Me­di­cii ro­mâni, eroi ai pri­mu­lui ma­re răz­boi

Romania Libera - - Opinii -

Ne­nu­mă­ra­te știri și co­men­ta­rii au um­plut in­ter­ne­tul du­pă in­farc­tul și sal­va­rea ac­to­ru­lui ro­mân Flo­rin Bu­su­i­oc la Spi­ta­lul Ju­dețe­an Dolj din Crai­o­va. O par­te au fost, ca de obi­cei, știri fal­se și s-au con­sti­tu­it într-un nou atac la adre­sa me­di­ci­lor. Sal­va­rea ac­to­ru­lui a do­ve­dit fap­tul că lu­cru­ri­le nu sunt chiar atât de „ne­gre“cum in­sis­tă să le înfățișe­ze pes­cu­i­to­rii în ape tul­buri, din ce în ce mai vo­ca­li. Îndră­gi­tul ac­tor a fost re­sus­ci­tat cu suc­ces și nu a fost ope­rat de un me­dic re­zi­dent, ci de un me­dic pri­mar (cea mai înal­tă ca­te­go­rie pro­fe­si­o­na­lă), și toa­te pro­to­coa­le­le spi­ta­lu­lui au fost res­pec­ta­te. Sis­te­mul a fun­cți­o­nat, me­di­cii și-au fă­cut da­to­ria. Iar sis­te­mul de să­nă­ta­te fun­cți­o­nea­ză, cu bu­ne­le și re­le­le sa­le, de exact 100 de ani!

Re­mem­ber cu onoa­re

Au tre­cut, ia­tă, 100 de ani de la sfârși­tul Pri­mu­lui Răz­boi Mon­dial și de­să­vârși­rea uni­rii ro­mâni­lor. Es­te un ex­traor­di­nar pri­lej de co­me­mo­ra­re și de ce­le­bra­re to­to­da­tă. Iar din pa­nop­ti­cul ce­lor ca­re s-au jert­fit pen­tru noi nu pot lip­si me­di­cii și aju­toa­re­le lor preți­oa­se, per­so­na­lul me­di­cal. Jert­fa a fost grea și în ca­zul me­di­ci­lor. Din 2.800 de me­dici ca­re au luat par­te la răz­boi, 400 și-au pi­er­dut viața. Au că­zut, de ase­me­nea, pes­te 2.400 de sa­ni­tari ro­mâni. Unii au pi­e­rit pe front, alții au că­zut vic­ti­me epi­de­mi­i­lor de ho­le­ră sau de ti­fos. Dar tre­bu­ie ști­ut fap­tul că întreg cor­pul me­di­cal și-a fă­cut da­to­ria în tra­nșee, pe am­bu­la­nțe, în tria­je de gări, în ba­răci im­pro­vi­za­te sau în uni­tăți­le sa­ni­ta­re din spa­te­le fron­tu­lui. Pen­tru că au ocu­pat lo­cul al doi­lea în ca­te­go­ria pi­er­de­ri­lor, du­pă mi­li­ta­rii in­fan­te­riști (ra­por­tat la mă­ri­mea uni­tății), Re­ge­le Fer­di­nand a acor­dat cor­pu­lui me­di­cal drep­tul de a pur­ta in­sig­na „ar­mă com­ba­tan­tă“.

Orga­ni­za­rea sis­te­mu­lui sa­ni­tar

Într-o lu­cra­re dem­nă de toa­tă apre­ci­e­rea, prof. dr. V. Sârbu fa­ce un efort de co­lec­ta­re a da­te­lor și de in­for­ma­re asu­pra ce­lor pe­tre­cu­te în anii aceia cu me­di­ci­na ro­mâneas­că. Unul din­tre lu­cru­ri­le ex­trem de in­te­re­san­te es­te le­gat de Sis­te­mul Sa­ni­tar Ro­mânesc. Prac­tic, înain­te de răz­boi aces­ta era foar­te slab dez­vol­tat.

Dez­vol­ta­rea aces­tui sis­tem se da­to­re­a­ză doc­to­ru­lui Con­stan­tin Ange­les­cu. Aces­ta, șco­lit la Pa­ris, fu­se­se mi­nis­tru al Lu­cră­ri­lor Pu­bli­ce. La 4 ia­nua­rie 1914, pen­tru că ne pre­gă­te­am de răz­boi, a pri­mit sar­ci­na să con­stru­ias­că, de la ze­ro, un sis­tem sa­ni­tar cu apli­ca­bi­li­ta­te mi­li­ta­ră. În aproa­pe trei ani, a clă­dit Ser­vi­ci­ul Sa­ni­tar al Arma­tei.

