Co­mi­sia Eu­ro­pe­a­nă ce­re Ro­mâni­ei să re­nun­ţe la de­fal­ca­rea TVA

Romania Libera - - Economie - Flo­rin Bu­des­cu

Co­mi­sia Eu­ro­pe­a­nă a de­cis să tri­mi­tă Ro­mâni­ei o scri­soa­re de pu­ne­re în întârzi­e­re pen­tru me­ca­nis­mul de pla­tă de­fal­ca­tă a TVA. CE ce­re ţă­rii noas­tre să ia mă­suri în ter­men de do­uă luni.

De la 1 ia­nua­rie 2018, Ro­mânia apli­că me­ca­nis­mul alter­na­tiv de co­lec­ta­re a TVA, în ca­re ta­xa pe va­loa­rea adău­ga­tă es­te plă­ti­tă într-un cont blo­cat se­pa­rat.Ace­as­ta cre­e­a­ză o sar­ci­nă ad­mi­nis­tra­ti­vă ma­jo­ră pen­tru între­prin­de­ri­le ones­te.

Ace­as­tă dis­po­zi­ţie es­te obli­ga­to­rie pen­tru anu­mi­te între­prin­deri cu pro­ble­me și pen­tru in­sti­tu­ţi­i­le de stat. Mă­su­ri­le con­tra­vin atât nor­me­lor UE în ma­te­rie de TVA (Di­rec­ti­va 2006/112/CE a Con­si­li­u­lui), cât și li­ber­tă­ţii de a pres­ta ser­vi­cii (ar­ti­co­lul 56 din TFUE - Tra­ta­tul pri­vind Fun­cți­o­na­rea Uniunii Eu­ro­pe­ne).

Dan Schwar­tz, ma­na­ging par­tner RSM Ro­mânia, spu­ne că „Ro­mânia tre­bu­ie să se con­for­me­ze. Da­că nu se con­for­me­a­ză, se poa­te de­cla­nșa pro­ce­du­ra de in­frin­ge­ment. Ace­as­ta se întâmplă atunci când un stat co­mu­ni­tar nu se con­for­me­a­ză le­gis­la­ţi­ei eu­ro­pe­ne”.

Pro­ce­du­ra es­te de lun­gă du­ra­tă, a ex­pli­cat pen­tru „Ro­mânia li­be­ră” Schwar­tz, de­ta­li­ind că Ro­mânia s-a con­for­mat de câte ori a fost într-o astfel de si­tua­ţie.

S-a con­for­mat, însă de fi­e­ca­re da­tă, știe RL, pro­fi­tând de pro­ce­du­ri­le bi­ro­cra­ti­ce co­mu­ni­ta­re, a tras de timp cât s-a pri­ce­put fi­e­ca­re gu­vern, în func­ţie de re­zul­tan­ta din­tre in­te­re­se­le in­ter­ne și exter­ne ca­re au apă­rut, pe fi­e­ca­re arie de pro­ble­ma­tici exis­ten­tă.

O mă­su­ră cri­ti­ca­tă de tot me­di­ul de bu­si­ness

A avut sus­ţi­nă­tori în me­di­ul de bu­si­ness ide­ea plă­ţii de­fal­ca­te a TVA? „Toa­tă lu­mea a fost împo­tri­va aces­tei mă­suri. De ce s-a adop­tat – ni­meni nu a înţe­les. Nu are efec­te po­zi­ti­ve, nu du­ce la eli­mi­na­rea eva­zi­u­nii fis­ca­le,

Toa­tă lu­mea a fost împo­tri­va aces­tei mă­suri. De ce s-a adop­tat – ni­meni nu a înţe­les. Nu are efec­te po­zi­ti­ve, nu du­ce la eli­mi­na­rea eva­zi­u­nii fis­ca­le, nu fa­ce ni­mic bun, doar cre­e­a­ză ba­ri­e­re şi di­fe­ren­ţe între com­pa­nii.“

DAN SCHWAR­TZ, MA­NA­GING PAR­TNER RSM RO­MÂNIA nu fa­ce ni­mic bun, doar cre­e­a­ză ba­ri­e­re și di­fe­ren­ţe între com­pa­nii”,ara­tă ex­per­tul.

