Uti­li­za­rea gli­fo­sa­tu­lui, li­mi­ta­tă trep­tat în ur­mă­to­rii 4 ani. Nu și în Ro­mânia

Romania Libera - - Economie - Ma­ri­le­na Dan

Cel mai uti­li­zat er­bi­cid pe plan mon­dial, gli­fo­sa­tul, va fi in­ter­zis în Uni­u­nea Eu­ro­pe­a­nă (UE) abia din 2023. Până atunci, însă, fo­lo­si­rea lui va fi li­mi­ta­tă trep­tat în sta­te­le din ves­tul con­ti­nen­tu­lui. În Ro­mânia însă, va fi uti­li­zat pe sca­ră lar­gă până în ul­ti­ma cli­pă.

Da­tă fi­ind mi­za de mi­liar­de de do­lari pe ca­re o re­pre­zin­tă gli­fo­sa­tul (atât pen­tru in­dus­tria chi­mi­că,cât și pen­tru agri­cul­tu­ră),pă­re­ri­le pe ace­as­tă te­mă sunt foar­te împă­rți­te chiar și în in­te­ri­o­rul sta­te­lor din ves­tul Eu­ro­pei. Zi­le­le tre­cu­te, mi­nis­trul fe­de­ral ger­man pen­tru Me­diu și con­ser­va­rea na­tu­rii, Sven­ja Schul­ze, a so­li­ci­tat înfi­i­nța­rea unor zo­ne “de com­pen­sa­re” fă­ră pes­ti­ci­de,eli­mi­na­rea trep­ta­tă a uti­li­ză­rii gli­fo­sa­tu­lui până în 2022 și o da­tă obli­ga­to­rie de la ca­re aces­ta va fi eli­mi­nat. “Do­rim să pro­gre­săm în acți­u­nea de eli­mi­na­re trep­ta­tă a gli­fo­sa­tu­lui și să avem o da­tă cer­tă de închei­e­re a fo­lo­si­rii lui”, a de­cla­rat Schul­ze, la Ber­lin. Ea a adău­gat că nu s-a gă­sit încă un înlo­cu­i­tor pen­tru gli­fo­sat. UE a apro­bat uti­li­za­rea er­bi­ci­du­lui până în de­cem­brie 2022, ast­fel că o in­ter­di­cție to­ta­lă în uti­li­za­rea lui nu es­te po­si­bi­lă până atunci. Cu toa­te aces­tea, Schul­ze a spus că exis­tă in­te­nția de a li­mi­ta uti­li­za­rea în zo­ne sen­si­bi­le, cum ar fi ce­le de apă.Acest lu­cru se va fa­ce prin mo­di­fi­ca­rea pro­ce­su­lui de apro­ba­re a pes­ti­ci­de­lor și prin sta­bi­li­rea de zo­ne pro­te­ja­te. Age­nția Ger­ma­nă de Me­diu va tran­smi­te acum pri­mul aviz con­diți­o­nat pen­tru uti­li­za­rea sub­sta­nțe­lor ca­re co­nțin gli­fo­sat că­tre Mi­nis­te­rul Fe­de­ral al Ali­men­tați­ei și Agri­cul­tu­rii. Po­tri­vit Sven­jei Schul­ze, deși gli­fo­sa­tul va fi com­plet in­ter­zis doar din 2023, agri­cul­to­rii din Ger­ma­nia vor mai pu­tea pul­ve­ri­za er­bi­ci­de de acest tip, înce­pând cu 2020, doar da­că vor lă­sa 10% din te­ren ne­tra­tat, ca zo­nă de com­pen­sa­re. Ordi­nul pri­vind uti­li­za­rea pro­du­se­lor fi­to­sa­ni­ta­re ar tre­bui mo­di­fi­cat în con­se­ci­nță,a spus mi­nis­trul. Ace­as­tă iniția­ti­vă a de­ran­jat-o pe mi­nis­trul ger­man al Ali­men­tați­ei și agri­cul­tu­rii, Ju­lia Klöckner, no­te­a­ză Der Ta­ges­spi­e­gel. Ea a de­cla­rat că exis­tă un acord ge­ne­ral cu pri­vi­re la obi­ec­ti­vul de a re­du­ce uti­li­za­rea gli­fo­sa­tu­lui. “Nu aju­tă să pu­nem încă o da­tă în dis­cuție res­pon­sa­bi­li­tăți­le ca­re au fost de­ja re­gle­men­ta­te”, a spus Klöckner, ca­re a pre­zen­tat un plan-cheie pen­tru re­du­ce­rea er­bi­ci­de­lor în lu­na apri­lie. Con­form do­cu­men­tu­lui,oa­me­ni­lor de rând nu li se va mai per­mi­te să pul­ve­ri­ze­ze gli­fo­sat, iar agri­cul­to­rii o vor pu­tea fa­ce nu­mai în anu­mi­te con­diții. În ul­ti­mii cinci ani, uti­li­za­rea gli­fo­sa­tu­lui a fost re­du­să cu o trei­me,a su­bli­niat mi­nis­trul ger­man al Agri­cul­tu­rii.

