Cla­nu­ri­le afla­te la pu­te­re în Alge­ria se bat pen­tru re­sur­se­le de pe­trol

Romania Libera - - Externe - Ga­bri­e­la Anghel

În Alge­ria, ța­ră pro­du­că­toa­re de pe­trol, eveni­men­te co­ti­di­e­ne pro­voa­că stu­poa­re și îngri­jo­ra­re dez­vă­lu­ind o exa­cer­ba­re a lup­te­lor din­tre cla­nu­ri­le pu­te­rii în timp ce să­nă­ta­tea preșe­din­te­lui Abde­la­ziz Bo­u­te­fli­ka es­te din ce în ce mai fra­gi­lă.

Pre­sa es­te afec­ta­tă de un val de ares­tări, cinci zia­riști fi­ind închiși în ze­ce zi­le, fi­ind ul­ti­me­le ares­tări din­tr-o lun­gă lis­tă ca­re a de­bu­tat pe 22 oc­tom­brie. Nici ar­ma­ta nu se sim­te prea bi­ne, lis­ta ge­ne­ra­li­lor vic­ti­me ale unui val fă­ră pre­ce­dent de de­mi­teri din ie­rar­hia mi­li­ta­ră de­venind din ce în ce mai lun­gă. Ar­ma­ta, avându-l ca șef al Sta­tu­lui Ma­jor pe ge­ne­ra­lul Ahmed Gaid Sa­lah, deți­ne un rol pre­pon­de­rent în lua­rea de­ci­zi­i­lor. Fi­resc, to­tul la­să de înțe­les că se întâmplă ce­va la ni­vel po­li­tic.

Acto­rii străini cu in­te­re­se în Alge­ria în do­me­ni­ul ga­zu­lui și pe­tro­lu­lui – chi­ne­zi, fran­ce­zi, turci, ruși – pri­vesc atent sce­na po­li­ti­că al­ge­ria­nă,în ve­de­rea re­o­ri­en­tă­rii în ca­zul unei schim­bări ma­jo­re la con­du­ce­rea sta­tu­lui, cu­nos­cu­tă fi­ind sta­rea pre­ca­ră a să­nă­tății preșe­din­te­lui. Zi­le­le tre­cu­te, Chi­na a ofe­rit Alge­ri­ei încă o tra­nșă de 25 de mi­li­oa­ne do­lari.

Apro­pi­e­rea ale­ge­ri­lor pre­zi­de­nția­le, pre­vă­zu­te pen­tru pri­mă­va­ra anu­lui vi­i­tor, ten­si­o­nea­ză și mai mult cli­ma­tul po­li­tic, ana­liștii con­si­de­rând că es­te o pe­ri­oa­dă în ca­re s-au de­cla­nșat re­glă­ri­le de con­turi, ali­men­ta­te de anu­nța­rea unei noi can­di­da­turi a oc­to­ge­na­ru­lui preșe­din­te Bo­u­te­fli­ka. Anu­nțul fă­cut de Fron­tul de Eli­be­ra­re Nați­o­na­lă (FNL), la pu­te­re, a pre­zen­tă­rii lui Bo­u­te­fli­ka pen­tru un al cin­ci­lea man­dat pre­zi­de­nțial la scru­ti­nul din pri­mă­va­ra anu­lui vi­i­tor, a is­cat sem­ne de între­ba­re pri­vind gu­ver­na­rea re­a­lă a Alge­ri­ei. Ci­ne sunt cei ca­re trag sfo­ri­le pu­te­rii? Pen­tru că Bo­u­te­fli­ka, în fo­to­liu cu ro­ti­le, ca­re aproa­pe nu mai poa­te mer­ge și nici vor­bi du­pă ac­ci­den­tul vas­cu­lar din 2013, nu pa­re în mă­su­ră să-și exer­ci­te fun­cți­i­le de șef de stat. Ber­nard Ba­jo­let, fos­tul șef al ser­vi­ci­i­lor se­cre­te fran­ce­ze DGSE, de­cla­ra pen­tru Fi­ga­ro că preșe­din­te­le al­ge­rian es­te ți­nut în viață ar­ti­fi­cial, în va­ră fi­ind sem­na­la­tă pre­ze­nța sa la o cli­ni­că de on­co­lo­gie din Occi­dent pen­tru a fi tra­tat de can­cer pul­mo­nar.

