Can­ce­rul de sân nu es­te o fa­ta­li­ta­te, poa­te fi învins!

Romania Libera - - Sănătate - Ele­na Ma­ri­nes­cu

Inci­de­nța can­ce­ru­lui ma­mar crește ga­lo­pant în Ro­mânia și se es­ti­me­a­ză că în anii ur­mă­tori va atin­ge ace­lași ni­vel ca în ță­ri­le din Eu­ro­pa Occi­den­ta­lă, ajun­gând la 10.000 de ca­zuri anual. To­tuși, diag­nos­ti­cul pre­co­ce și in­ter­ven­ţi­i­le te­ra­peu­ti­ce ra­pi­de pot sal­va vi­e­ţi­le pa­ci­en­te­lor.

Spe­cia­liștii atrag aten­ţia că ra­ta mor­ta­li­tății crește în ace­lași ritm alar­mant, din cau­za con­tex­tu­lui so­cio-eco­no­mic și mai ales a diag­nos­ti­cu­lui de mul­te ori tar­div. „Mas­tec­to­mia es­te încă pri­vi­tă ca sin­gu­ra so­luție si­gu­ră de vin­de­ca­re a bo­lii și, din pă­ca­te, mul­te pa­ci­en­te nu be­ne­fi­cia­ză de re­con­stru­cție ma­ma­ră, chiar da­că exis­tă un pro­gram nați­o­nal în ace­as­tă di­re­cție. Deși în Ro­mânia avem acum mai mul­te ca­zuri de re­con­stru­cție ma­ma­ră ime­dia­tă de­cât în anii an­te­ri­ori, sun­tem foar­te de­par­te de pro­cen­te­le de re­con­stru­cție post-mas­tec­to­mie efec­tua­te la ni­vel mon­dial; da­că în lu­me 60–80% din­tre pa­ci­en­te­le ca­re au mas­tec­to­mie be­ne­fi­cia­ză de re­con­stru­cție, în ța­ra noas­tră pro­cen­tul es­te în jur de 5%”, pre­ci­ze­a­ză dr. Ale­xan­dru Bli­da­ru, preșe­din­te­le So­ci­e­tății Ro­mâne de Chi­rur­gie a Sânu­lui și On­co­lo­gie.

Pro­te­ze­le ma­ma­re, de­con­ta­te de stat

În pre­zent, Ca­sa Na­ţi­o­na­lă de Asi­gu­rări de Să­nă­ta­te lu­cre­a­ză la proi­ec­te­le ac­te­lor nor­ma­ti­ve ca­re vor re­gle­men­ta de­ru­la­rea pro­gra­me­lor nați­o­na­le de să­nă­ta­te, in­clu­siv a sub­pro­gra­mu­lui Pes­te 8.900 de ca­zuri de can­cer de sân sunt diag­nos­ti­ca­te în fi­e­ca­re an în Ro­mânia,1.800 din­tre aces­tea în sta­di­i­le ce­le mai avan­sa­te ale bo­lii.25 de fe­mei sunt diag­nos­ti­ca­te zil­nic în ţa­ra noas­tră cu can­cer de sân,iar sta­tis­ti­ci­le înre­gis­tre­a­ză un pro­cent al mor­ta­li­tății din cau­za can­ce­ru­lui ma­mar de 36% (din ca­zu­ri­le diag­nos­ti­ca­te),mai ma­re de­cât me­dia eu­ro­pe­a­nă (29%) şi chiar de­cât cea mon­dia­lă (31%). de re­con­stru­cție ma­ma­ră, pen­tru anii 2019 - 2020. În acest con­text, in­sti­tuția aște­ap­tă de la spe­cia­liștii din do­me­ni­ul me­di­cal pro­pu­neri de îmbu­nă­tăți­re a pro­gra­me­lor și sub­pro­gra­me­lor nați­o­na­le de să­nă­ta­te în be­ne­fi­ci­ul pa­ci­e­nți­lor și ca­re să asi­gu­re to­to­da­tă crește­rea efi­ci­e­nței uti­li­ză­rii fon­du­ri­lor alo­ca­te în acest scop. În acest an, în ca­drul sub­pro­gra­mu­lui s-a pre­vă­zut tra­ta­rea a 165 de pa­ci­en­te ca­re ne­ce­si­tă re­con­stru­cție ma­ma­ră, cos­tul me­diu pre­vă­zut pe bol­na­vă fi­ind de 2.087 lei.