Un­de și cum s-a mai fă­cut split TVA? „Sis­te­mul de pla­tă de­fal­ca­tă s-a mai încer­cat și în Bul­ga­ria, și în Po­lo­nia, și în Ita­lia. În Bul­ga­ria s-a re­nun­ţat de­fi­ni­tiv. În Po­lo­nia și în Ita­lia s-au gă­sit niște va­rian­te ca­re la un mo­ment dat func­ţi­o­nau în ver­si­uni ex­trem de li­mi­ta­te”, spu­ne Dan Schwar­tz.

Până un­de anu­me mer­ge acest sis­tem de split TVA în Ro­mânia în pre­zent? „Fir­me ca­re nu au pro­ble­me cu Fis­cul sunt obli­ga­te să lu­cre­ze în sis­te­mul de de­fal­ca­re a TVA. Ce­le ca­re lu­cre­a­ză cu sta­tul”, ex­pli­că spe­cia­lis­tul.

La fel și fir­me­le „ca­re in­tră în con­tact cu fir­me­le ca­re sunt obli­ga­te să fa­că split TVA. Tre­bu­ie să fa­că plă­ţi­le în con­turi se­pa­ra­te și atunci apar pro­ble­me ca­re ţin de spe­ţe ban­ca­re,or­di­ne de pla­tă mul­ti­ple”, a ex­pli­cat RL Dan Schwar­tz.

Ce înse­am­nă ace­as­tă ex­pri­ma­re a Co­mi­si­ei Eu­ro­pe­ne: „Co­mi­sia poa­te tran­smi­te un aviz mo­ti­vat au­to­ri­tă­ţi­lor ro­mâne”? Se tri­mi­te, spu­ne Schwar­tz, acest aviz mo­ti­vat, du­pă ca­re Ro­mânia tre­bu­ie să răs­pun­dă. Da­că du­pă do­uă sau trei astfel de avi­ze nu se întâmplă ni­mic, atunci se de­cla­nșe­a­ză pro­ce­du­ra.

„Dar, în prin­ci­piu, nu se va ajun­ge aici, pen­tru că Ro­mânia, pro­ba­bil, că va re­nun­ţa, pen­tru că nu o să ai­bă ce să fa­că.Ace­as­tă pro­ce­du­ră se va pre­lun­gi”,a de­ta­liat ex­per­tul.

Nu es­te pri­ma da­tă

Exis­tă pre­ce­den­te? „Ace­e­ași me­to­dă de pre­lun­gi­re a pe­ri­oa­dei de ne­con­for­ma­re ca și la ta­xa au­to”, a de­ta­liat pen­tru RL Dan Schwar­tz, „a fost la va­loa­rea de înre­gis­tra­te în con­ta­bi­li­ta­te a cre­an­ţe­lor achi­zi­ţi­o­na­te. A fost o încă­pă­ţâna­re ai­u­rea la ni­vel gu­ver­na­men­tal.A du­rat aproa­pe doi ani până când am reușit să scă­păm de o ches­ti­u­ne ca­re era ile­ga­lă și crea și foar­te mul­te pro­ble­me”.

În to­tal, de la in­te­gra­rea în UE,Co­mi­sia Eu­ro­pe­a­nă a des­chis 506 pro­ce­duri de in­frin­ge­ment, din­tre ca­re 55 sunt ac­ti­ve. Ulti­ma din­tre aces­tea a fost co­mu­ni­ca­tă Gu­ver­nu­lui Ro­mâni­ei prin­tr-o no­tă for­ma­lă din 19 iu­lie anul aces­ta. Ea se re­fe­ră la po­li­ţe­le de răs­pun­de­re ci­vi­lă au­to obli­ga­to­rii (RCA).

Ca­re es­te to­tuși mo­ti­vul pen­tru ca­re s-a fă­cut de­fal­ca­rea TVA? „Mo­ti­va­ţia era că pla­ta într-un cont spe­cial de TVA per­mi­te ANAF să con­tro­le­ze înca­să­ri­le de TVA. Aces­te con­turi de TVA sunt con­turi de tre­zo­re­rie sau con­turi spe­cia­le de TVA ca­re pot fi su­pra­ve­ghe­a­te de ANAF cu mai mul­tă ușu­rin­ţă”,afir­mă Schwar­tz.

