Răz­boi to­tal între Klaus Io­han­nis și Li­viu Drag­nea

Drag­nea

Romania Libera - - Politică - Ro­mu­lus Ge­or­ges­cu

Preșe­din­te­le Klaus Io­han­nis a ce­rut, ieri, de­mi­sia Gu­ver­nu­lui pe mo­tiv că Ro­mânia nu es­te pre­gă­ti­tă pen­tru pre­lua­rea Con­si­li­u­lui Uni­u­nii Eu­ro­pe­ne. În schimb, Li­viu Drag­nea a venit la Par­la­ment cu o no­uă va­li­ză cu do­cu­men­te ca­re îl vi­ze­a­ză pe Io­han­nis.

Atac ex­trem de dur al preșe­din­te­lui Klaus Io­han­nis la adre­sa Gu­ver­nu­lui de la Bu­cu­rești. Preșe­din­te­le Klaus Io­han­nis a de­cla­rat,ieri,că Ro­mânia nu es­te pre­gă­ti­tă pen­tru pre­lua­rea Con­si­li­u­lui Uni­u­nii Eu­ro­pe­ne, în con­di­ţi­i­le în ca­re la Gu­vern fac­to­rii res­pon­sa­bi­li sunt schim­ba­ţi sau ple­a­că, iar ”lu­cru­ri­le au luat-o raz­na”. Șe­ful sta­tu­lui a de­cla­rat, într-o întâlni­re cu pri­ma­rii, că „ne­ce­si­ta­tea po­li­ti­că es­te înlo­cu­i­rea aces­tui ac­ci­dent al de­mo­crați­ei ro­mânești ca­re e Gu­ver­nul Drag­nea-Dăn­ci­lă”. ”Tre­bu­ie să men­ţi­o­nez o ma­re îngri­jo­ra­re pe ca­re o am, cu toa­te că nu vă pri­vește di­rect. E vor­ba de anul 2019, când Ro­mânia va pre­lua preșe­din­ţia Con­si­li­u­lui UE, o po­zi­ţie ex­trem de ono­ran­tă și de so­li­ci­tan­tă, mai ales pen­tru Gu­vern. Pă­re­rea mea e că nu sun­tem pre­gă­ti­ţi pen­tru așa ce­va. Acum câte­va săp­tă­mâni am spus că vom fa­ce fa­ţă re­zo­na­bil, nu­mai că între timp lu­cru­ri­le au luat-o raz­na, la Gu­vern nu se mai înţe­leg ca­re sunt per­soa­ne­le res­pon­sa­bi­le, per­soa­ne­le ca­re ar tre­bui să se ocu­pe de asta de­mi­si­o­nea­ză sau sunt de­miși”, a ex­pli­cat Io­han­nis, la șe­din­ţa Adu­nă­rii Ge­ne­ra­le a Aso­cia­ţi­ei Mu­ni­ci­pi­i­lor din Ro­mânia. ”Cred că și acum, în ul­ti­mul mo­ment, ne­ce­si­ta­tea po­li­ti­că es­te înlo­cu­i­rea aces­tui ac­ci­dent al de­mo­cra­ţi­ei ro­mânești ca­re es­te Gu­ver­nul Drag­nea-Dăn­ci­lă. Nu exis­tă ni­cio per­spec­ti­vă de bu­nă gu­ver­na­re și im­pli­ca­re în afa­ce­ri­le eu­ro­pe­ne. Aces­te lu­cruri sunt foar­te gra­ve”, a de­cla­rat Klaus Io­han­nis.

Mi­nis­trul de­le­gat pen­tru Afa­ceri Eu­ro­pe­ne, Vic­tor Ne­gres­cu, și-a dat de­mi­sia din func­ţie vi­neri. De­mi­sia vi­ne cu mai pu­ţin de do­uă luni de la pre­lua­rea de că­tre Ro­mânia a preșe­din­ţi­ei Con­si­li­u­lui Uni­u­nii Eu­ro­pe­ne. Vic­tor Ne­gres­cu era res­pon­sa­bil cu proi­ec­tul de pre­gă­ti­re și exer­ci­ta­re a preșe­din­ţi­ei ro­ta­ti­ve a Con­si­li­u­lui UE de că­tre Ro­mânia.