Age­nția ger­ma­nă de me­diu: Gli­fo­sa­tul, dis­tru­gă­tor

Gli­fo­sa­tul dis­tru­ge plan­te­le și, prin ur­ma­re, dis­tru­ge sur­se­le de hra­nă și me­di­ul na­tu­ral al mul­tor spe­cii de in­sec­te și pă­sări, prin­tre ca­re flu­tu­rii și ci­o­cârli­i­le, a afir­mat Ma­ria Kraut­zber­ger, preșe­din­te­le Age­nți­ei ger­ma­ne pen­tru me­diu. De­cla­rați­i­le sa­le au fost res­pin­se de Bayer, pro­pri­e­ta­rul com­pa­ni­ei Mon­san­to, cel mai ma­re pro­du­că­tor mon­dial de gli­fo­sat. „Din pă­ca­te, dez­ba­te­rea des­pre gli­fo­sat în Ger­ma­nia es­te mâna­tă mai de­gra­bă de in­te­re­se po­li­ti­ce de­cât de do­ve­zi ști­i­nți­fi­ce so­li­de”, a spus Hel­mut Schramm, di­rec­to­rul exe­cu­tiv al Bayer Cro­pSci­en­ce Deut­schland, ci­tat de Der Ta­ges­spi­e­gel. El a adău­gat că fă­ră acest er­bi­cid, com­ba­te­rea bu­ru­i­e­ni­lor ar fi mai di­fi­ci­lă, mai puțin du­ra­bi­lă, iar fer­mi­e­rii ar tre­bui să ar­dă mi­riști­le, fapt ca­re dău­nea­ză pă­mântu­lui și bi­o­di­ver­si­tății. În plus, pi­er­de­rea drep­tu­lui de uti­li­za­re a gli­fo­sa­tu­lui ar con­du­ce la de­za­van­ta­je com­pe­ti­ti­ve su­pli­men­ta­re pen­tru agri­cul­to­rii ger­mani, în ra­port cu con­cu­re­nța eu­ro­pe­a­nă și in­ter­nați­o­na­lă. Gli­fo­sa­tul a fost o „re­sur­să si­gu­ră, efi­ci­en­tă și sta­bi­lă pen­tru agri­cul­tori, ca­re le-a asi­gu­rat re­col­te­le”, a su­bli­niat Schramm.

În iu­nie, gi­gan­tul Bayer a pre­luat com­pa­nia Mon­san­to, cel mai ma­re pro­du­că­tor de gli­fo­sat din lu­me, iar acum se con­frun­tă cu nu­me­roa­se pro­ce­se în SUA, în pri­vi­nța unor pre­su­pu­se ris­curi de can­cer. Gli­fo­sa­tul a in­trat pe lis­ta nea­gră, du­pă ce o in­sta­nță ame­ri­ca­nă a dat câștig de cau­ză, re­cent, unui fost gră­di­nar ca­re a acu­zat că s-a îmbol­nă­vit de can­cer du­pă ce a pul­ve­ri­zat ani la rând acest er­bi­cid,fă­ră să fi fost in­for­mat cu pri­vi­re la ris­cu­ri­le la ca­re se ex­pu­ne. Nici Fra­nța, cel mai ma­re pro­du­că­tor agri­col din Eu­ro­pa, nu a ajuns la un con­sens in­tern cu pri­vi­re la in­ter­zi­ce­rea er­bi­ci­du­lui. Mi­nis­trul Agri­cul­tu­rii, Di­di­er Gu­il­lau­me, a de­cla­rat că, în ipo­te­za în ca­re gli­fo­sa­tul ar fi in­ter­zis ime­diat,mu­lți fer­mi­eri ar tre­bui să-și încheie ac­ti­vi­ta­tea. În sep­tem­brie a.c., par­la­men­ta­rii fran­ce­zi au re­fu­zat să adau­ge o in­ter­di­cție pri­vind uti­li­za­rea gli­fo­sa­tu­lui într-un proi­ect de le­ge pri­vind agri­cul­tu­ra și ali­men­te­le, pe fon­dul lip­sei unei alter­na­ti­ve la acest er­bi­cid. Preșe­din­te­le fran­cez, Emma­nuel Ma­cron, a pro­mis că va eli­mi­na trep­tat gli­fo­sa­tul în ter­men de trei ani, până în 2020.

Ro­mânia ră­mâne pro-gli­fo­sat

Fer­mi­e­rii ro­mâni au de­cla­rat în re­pe­ta­te rânduri că Ro­mânia nu poa­te re­nu­nța la uti­li­za­rea gli­fo­sa­tu­lui fă­ră să re­nu­nțe aproa­pe com­plet la agri­cul­tu­ră. Ei au ar­gu­men­tat că, din cau­za con­diți­i­lor pe­do­cli­ma­ti­ce, bu­ru­i­e­ni­le se dez­vol­tă mult mai mult în ace­as­tă par­te a Eu­ro­pei și nu pot fi com­bă­tu­te fă­ră gli­fo­sat. De alt­fel, Ro­mânia a fost prin­tre ce­le 17 sta­te co­mu­ni­ta­re ca­re au vo­tat la Bru­xel­les,în noi­em­brie anul tre­cut, pen­tru uti­li­za­rea gli­fo­sa­tu­lui încă 5 ani.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.