Ca­dre­le me­di­ca­le se vor pu­tea pen­si­o­na mai de­vre­me cu 5 ani

Romania Libera - - Sănătate - Ele­na Ma­ri­nes­cu

Par­la­men­tari de la toa­te par­ti­de­le pro­pun ca per­so­na­lul an­ga­jat în sis­te­mul me­di­cal, ca­re a efec­tuat ore de gar­dă, să be­ne­fi­ci­e­ze de pen­si­o­na­rea la ce­re­re, fă­ră pe­na­li­zări, înain­tea împli­ni­rii vârstei stan­dard pre­vă­zu­tă de le­gis­la­ţia în vi­goa­re.

Astfel, me­di­cii și asis­ten­te­le me­di­ca­le ca­re fac găr­zi în spi­ta­le ar pu­tea ieși mult mai re­pe­de la pen­sie - 57 de ani la fe­mei și, res­pec­tiv, 60 de ani la băr­bați. Mă­su­ra es­te pre­vă­zu­tă într-un proi­ect de le­ge, aflat în dez­ba­te­re la Se­nat, inițiat du­pă ca­zu­ri­le tra­gi­ce din ulti­ma vre­me, când mai mu­lți me­dici și asis­ten­te me­di­ca­le au mu­rit în tim­pul găr­zii sau ime­diat du­pă ter­mi­na­rea pro­gra­mu­lui de lu­cru.

Găr­zi epu­i­zan­te și ris­curi me­di­ca­le

Sus­ţi­nut de pes­te 5.000 de me­dici din toa­tă ţa­ra, proi­ec­tul de act nor­ma­tiv, înre­gis­trat re­cent la Se­nat pen­tru dez­ba­te­re, vi­ze­a­ză re­du­ce­rea nu­mă­ru­lui de ca­zuri de epu­i­za­re pro­fe­si­o­na­lă și a ris­cu­lui de de­ces în rândul me­di­ci­lor și al asis­te­nți­lor me­di­ca­li. Po­tri­vit pro­pu­ne­rii le­gis­la­ti­ve, ore­le de gar­dă efec­tua­te de me­dici sau asis­te­nți me­di­ca­li pen­tru ca­re se plă­tesc con­tri­buții vor fi con­si­de­ra­te ve­chi­me în mun­că și se vor lua în cal­cul la sta­bi­li­rea sta­gi­u­lui de co­ti­za­re. “Pen­tru per­so­na­lul an­ga­jat în sis­te­mul me­di­cal, ore­le de gar­dă efec­tua­te și pen­tru ca­re s-au plă­tit con­tri­buții de asi­gu­rări so­cia­le con­sti­tu­ie ve­chi­me în mun­că și se iau în con­si­de­ra­re la sta­bi­li­rea sta­gi­u­lui de co­ti­za­re în sis­te­mul pu­blic de pen­sii“, se men­ţi­o­nea­ză în do­cu­ment.

Ini­ţia­to­rii pre­ci­ze­a­ză că pro­pu­ne­rea le­gis­la­ti­vă vi­ne în spri­ji­nul ce­lor ca­re lu­cre­a­ză în sis­te­mul me­di­cal, mai ales al me­di­ci­lor ca­re efec­tue­a­ză foar­te mul­te ore de gar­dă: “Stre­sul, mun­ca până la epu­i­za­re, lip­sa unui nu­măr su­fi­ci­ent de doc­tori, in­ca­pa­ci­ta­tea de a fa­ce fa­ţă nu­mă­ru­lui uriaș de pa­ci­en­ţi, lip­sa de res­pect și de per­spec­ti­ve au dus de-a lun­gul tim­pu­lui la su­fe­rin­ţe as­cun­se și une­ori la moar­te. Avem în pre­zent pes­te 50 de ca­zuri în ca­re me­di­cii au de­ce­dat din astfel de cau­ze. Con­si­de­răm că es­te ne­ce­sa­ră in­sti­tu­i­rea unei echi­tă­ţi în sis­te­mul de pen­sie, și anu­me re­cu­noaște­rea ca ve­chi­me în mun­că a ore­lor de gar­dă lu­cra­te. În func­ţie de nu­mă­rul de găr­zi lu­cra­te pen­tru ca­re au fost achi­ta­te con­tri­bu­ţi­i­le de asi­gu­rări so­cia­le, per­so­na­lul me­di­cal poa­te ieși la pen­sie, la ce­re­re, fă­ră pe­na­li­za­re”. De ace­as­tă mă­su­ră ar ur­ma să be­ne­fi­ci­e­ze 10.000 de me­dici ca­re efec­tue­a­ză găr­zi și apro­xi­ma­tiv 20.000 de asis­ten­ţi me­di­ca­li.