Într-un ar­ti­col pe ca­re l-am gă­sit în re­vis­ta „Tim­pul“am ci­tit ur­mă­toa­re­le cu­vin­te ale doc­to­ru­lui Con­stan­tin Ange­les­cu, des­pre ca­re se spu­ne că res­pec­ta și ad­mi­ra mult hai­na mi­li­ta­ră: „Eu să-mi fac da­to­ria și s-o fac fă­ră dis­cuție“. Iar un co­leg de-al său re­flec­ta la ros­tul pre­ze­nței lor pe front: „Ce fac me­di­cii la răz­boi­ul aces­ta? (...) Eram puși să cu­le­gem roa­de­le tra­nșe­e­lor. Să scoa­tem din tru­pu­ri­le sfâșia­te de gre­na­de și obu­ze, din car­nea ames­te­ca­tă cu ță­râna și glo­dul șa­nțu­ri­lor, altă viață, bu­nă pen­tru alte șa­nțuri“.

Au fost me­dici eroi și ne vom amin­ti întot­de­au­na de ei!

Nu încap într-un ar­ti­col de ziar nu­me­le me­di­ci­lor ca­re și-au dat viața pen­tru ța­ră atunci. Dar do­uă nu­me tot voi amin­ti!

Doc­to­rul Vic­tor Anas­ta­siu. A fost pi­lot de avi­on în răz­boi. Apoi a or­ga­ni­zat, ca me­dic-șef, pri­mul spi­tal al Aviați­ei ro­mâne la Te­cuci. Apre­ciat de Re­gi­na Ma­ria, a fost de­co­rat cu „Ste­aua Ro­mâni­ei“, Ordi­nul „Re­gi­na Ma­ria“, Ordi­nul „Co­roa­na Ro­mâni­ei“și „Vir­tu­tea Mi­li­ta­ră“.

Ma­re­le po­et Va­si­le Voi­cu­les­cu era me­dic de pro­fe­sie. Ta­tă a cinci co­pii, a fost me­dic pe front și a con­dus un spi­tal mo­bil. A mun­cit neînce­tat, nici chiar ti­fo­sul nu a pu­tut să-l înde­păr­te­ze de mi­si­u­nea pe ca­re și-a asu­mat-o. A fost de­co­rat cu „Ste­aua Ro­mâni­ei cu spa­de“.

Me­mo­ria me­di­ci­lor și a sa­ni­ta­ri­lor ca­re au mu­rit în tim­pul Pri­mu­lui Răz­boi Mon­dial es­te ono­ra­tă de foar­te mult timp în Ro­mânia. Toa­tă lu­mea știe Mo­nu­men­tul Eroi­lor Sa­ni­tari din Piața Ope­rei din Bu­cu­rești. De aici vi­ne și nu­me­le stați­ei de me­trou – Eroi­lor. Mo­nu­men­tul a fost re­a­li­zat în 1932 și es­te închi­nat me­mo­ri­ei me­di­ci­lor, sa­ni­ta­ri­lor, su­ro­ri­lor vo­lun­ta­re ca­re au sal­vat vi­eți în tim­pul ace­lui cum­plit răz­boi. Pen­tru cei ca­re nu știu, mo­nu­men­tul a fost ri­di­cat în pe­ri­oa­da în ca­re pri­mar al Bu­cu­rești­lor era Dem. I. Do­bres­cu.

Re­venind la zi­ua de azi și la eveni­men­te­le de la Crai­o­va, nu pot de­cât să spun că, așa hu­liți cum sunt de unii oa­meni, me­di­cii ro­mâni au fost întot­de­au­na la da­to­rie. Iar eu unul, ca me­dic neu­ro­chi­rurg și pro­fe­sor, mă înclin, cu res­pect, în fața pro­fe­si­o­na­lis­mu­lui și dă­ru­i­rii aces­to­ra! Iar de 1 De­cem­brie 2018 voi de­pu­ne o co­roa­nă de flori la Mo­nu­men­tul Eroi­lor Sa­ni­tari. Așa se cu­vi­ne!

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.