Pe tot par­cur­sul ce­lor cinci ani de de­ru­la­re a sub­pro­gra­mu­lui, a exis­tat un si­gur cri­te­riu de in­clu­de­re

25 de ro­mânce sunt diag­nos­ti­ca­te zil­nic cu can­cer ma­mar, po­tri­vit da­te­lor Agen­ţi­ei In­ter­na­ţi­o­na­le pen­tru Stu­di­ul Can­ce­ru­lui.

a pa­ci­en­te­lor, și anu­me eva­lua­rea on­co­lo­gi­că de eta­pă, efec­tua­tă de me­di­cul spe­cia­list, ca­re să avi­ze­ze ex­pli­cit in­di­ca­ţia de re­con­struc­ţie ma­ma­ră, ime­dia­tă sau se­cun­da­ră. CNAS in­for­me­a­ză că în sub­pro­gram nu pot fi in­clu­se însă pa­ci­en­te­le ca­re au con­train­di­cații me­di­ca­le: ce­le afla­te într-o te­ra­pie on­co­lo­gi­că ce nu per­mi­te efec­tua­rea tra­ta­men­tu­lui re­con­struc­tiv și ce­le cu afe­cți­uni sis­te­mi­ce se­ve­re, ca­re în ur­ma eva­luă­ri­lor me­di­ca­le in­ter­dis­ci­pli­na­re con­train­di­că in­ter­venția sau anes­te­zia ge­ne­ra­lă. În ca­drul pro­gra­mu­lui se fi­na­nțe­a­ză cos­tul en­do­pro­te­ze­lor ne­ce­sa­re pen­tru re­con­stru­cția ma­ma­ră. Aces­te en­do­pro­te­ze se achi­ziți­o­nea­ză de spi­ta­le­le in­clu­se în pro­gram, ca­re de ase­me­nea efec­tue­a­ză și ope­rația de re­con­stru­cție ma­ma­ră. La ora ac­tua­lă, pro­gra­mul se de­ru­le­a­ză prin 19 spi­ta­le din Bu­cu­rești, Brașov, Cluj-Na­po­ca, Con­sta­nța, Crai­o­va, Iași, Ora­dea, Târgu Mu­reș și Ti­mișoa­ra. Sub­pro­gra­mul de re­con­stru­cție ma­ma­ră fun­cți­o­nea­ză din anul 2014 în ca­drul Pro­gra­mu­lui Nați­o­nal de On­co­lo­gie, de­ru­lat de CNAS, și se adre­se­a­ză pa­ci­en­te­lor ca­re au su­fe­rit o ope­rație de re­ze­cție to­ta­lă sau pa­rția­lă a sânu­lui (mas­tec­to­mie) din cau­za unei bo­li on­co­lo­gi­ce.

Cam­pa­nie de pre­ven­ţie ex­clu­siv on­li­ne

Fe­de­rația Aso­ciați­i­lor Bol­na­vi­lor de Can­cer din Ro­mânia (FABC) a lan­sat cam­pa­nia COLORĂM RO­MÂNIA ÎN ROZ #in­ce­pe­cuai­tai, des­fășu­ra­tă ex­clu­siv în on­li­ne – pe Fa­ce­book și Insta­gram – și ca­re își pro­pu­ne să ofe­re șan­sa cât mai mul­tor fe­mei de pes­te 35 de ani să își fa­că un con­trol ma­mar, iar ce­lor ce le sunt aproa­pe, po­si­bi­li­ta­tea de a-și ma­ni­fes­ta gri­ja și dra­gos­tea față de ele, prin­tr-o pro­gra­ma­re la me­dic. Con­cret, cam­pa­nia are ca obi­ec­tiv re­a­li­za­rea a cel puțin 1.000 de pro­gra­mări pen­tru un con­trol al sâni­lor, la ni­vel nați­o­nal.“Știm că fe­mei­le

ca­re sunt ce­le mai ex­pu­se aces­tei afe­cți­uni – ce­le pes­te 35 de ani – sunt în ma­rea lor ma­jo­ri­ta­te fe­mei ac­ti­ve, ca­re își gă­sesc de­se­ori scu­ze pen­tru a nu mer­ge la con­trol. Pen­tru că întot­de­au­na vom avea mai mul­tă gri­jă de cei apro­piați de­cât de noi, ne-am gândit să le ofe­rim șan­sa ce­lor ca­re le sunt apro­piați să le poa­tă aju­ta și să le fa­că pro­gra­mări la un con­trol se­no­lo­gic. Ia­tă de ce has­hta­gul cam­pa­ni­ei es­te #in­ce­pe­cuai­tai. Spe­răm să adu­cem li­niștea în cel puțin 1.000 de fa­mi­lii, pen­tru că e de­ja un fapt cu­nos­cut că, da­că es­te des­co­pe­rit din timp,

can­ce­rul de sân poa­te fi tra­tat cu suc­ces”, ex­pli­că Ce­zar Iri­mia, preșe­din­te­le FABC.

Cei ca­re do­resc să aju­te fe­mei­le din viața lor și să le fa­că o pro­gra­ma­re la un con­trol ma­mar pot in­tra pe pa­gi­na de eveni­ment a cam­pa­ni­ei – fa­ce­book.com/ Co­lo­ram-Ro­ma­nia-in-roz, pen­tru a com­ple­ta un for­mu­lar. Ulte­ri­or, toa­te for­ma­li­tăți­le le­ga­te de pro­gra­ma­re vor fi pre­lua­te de echi­pa de cam­pa­nie. Da­ta și ora con­sul­tu­lui vor fi con­fir­ma­te prin­tr-un e-mail, iar in­ves­ti­gați­i­le me­di­ca­le ofe­ri­te în ca­drul aces­tei cam­pa­nii sunt gra­tu­i­te.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.