Pes­te 50 de me­dici că­zu­ţi la da­to­rie

În ul­ti­mii ani a cres­cut alar­mant nu­mă­rul me­di­ci­lor ca­re și-au pi­er­dut via­ţa sal­vând alte vi­e­ţi. Și mai șo­cant es­te fap­tul că de­ce­se­le au sur­venit du­pă găr­zi epu­i­zan­te, că­ro­ra le-au că­zut vic­ti­me in­clu­siv doc­tori ti­neri, fă­ră pro­ble­me de să­nă­ta­te an­te­ri­oa­re, zo­na asis­ten­ţei me­di­ca­le fi­ind una din­tre ce­le mai pe­ri­cu­loa­se ca­te­go­rii pro­fe­si­o­na­le din Ro­mânia. Ini­ţia­toa­rea de­mer­su­lui în me­di­ul on­li­ne, me­di­cul Li­via Da­vi­des­cu, măr­tu­ri­sește: „De când am înce­put acest de­mers, al re­cu­noaște­rii găr­zi­lor ca ve­chi­me în mun­că, din do­ri­nța pu­ră de a fa­ce ce­va în nu­me­le drep­tății, am ști­ut că va tre­bui să îmi asum tot. Nu mi-am ima­gi­nat însă că va tre­bui să as­cult, pa­ra­li­za­tă de emoție, du­reri ne­bă­nu­i­te, stri­gă­te de dis­pe­ra­re așter­nu­te în me­sa­je ro­po­ti­toa­re. Mul­tu­mesc fru­mos tu­tu­ror ce­lor ca­re au cre­zut încă de la înce­put în proi­ect nos­tru - Lau­ra Za­ra­fin, Dia­na Po­po­vici, Cris­tia­na Adi Opri­ţa, Bog­dan Lă­zes­cu - pen­tru cu­ra­jul de a vă pu­ne sem­nă­tu­ra pe un me­mo­riu întoc­mit în câte­va zi­le, stră­bă­tând

Pro­pu­ne­rea de re­du­ce­re a vârstei de pen­si­o­na­re pen­tru per­so­na­lul an­ga­jat în sis­te­mul me­di­cal vi­ze­a­ză re­du­ce­rea pro­ble­me­lor de să­nă­ta­te pe ca­re le ge­ne­re­a­ză stre­sul și su­pra­so­li­ci­ta­rea în rândul me­di­ci­lor și al asis­te­nți­lor me­di­ca­li.

do­cu­men­tații stu­foa­se ab­so­lut străi­ne no­uă și pro­fe­si­ei noas­tre: le­gis­lație eu­ro­pe­a­nă, drep­tul mun­cii, stra­te­gii de dez­vol­ta­re etc. Mul­ţu­mesc co­le­gi­lor, ce­lor 2.000, ca­re și-au pus nu­me­le pe lis­te­le ce au ajuns și con­ti­nuă să ajun­gă în Par­la­ment! De toa­te vârste­le și de toa­te spe­cia­li­tăți­le, din Eu­ro­pa până în Ca­na­da, to­ţi au re­zo­nat cu do­le­a­nțe­le noas­tre le­gi­ti­me!”. „Sta­tis­ti­ca ul­ti­mi­lor 15 ani ne in­di­că fap­tul că ris­cul me­di­ci­lor de a de­ce­da în găr­zi în ur­ma stre­su­lui acu­mu­lat și a acu­ti­ză­rii unor afe­cți­uni in­du­se de aces­ta es­te enorm. Nu­mai în ul­ti­me­le 8 luni am înre­gis­trat de­ce­se­le a pa­tru me­dici ce efec­tuau găr­zi.

Me­dia de vârstă a aces­to­ra a fost de 52 de ani! Au mu­rit, la da­to­rie, cu 24 de ani mai de­vre­me, în con­tex­tul spe­ran­ţei de via­ţă de 76 de ani din Ro­mânia, în ha­la­tul alb al sal­va­to­ri­lor”, mai spu­ne dr. Li­via Da­vi­des­cu, ca­re a re­a­li­zat și pri­ma lis­tă cu pes­te 50 de me­dici că­zu­ţi la da­to­rie în tim­pul găr­zi­lor. Po­tri­vit Co­le­gi­u­lui Me­di­ci­lor din Ro­mânia, 52% din doc­to­rii din Bu­cu­rești su­fe­ră de epu­i­za­re și su­pra­so­li­ci­ta­re fi­zi­că și psi­hi­că. Ni­ve­lul sin­dro­mu­lui bur­no­ut în Fran­ţa es­te de 42%, în Ger­ma­nia 48%, iar în Ma­rea Bri­ta­nie 33%. În me­die, într-o gar­dă, me­di­cii din Ro­mânia lu­cre­a­ză con­ti­nuu, fă­ră pau­ză, pes­te 30 de ore, une­ori chiar mai mult.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.