Nu se pot des­fa­ce în do­uă sau trei afa­ce­ri­le, ca să sca­dă ci­fra de afa­ceri sub cea mi­ni­mă de la ca­re ești obli­gat să ai cod de TVA? „Nu, e mai com­pli­cat să ţii evi­den­ţe con­ta­bi­le pe nu-știu-câte fir­me de­cât să lu­cre­zi cu tran­zac­ţii pur­tă­toa­re de TVA. Pi­er­zi con­tro­lul asu­pra ma­na­ge­men­tu­lui com­pa­ni­i­lor res­pec­ti­ve, se pi­er­de con­tro­lul pe cas­hflow”,spu­ne spe­cia­lis­tul.

Astfel, da­că nu exis­tă o ra­ţi­u­ne eco­no­mi­că pen­tru a împăr­ţi ac­ti­vi­ta­tea pe mai mul­te fir­me, ai foar­te mul­te cos­turi su­pli­men­ta­re inu­ti­le. „Mul­ţi au con­si­de­rat mă­su­ri­le res­tric­ti­ve lua­te de alte ţări drept sal­va­toa­re și au încer­cat să le im­ple­men­te­ze fă­ră să le înţe­le­a­gă”,ara­tă Dan Schwar­tz.

Când s-a încer­cat a li se ex­pli­ca ra­ţi­o­nal de ce nu sunt po­tri­vi­te la noi, po­ves­tește Schwar­tz, în pri­ma fa­ză s-au opus, în a do­ua le-au im­ple­men­tat, iar în a treia fa­ză au re­nun­ţat la ele.

Într-o sin­gu­ră ex­pre­sie, „efec­te­le aces­tui gen de mă­suri înse­am­nă ţi­ne­rea pe loc a Ro­mâni­ei. Împi­e­di­ca­rea unui ritm de dez­vol­ta­re nor­mal pen­tru o ţa­ră ca­re are po­ten­ţial. Res­tul sunt teh­ni­ca­li­tă­ţi. Ro­mânia es­te ţi­nu­tă pe loc de astfel de men­ta­li­tă­ţi și de astfel de oa­meni”, sus­ţi­ne Dan Schwar­tz.

20.000 de plă­ti­tori de TVA ră­su­flă ușu­ra­ţi

„20.000 de plă­ti­tori de TVA pot res­pi­ra ușu­rați”, ex­pli­că Alex Mil­cev, li­de­rul De­par­ta­men­tu­lui de asis­te­nță fis­ca­lă și ju­ri­di­că EY Ro­mânia, într-un punct de ve­de­re.

„Fap­tul că im­ple­men­ta­rea aces­tui sis­tem încal­că pre­ve­de­ri­le co­mu­ni­ta­re a fost su­bli­niat de EY încă din au­gust 2017, înain­te de mo­men­tul in­tră­rii în vi­goa­re a pre­ve­de­ri­lor le­ga­le spe­ci­fi­ce”, ara­tă Mil­cev.

Me­ca­nis­mul de pla­tă de­fal­ca­tă a TVA a fost in­tro­dus în Ro­mânia opți­o­nal, de la 1 oc­tom­brie 2017. De la 1 ia­nua­rie 2018, a fost im­pus ca obli­ga­to­riu pen­tru anu­mi­te ca­te­go­rii de plă­ti­tori de TVA – apro­xi­ma­tiv 20.000 de com­pa­nii cu pro­ble­me și en­ti­tă­ţi­le de stat.

Încă de la mo­men­tul im­ple­men­tă­rii, me­ca­nis­mul a fost eva­luat ca fi­ind unul ce va ge­ne­ra sar­cini ad­mi­nis­tra­ti­ve ma­jo­re pen­tru per­soa­ne­le im­po­za­bi­le ca­re își des­fășoa­ră ac­ti­vi­ta­tea în Ro­mânia, fapt su­sți­nut și de Co­mi­sia Eu­ro­pe­a­nă prin de­ci­zia lua­tă și ar­gu­men­te­le în spri­ji­nul luă­rii aces­tei de­ci­zii, amin­tește re­pre­zen­tan­tul EY.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.