„Sta­rea lui Bo­u­te­fli­ka nu-i per­mi­te să gu­ver­ne­ze și pu­te­rea es­te în pre­zent di­lua­tă în trei po­li: po­lul pre­zi­de­nțial cu Bo­u­te­fli­ka și apro­piații săi, po­lul mi­li­tar și un pol com­pus în prin­ci­pal din oa­meni de afa­ceri” ex­pli­că Hasni Abi­di, po­li­to­log și di­rec­tor al Cen­tru­lui de stu­dii și de cer­ce­ta­re asu­pra lu­mii ara­be și me­di­te­ra­ne­e­ne (CERMAM), din Ge­ne­va.

Or, po­si­bi­li­ta­tea de a ve­dea ac­tua­lul preșe­din­te re­venind în frun­tea Alge­ri­ei a re­lan­sat dez­ba­te­rea asu­pra pe­ri­oa­dei post-Bo­u­te­fli­ka, deși unii li­deri ai FLN asi­gu­ră că ni­mic nu es­te încă de­cis.

Afa­ce­rea „Co­cai­na“a ge­ne­rat un val de epu­rări

Mi­za eco­no­mi­că, re­sur­se­le de gaz și de pe­trol ex­pli­că bă­tă­lia pen­tru pu­te­re la ni­vel sub­te­ran și în se­cret. Sur­se in­ter­ne și ex­ter­ne su­sțin că Said, fra­te­le mai mic al preșe­din­te­lui, ar fi pre­luat de­ja con­tro­lul pu­te­rii în ța­ră. A fost in­sta­lat un nou șef al ser­vi­ci­i­lor se­cre­te și mai mu­lți ge­ne­ra­li au fost de­miși lu­na tre­cu­tă. Ei ocu­pau pos­turi stra­te­gi­ce în sis­te­mul mi­li­tar și ofi­cial au fost de­miși pen­tru co­ru­pție. O cap­tu­ră-re­cord de co­cai­nă în va­ră a de­cla­nșat o se­rie de epu­rări, de an­che­te ale jus­tiți­ei mi­li­ta­re și de re­tra­geri de pașa­poar­te.

Afa­ce­rea ce­lor 701 kg de co­cai­nă a de­venit o mi­nă de aur pen­tru an­che­ta­tori. Ul­ti­mii cinci ge­ne­ra­li al­ge­ri­eni,re­cent de­miși din fun­cții, au fost pla­sați în de­te­nție pro­vi­zo­rie pen­tru pre­su­pu­se in­fra­cți­uni, po­tri­vit unor sur­se de se­cu­ri­ta­te din Alger. Ares­ta­rea și in­cul­pa­rea în tri­bu­na­lul mi­li­tar din Bli­da a cinci foști ge­ne­ra­li con­ti­nuă să pu­nă sem­ne de între­ba­re, me­dia și ca­fe­ne­le­le din Alger fi­ind pli­ne de zvo­nuri: re­a­cție la un even­tual puci, lo­vi­tu­ră con­tra mi­li­ta­ri­lor re­frac­tari la al cin­ci­lea man­dat al preșe­din­te­lui, es­tom­pa­rea unor scan­da­luri im­por­tan­te în Sta­tul Ma­jor sau la preșe­di­nție sau toa­te la un loc ? Din ace­as­tă va­ră,în ab­se­nța unor co­mu­ni­cări ofi­cia­le, pes­te 20 de ge­ne­ra­li și de ge­ne­ra­li-mai­or au fost înlă­tu­rați din fun­cții, pen­si­o­nați, mu­tați. Înain­tea aces­tei se­ce­rări de ca­pe­te, po­liția a fost cea ca­re a plă­tit pen­tru uriașa epu­ra­re înce­pând cu pro­pri­ul șef, in­fluen­tul și foar­te apro­piat al cer­cu­lui pre­zi­de­nțial (pre­zen­tat chiar ca po­si­bil suc­ce­sor al șe­fu­lui sta­tu­lui), ge­ne­ral­mai­or Abdel­ghani Ha­mel ca­re a cri­ti­cat an­che­ta con­du­să de jan­dar­me­rie du­pă cap­tu­ra­rea ce­lor 701 kg de co­cai­nă.

FOTO: AP

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.