UE vrea re­com­pen­sa­rea Ira­nu­lui pen­tru acor­dul său nu­cle­ar

Romania Libera - - Externe - Ga­bri­e­la Anghel

Un cen­tru spe­cial con­ce­put pen­tru a per­mi­te com­pa­ni­i­lor eu­ro­pe­ne ca­re fac co­me­rț cu Ira­nul să oco­le­as­că san­cți­u­ni­le ame­ri­ca­ne im­pu­se re­cent va fi inau­gu­rat în Eu­ro­pa în câte­va luni, po­si­bil în Fra­nța sau în Ger­ma­nia, po­tri­vit Guar­dian. „Ca­me­ra de com­pen­sație” eu­ro­pe­a­nă, cu­nos­cu­tă sub de­nu­mi­rea de ve­hi­cul cu uti­li­za­re spe­cia­lă (SPV), es­te con­si­de­ra­tă ese­nția­lă pen­tru asi­gu­ra­rea Te­he­ra­nu­lui că Uni­u­nea Eu­ro­pe­a­nă do­rește cu ade­vă­rat re­com­pen­sa­rea Ira­nu­lui pen­tru sem­na­rea acor­du­lui din 2015 asu­pra pro­gra­mu­lui său nu­cle­ar prin dez­vol­ta­rea re­lați­i­lor cu acest stat. Po­tri­vit ter­me­ni­lor acor­du­lui,Ira­nul a ac­cep­tat să-și li­mi­te­ze ac­ti­vi­tăți­le nu­cle­a­re și să se su­pu­nă in­spe­cți­i­lor in­ter­nați­o­na­le în schim­bul ri­di­că­rii san­cți­u­ni­lor. Președintele Donald Trump a scos SUA din acord în acest an și o pa­no­plie com­ple­tă de san­cți­uni ame­ri­ca­ne au in­trat în vi­goa­re luni. Pa­che­tul in­clu­de ame­ni­nța­rea san­cți­o­nă­rii între­prin­de­ri­lor sau ță­ri­lor ca­re cum­pă­ră pe­trol ira­nian, mo­to­rul eco­no­mi­ei sa­le. Aflat la Lon­dra, ad­junc­tul mi­nis­tru­lui ira­nian de Exter­ne, Ka­zem Saj­jad­pou, și-a ex­pri­mat re­gre­tul față de rit­mul pu­ne­rii în fun­cție a SPV. „Lip­sesc ra­pi­di­ta­tea și efi­ca­ci­ta­tea.” Te­he­ra­nul spe­ra un anu­nț pen­tru we­ek-end asu­pra vi­i­toa­re­lor eta­pe ale SPV, ca­re va ser­vi ca schimb-troc, fă­ră le­gă­tu­ră cu sis­te­mul fi­nan­ciar in­ter­nați­o­nal do­mi­nat de do­la­rul ame­ri­can, fă­ră ne­ce­si­ta­tea tran­sfe­ru­ri­lor mo­ne­ta­re între ță­ri­le UE și Iran.Astfel,o între­prin­de­re ira­nia­nă ca­re vin­de în Eu­ro­pa acu­mu­le­a­ză cre­di­te ce pot fi apoi uti­li­za­te pen­tru achi­ziția unui pro­dus din altă ța­ră eu­ro­pe­a­nă. Ce­le trei prin­ci­pa­le sem­na­ta­re eu­ro­pe­ne ale acor­du­lui din 2015 – Fra­nța, Ger­ma­nia și Ma­rea Bri­ta­nie – stu­dia­ză încă im­pli­cați­i­le de­ta­lia­te ale de­ci­zi­ei SUA. De exem­plu, mo­dul în ca­re SPV va pro­te­ja o com­pa­nie ger­ma­nă ce ope­re­a­ză în SUA con­tra san­cți­u­ni­lor se­cun­da­re. Exis­tă te­me­rea că nici o ța­ră eu­ro­pe­a­nă nu ar fi dis­pu­să să găz­du­ias­că SPV de te­a­ma re­pre­sa­li­i­lor din par­tea Sta­te­lor Uni­te. Ma­rea Bri­ta­nie nu are șan­se de a fi o lo­cație pen­tru SPV, atât din cau­za com­pli­cați­i­lor ju­ri­di­ce ale Bre­xit-ului, cât și a ne­ce­si­tății pen­tru SPV de a ne­go­cia în eu­ro.

În par­te, SUA au res­pins SPV, în timp ce Fe­de­ri­ca Mo­ghe­rini, șe­fa di­plo­mați­ei eu­ro­pe­ne, pre­ci­za: „Co­me­rțul între Iran și UE es­te un as­pect fun­da­men­tal al drep­tu­lui ira­ni­e­ni­lor de a dis­pu­ne de un avan­taj eco­no­mic în schim­bul a ce­ea ce au fă­cut până în pre­zent, anu­me res­pec­ta­rea tu­tu­ror obli­gați­i­lor lor nu­cle­a­re, a an­ga­ja­men­te­lor“.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.