Me­saj că­tre pri­mari

Pe de altă par­te, Io­han­nis le-a tran­smis pri­ma­ri­lor de mu­ni­ci­pii că ce­ea ce s-a re­a­li­zat în orașe­le pe ca­re le con­duc li se da­to­re­a­ză lor, nu ac­tua­lu­lui Exe­cu­tiv. Re­ti­cen­ţa gu­ver­ne­lor es­te una frus­tran­tă pen­tru au­to­ri­tă­ţi­le lo­ca­le, dar și pen­tru ro­mâni și exis­tă pro­mi­si­uni că­tre pri­mari ca­re nu au fost înde­pli­ni­te, a mai spus preșe­din­te­le Klaus Io­han­nis, pre­zent la Adu­na­rea Ge­ne­ra­lă a Aso­cia­ţi­ei Mu­ni­ci­pi­i­lor din Ro­mânia. „S-a fă­cut acum așa-zi­să re­for­mă în do­me­ni­ul fis­cal, o ma­re pă­că­le­a­lă, prin ca­re ro­mâni­lor apa­rent li s-au dat mai mu­lți bani, dar în re­a­li­ta­te nu. Pri­mă­ri­i­le au pi­er­dut. Au fost pro­mi­si­uni că pi­er­de­ri­le vor fi com­pen­sa­te. Ma­jo­ri­ta­tea mu­ni­ci­pi­i­lor s-au des­cur­cat vi se da­to­re­a­ză, nu Gu­ver­nu­lui. Po­li­ti­ca față de co­mu­ni­tăți­le lo­ca­le tre­bu­ie fă­cu­tă tran­spa­rent, pre­dic­ti­bil și tre­bu­ie. Ace­as­tă veșni­că țo­păia­lă fis­ca­lă nu e doar de prost gust, ci și de rău au­gur”, a mai spus preșe­din­te­le.

Reu­ni­u­nea Aso­ciați­i­lor Mu­ni­ci­pi­i­lor a fost con­du­să de Ro­bert Ne­goiță, pri­ma­rul sec­to­ru­lui 3, unul din ad­ver­sa­rii lui Li­viu Drag­nea din PSD.

Re­pli­ca lui Li­viu

Pe de altă par­te, preșe­din­te­le PSD, Li­viu Drag­nea, a venit ieri în Par­la­ment cu o va­li­ză mai ma­re de­cât ce­le do­uă pre­zen­ta­te an­te­ri­or, ca­re con­ţi­ne do­cu­men­te și mai mul­te stick-uri, spu­nând că va­li­za a fost gă­si­tă ”de un lo­cal­nic din Si­biu”. ”Azi es­te a do­ua zi de luni și es­te a do­ua va­li­ză. Un lo­cal­nic din Si­biu a zis că a gă­sit-o în cur­te și a dat-o unui pri­e­ten, ca­re a dat-o altui pri­e­ten și ca­re pri­e­te­nul ace­la ci­că a de­venit mar­tor sub aco­pe­ri­re. Aces­tea sunt niște stick-uri pe ca­re o să vi le ofe­rim”, a spus li­de­rul PSD. ” Eu cred că ro­mânii au un drept le­gi­tim ci­ne es­te cu ade­vă­rat acest per­so­nal. Ce­ea ce ve­dem la acest preșe­din­te fa­ke, adi­că fals, es­te un per­so­naj de car­ton sus­ţi­nut de sta­tul pa­ra­lel. Mul­ţi l-au des­cris ca un șef de clan, cu toa­te ac­ţi­u­ni­le între­prin­se. Pu­tem vor­bi des­pre 17 do­sa­re pe­na­le. Acest domn ca­re vor­bea des­pre pe­na­li și des­pre pe­na­lii co­co­ţa­ţi în vârful sta­tu­lui. Păi dum­nea­lui es­te pe­nal, deci s-a co­co­ţat în vârful sta­tu­lui. În timp ce fă­cea pe Albă ca Ză­pa­da și ară­ta cu de­ge­tul era po­si­bi­lul pe­nal în vârful sta­tu­lui”, a mai spus Drag­nea.

El a proi­ec­tat, pe un ecran, o an­che­tă a Ri­sePro­ject, pri­vind ero­ri­le din de­cla­rați­i­le de ave­re ale lui Klaus Io­han­nis. ”Nu și-a tre­cut în de­cla­rați­i­le de ave­re su­me­le ca­re erau tre­cu­te în acel con­tract cu ban­ca”, a fost acu­zația lui Drag­nea.

Drag­nea a fost între­bat și în le­gă­tu­ră cu so­li­ci­ta­rea preșe­din­te­lui pri­vind de­mi­te­rea Gu­ver­nu­lui Dăn­ci­lă. ”Fi­e­ca­re cu ob­se­si­i­le lui. Preșe­din­te­le Io­han­nis are ace­as­tă ob­se­sie încă din noap­tea ale­ge­ri­lor par­la­men­ta­re din 2016”, a afir­mat Drag­nea. Li­de­rul PSD su­sți­ne că Ro­mânia es­te pre­gă­ti­tă pen­tru a pre­lua preșe­di­nția UE.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.