era ca Se­na­tul, ca­re la înce­pu­turi a fost ales de an­sam­blu­ri­le le­gis­la­ti­ve ale sta­te­lor mem­bre ale Uni­u­nii, să exer­ci­te un anu­mit con­trol de echi­li­bra­re și pon­de­ra­re asu­pra Ca­me­rei Re­pre­zen­tan­ţi­lor.

În tra­du­ce­re li­be­ră, Ca­me­ra Re­pre­zen­tan­ţi­lor a fost mai me­reu fo­rul în ca­re se oglin­de­au și se sim­ţe­au mai bi­ne re­pre­zen­ta­te trăi­ri­le și emo­ţi­i­le de mo­ment, iar Se­na­tul, un fel de Ca­me­ra Lor­zi­lor, mult mai înţe­lept, cu rol de vi­zi­u­ne și de pon­de­ra­re a ex­ce­se­lor de mo­ment.

Astfel, fi­e­ca­re din ce­le do­uă en­ti­tă­ţi are pu­teri apar­te, co­mu­ne doar ace­lei ca­me­re. Ca­me­ra Re­pre­zen­tan­ţi­lor are pu­teri mo­de­ra­te. Ea poa­te ce­re fel de fel de co­mi­sii de an­che­tă, dar po­li­ti­ca ex­ter­nă ră­mâne apa­na­jul Se­na­tu­lui. Și acest lu­cru ne in­te­re­se­a­ză pe noi.

Ca­me­ra Re­pre­zen­tan­ţi­lor es­te mai di­na­mi­că, ra­pid mișcă­toa­re, mai fluc­tuan­tă și mai aten­tă la spi­ri­tul na­ţi­u­nii. Se­na­tul are mai mult pres­ti­giu, fi­ind mai con­ser­va­tor, mai de­li­be­rant. Se­na­to­rii re­pre­zin­tă un nu­măr mai ma­re de ale­gă­tori și au o mai ma­re sta­bi­li­ta­te pe pos­turi, man­da­te­le lor sunt mult mai lun­gi de­cât ale de­pu­ta­ţi­lor.

Mă­su­rând imen­sa ener­gie și dis­po­zi­ti­vul de for­ţă al pro­gre­siști­lor, de ce­le mai mul­te ori aju­ta­ţi de de­ep-sta­te-ul, ca­re vrea să con­tro­le­ze to­tul, prin ONG-uri și po­li­ti­ci­eni, din acest punct de ve­de­re pu­tem spu­ne că Donald Trump a câști­gat. De­mo­cra­ţii se vor lău­da cu vic­to­ria în Ca­me­ra in­fe­ri­oa­ră, aco­lo un­de se vor pu­tea ju­de­ca po­si­bi­le­le ca­zuri de im­pe­a­chment și se vor fa­ce încer­cări de și­ca­na­re ale po­li­ti­ci­lor lui Trump.

Si­gur că ale­ge­ri­le par­ţia­le au fost un test pen­tru Admi­nis­tra­ţia Trump. Ame­ri­ca­nii vor să me­ar­gă mai de­par­te cu el sau se îndre­ap­tă spre so­cia­liști? Asta e între­ba­rea ori­că­rui om cu ra­ţi­u­ne. Res­tul sunt po­vești de pro­pa­gan­dă.

În cam­pa­nia elec­to­ra­lă, pen­tru pri­ma oa­ră în ul­ti­ma su­tă de ani, de­mo­cra­ţii și-au spus în une­le lo­curi so­cia­liști. Asta ar pu­ne mul­tă lu­me pe gânduri.

Alu­ne­că SUA spre so­cia­lism? Eu cred că mai de­gra­bă se ci­oc­nesc pla­ne­te­le de­cât să se întâmple acest lu­cru într-o ţa­ră în ca­re ca­pi­ta­lis­mul a in­trat nu nu­mai în oa­se, ci în to­ţi po­rii cor­pu­lui so­cial. De­mo­cra­ţii, tră­gând aer în pi­ept, vor sus­ţi­ne că e o vic­to­rie.

Un prim pas spre dă­râma­rea po­zi­ţi­ei de for­ţă a lui Donald Trump, președintele su­pus unui ase­diu din par­tea me­dia și a gru­pu­ri­lor in­sur­gen­te ale sta­tu­lui pa­ra­lel.

Din mă­su­ră­tori, s-a ară­tat că vic­to­ria De­mo­cra­ţi­lor s-a ba­zat pe op­ţi­u­ni­le fe­mei­lor și ale ti­ne­ri­lor. 55% din vo­tan­te au de­cla­rat că au spri­ji­nit un de­mo­crat pen­tru Ca­me­ră, com­pa­ra­tiv cu 49% ca­re au sus­ţi­nut un de­mo­crat la ale­ge­ri­le de la mij­loc de man­dat din 2014.

Ti­ne­rii se ori­en­te­a­ză tot mai mult spre sus­ţi­ne­rea de­mo­cra­ţi­lor. Cei între 18 și 34 de ani, con­form stu­di­u­lui pu­bli­cat de BBC, au op­tat în pro­por­ţie de 62% pen­tru de­mo­cra­ţi, iar 34% pen­tru re­pu­bli­cani. În 2014, 54% i-au spri­ji­nit pe de­mo­cra­ţi, iar 36% pe re­pu­bli­cani, semn că pro­gre­sis­mul ia min­ţi­le și în SUA.

Re­pu­bli­ca­nul Andy Barr a câști­gat în fața de­mo­cra­tu­lui Amy McGrath în Ken­tuc­ky, Dis­tric­tul 6. De ce e im­por­tant vo­tul din acea zo­nă? În 2016, Trump a obți­nut doar 15 punc­te în plus fa­ţă de Hil­la­ry Clin­ton. Da­că ar fi câști­gat McGrath se pu­tea vor­bi des­pre un val de sim­pa­tie față de de­mo­crați. Ken­tuc­ky, Dis­tric­tul 6, e un fel de Te­le­or­man.

Aștep­tăm vo­tul din Co­mi­sia de po­li­ti­că ex­ter­nă a Se­na­tu­lui, pen­tru no­mi­na­li­za­rea no­u­lui am­ba­sa­dor SUA, la Bu­cu­rești, să ne eli­be­răm din chin­gi­le ve­chi­lor tac­tici de par­te­ne­riat prin strânge­re de gât a ce­lu­i­lalt, atunci când nu-și la­să re­sur­se­le pe pre­ţuri de ni­mic.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.