Fi­rea: „Drag­nea vrea să des­fi­in­ţe­ze Pri­mă­ria Ca­pi­ta­lei“

Romania Libera - - Politică - Ro­mu­lus Ge­or­ges­cu

Pri­ma­rul ge­ne­ral,Ga­bri­e­la Fi­rea,a de­cla­rat că li­de­rul PSD,Li­viu Drag­nea,vrea să o „li­chi­de­ze“și că in­ten­ţi­o­nea­ză să fie adop­ta­tă o or­do­nan­ţă de ur­gen­ţă pen­tru des­fi­in­ţa­rea Pri­mă­ri­ei Ca­pi­ta­lei,iar sec­toa­re­le să de­vi­nă uni­tă­ţi ad­mi­nis­tra­tiv-te­ri­to­ria­le. Fi­rea a spus că în ur­mă cu câte­va zi­le Drag­nea a avut o întâlni­re cu pri­ma­rii de sec­toa­re, în afa­ră de Ro­bert Ne­goiță, că­ro­ra le-a spus că Fi­rea va fi înlă­tu­ra­tă de la con­du­ce­rea or­ga­ni­za­ţi­i­lor PSD Ilfov și Bu­cu­rești și că va fi da­tă ace­as­tă OUG,iar Ga­bri­e­la Fi­rea va ră­mâne doar pri­mar ge­ne­ral ono­ri­fic.

Ea a de­cla­rat că Li­viu Drag­nea le-a spus pri­ma­ri­lor cu ca­re s-a întâlnit că va fi adop­ta­tă „OUG prin ca­re ce­le șa­se sec­toa­re să de­vi­nă orașe,ce­ea ce e an­ti­con­sti­tu­ţi­o­nal“,iar „Pri­mă­ria Ca­pi­ta­lei ori se des­fi­in­ţe­a­ză în to­ta­li­ta­te,ori să de­vi­nă de­co­ra­ti­vă,iar ce­le șa­se sec­toa­re să de­vi­nă uni­tă­ţi ad­mi­nis­tra­tiv-te­ri­to­ria­le“.„Dl Drag­nea do­rește să mă ani­hi­le­ze pe mi­ne în to­ta­li­ta­te.(...) Da­că ar pu­tea,m-ar li­chi­da și fi­zic“,a afir­mat Fi­rea.

Pri­ma­rul Ca­pi­ta­lei a spus că se pre­gă­tește „ma­zi­li­rea“sa în PSD.Astfel,ar ur­ma să fie înlă­tu­ra­tă de la con­du­ce­rea in­te­ri­ma­ră a Orga­ni­za­ţi­ei PSD Bu­cu­rești,dar și din func­ţia în ca­re a fost ale­a­să de preșe­din­te al PSD Ilfov.Ea a sus­ţi­nut că la con­du­ce­rea Orga­ni­za­ţi­ei PSD Bu­cu­rești ar ur­ma să fie pus pri­ma­rul sec­to­ru­lui 6,Ga­bri­el Mu­tu,și că va fi înlo­cu­i­tă și pre­fec­ta Ca­pi­ta­lei.

Pe de altă par­te,Fi­rea spu­ne că nu cre­de în sin­ce­ri­ta­tea lui Li­viu Drag­nea atunci când li­de­rul PSD afir­mă că ar fi dis­pus să-l sus­ţi­nă pe Că­lin Po­pes­cu Tă­ri­ce­a­nu la ale­ge­ri­le pre­zi­den­ţia­le,pre­ci­zând că Drag­nea do­rește să fie can­di­da­tul so­cial-de­mo­cra­ţi­lor pen­tru preșe­din­ţia Ro­mâni­ei.Fi­rea mai sus­ţi­ne că lui Li­viu Drag­nea îi sunt pre­zen­ta­te re­zul­ta­te mo­di­fi­ca­te ale son­da­je­lor de opi­nie de­oa­re­ce nu stă bi­ne în cer­ce­tă­ri­le so­ci­o­lo­gi­ce.

Se­cre­ta­rul ge­ne­ral-ad­junct al PSD, Co­drin Ște­fă­nes­cu, a de­cla­rat, în schimb, că nu s-a dis­cu­tat în par­tid des­fi­in­ţa­rea Pri­mă­ri­ei Mu­ni­ci­pi­u­lui Bu­cu­rești prin­tr-o or­do­nan­ţă de ur­gen­ţă, fi­ind o abe­ra­ţie a edi­lu­lui Ca­pi­ta­lei. „Nu s-a dis­cu­tat ni­ci­o­da­tă în par­tid așa ce­va, nu exis­tă o astfel de idee, fi­ind o abe­ra­ţie. Pe scurt in­ter­vi­ul doam­nei Ga­bri­e­la Fi­rea nu me­ri­tă ni­ci­un co­men­ta­riu”,a de­cla­rat Co­drin Ște­fă­nes­cu.

„Le­gat de dom­nul Tă­ri­ce­a­nu sunt fal­se și min­ci­noa­se de la un ca­păt la altul.De câte­va luni de zi­le am lan­sat în spați­ul pu­blic va­rian­te­le PSD-ALDE la pre­zi­de­nția­le: ALDE can­di­dat, PSD can­di­dat și va­rian­ta PSD + ALDE can­di­dat.De când am lan­sat ace­as­tă va­rian­tă, dom­nul Tă­ri­ce­a­nu pri­mește nu­mai lo­vi­turi sub cen­tu­ră din par­tea ră­mășițe­lor sta­tu­lui pa­ra­lel. Ulti­ma ca­re a venit i-a ener­vat pe ab­so­lut toți se­na­to­rii“,a adău­gat Co­drin Ște­fă­nes­cu.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.