Pom­pi­e­rii iau în cal­cul ide­ea unui in­cen­diu pro­vo­cat la clu­bul Co­lec­tiv

Romania Libera - - Actualitat­e - Mi­hai Diac

Ofițe­rii din ca­drul Inspec­to­ra­tu­lui Ge­ne­ral pen­tru Si­tuații de Urge­nță (IGSU) iau în cal­cul ipo­te­za că in­cen­di­ul ca­tas­tro­fal din clu­bul Co­lec­tiv, pro­dus acum trei ani, ar fi fost de­cla­nșat in­te­nți­o­nat.

Ofițeri de rang înalt din ca­drul Inspec­to­ra­tu­lui Ge­ne­ral pen­tru Si­tuații de Urge­nță au pre­ci­zat, ieri, în ex­clu­si­vi­ta­te pen­tru Ro­mânia Li­be­ră, că es­te po­si­bil ca in­cen­di­ul pro­dus în oc­tom­brie 2015 în clu­bul Co­lec­tiv să fi fost pro­vo­cat in­te­nți­o­nat.

“A exis­tat ace­as­tă ipo­te­ză”, ne-au con­fir­mat re­pre­zen­ta­nți din ca­drul IGSU.

Unul din­tre aceștia ne-a ex­pli­cat că ipo­te­za unui in­cen­diu pro­vo­cat es­te ana­li­za­tă ori de câte ori sunt ex­clu­se alte cau­ze, teh­ni­ce, de de­cla­nșa­re a unui in­cen­diu.

„In­cen­di­ul pro­vo­cat es­te ul­ti­ma ipo­te­ză. Mai întâi ana­li­zăm da­că a fost o cau­ză elec­tri­că. Da­că n-a fost, ana­li­zăm da­că a fost o cau­ză por­ni­tă de la in­sta­lația de ga­ze. Da­că nici asta n-a fost, ana­li­zăm alte cau­ze teh­ni­ce. Da­că toa­te se ex­clud, ră­mâne ipo­te­za unui in­cen­diu pro­vo­cat in­te­nți­o­nat”, ne-au ex­pli­cat sur­se­le ci­ta­te. Po­tri­vit aces­to­ra, un in­di­ciu ca­re su­ge­re­a­ză că un in­cen­diu a fost pro­vo­cat in­te­nți­o­nat es­te sem­na­la­rea, pe par­cur­sul in­cen­di­u­lui, a unor “ac­ce­le­ra­tori de ar­de­re” ca­re au spo­rit vi­te­za de pro­pa­ga­re a flă­că­ri­lor – exact si­tuația con­sta­ta­tă la clu­bul Co­lec­tiv.

Pe de altă par­te, re­pre­zen­ta­nții IGSU ne-au spus că în acest mo­ment nu ei pot con­fir­ma sau in­fir­ma ide­ea unui in­cen­diu pro­vo­cat in­te­nți­o­nat, întru­cât ace­as­tă de­ci­zie o va lua in­sta­nța de ju­de­ca­tă, pe ba­za ce­lor do­uă ex­per­ti­ze ca­re au fost de­ja întoc­mi­te și ca­re au fost de­pu­se la do­sar, spre a fi ana­li­za­te de ma­gis­trați.

Toa­te aces­te in­for­mații au fost ofe­ri­te în con­tex­tul unei con­fe­ri­nțe de pre­să or­ga­ni­za­tă, în co­mun, de IGSU și de com­pa­nia E. ON Ro­mânia. În ca­drul con­fe­ri­nței de pre­să, ge­ne­ra­lul Dan Paul Ia­man­di, șe­ful IGSU, a pre­ci­zat, răs­pun­zând la între­ba­rea zia­ru­lui „Ro­mânia Li­be­ră“,că in­sti­tuția pe ca­re o con­du­ce îndru­mă per­soa­ne­le ju­ri­di­ce pen­tru a înde­plini toa­te con­diți­i­le teh­ni­ce ne­ce­sa­re în ve­de­rea obți­ne­rii do­cu­men­te­lor de fun­cți­o­na­re în le­ga­li­ta­te. Cu toa­te aces­tea, “ni­cio au­to­ri­zație de se­cu­ri­ta­te la in­cen­diu nu e o ga­ra­nție că nu se poa­te pro­du­ce un eveni­ment ne­do­rit”, a su­bli­niat ge­ne­ra­lul Ia­man­di.

Co­man­dan­tul IGSU a res­pins ide­ea, lan­sa­tă de unii age­nți eco­no­mici, con­form că­reia au­to­ri­zați­i­le ca­re tre­bu­ie eli­be­ra­te de pom­pi­eri s-ar acor­da ex­trem de di­fi­cil.

“Nu es­te un pro­ces gre­oi să obți­nă au­to­ri­zația ISU. Sunt pași foar­te clari ca­re tre­bu­ie res­pec­tați. Es­te și in­te­re­sul nos­tru ca tot mai mu­lți age­nți eco­no­mici să obți­nă au­to­ri­zații”, a ex­pli­cat in­spec­to­rul ge­ne­ral al IGSU.

64 de mo­rți, ni­ci­un vi­no­vat

Ca­tas­tro­fa pro­du­să în se­a­ra zi­lei de 30 oc­tom­brie 2015 în in­cin­ta clu­bu­lui Co­lec­tiv din Bu­cu­rești s-a sol­dat cu 64 de mo­rți și aproa­pe 200 de ră­niți. Une­le din­tre vic­ti­me au fost ar­se de vii, alte­le in­to­xi­ca­te cu fum sau căl­ca­te în pi­ci­oa­re de oa­meni dis­pe­rați, ca­re încer­cau să se sal­ve­ze.

La trei ani de la ace­as­tă tra­ge­die, Jus­tiția nu a reușit să sta­bi­le­as­că nu­me­le vi­no­vați­lor. Pro­cu­ro­rii ca­re au lu­crat la do­sar fac par­te din Par­che­tul Înal­tei Cu­rți de Ca­sație și Jus­tiție (PICCJ), iar an­che­ta aces­to­ra s-a ba­zat pe ex­per­ti­ze ela­bo­ra­te de Insti­tu­tul Nați­o­nal de Ex­per­ti­ze Cri­mi­na­lis­ti­ce (INEC) și de Insti­tu­tul Nați­o­nal pen­tru Se­cu­ri­ta­te Mi­ni­e­ră și Pro­te­cție Anti­ex­plo­zi­vă (INSEMEX).

Anga­jați ai ce­lor do­uă in­sti­tu­te au tran­smis an­che­ta­to­ri­lor do­cu­men­te ca­re su­sțin că izo­lația din spu­mă po­li­u­re­ta­ni­că tip N2138, li­pi­tă pe ta­va­nul clu­bu­lui Co­lec­tiv, ar fi luat foc ac­ci­den­tal, de la ar­ti­fi­ci­i­le aprin­se în club. To­tuși, con­form da­te­lor re­cent fur­ni­za­te de pu­bli­cația “Lu­mea Jus­tiți­ei”, bu­re­te­le fo­noab­sor­bant N2138 nu se aprin­de de la scântei­le pro­du­se de ar­ti­fi­cii. Iar izo­lația fo­ni­că era li­pi­tă pe ta­va­nul clu­bu­lui cu un ade­ziv de­nu­mit EDR, ca­re, po­tri­vit fișei sa­le teh­ni­ce, nu es­te in­fla­ma­bil.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.