Cen­te­na­rul a ajuns pre­text de mar­ke­ting ban­car

Romania Libera - - Special - Cris­tian Do­ga­ru

Du­pă pre­lun­gi­rea ori­gi­na­lă a săr­bă­to­rii inter­nați­o­na­le a dis­co­un­tu­ri­lor pe plan lo­cal (Black Fri­day vi­ne de mai mul­te ori pe an în Ro­mânia) ia­tă că avem ofer­te de Cen­te­nar și în me­di­ul ban­car, în ide­ea că ori­ce pre­text de crește­re a vânză­ri­lor e bun. Par­tea tris­tă es­te când astfel de ofer­te sunt sub me­dia pi­eței, dar sunt vându­te cu ae­rul că re­pre­zin­tă mari opor­tu­ni­tăți.

Con­form insti­tu­tu­lui de sta­tis­ti­că avem în acest mo­ment o in­flație anua­li­za­tă de 4,7% (la ni­ve­lul lu­nii sep­tem­brie). Să lă­săm la o par­te ob­ser­vația că exis­tă do­uă Ro­mânii și în ce­ea ce pri­vește in­flația și că în me­di­ul ur­ban crește­rea prețu­ri­lor are altă vi­te­ză de­cât în ru­ral, un­de au­to­con­su­mul e re­ge iar uti­li­tăți­le cam lip­sesc. Ci­ne vrea să nu piar­dă bani când îi de­pu­ne în ban­că ar tre­bui să obți­nă deci un ran­da­ment anual de mi­nim 4,7% sau, da­că in­clu­dem aici și im­po­zi­tul pe do­bândă (10%, per­ce­put di­rect la sur­să), ar tre­bui ca de­po­nen­tul nos­tru să ia pes­te 5,2% do­bândă pe an ca să își con­ser­ve pu­te­rea de cum­pă­ra­re a eco­no­mi­i­lor sa­le. Ei bi­ne, ves­tea proas­tă es­te că nu pri­mește pe ni­căi­eri atât. O sin­gu­ră ex­ce­pție am vă­zut în ul­ti­ma ju­mă­ta­te de an, mă re­fer la emi­si­u­nea de ti­tluri de stat pen­tru po­pu­lație lan­sa­tă la înce­pu­tul ve­rii un­de do­bânda era de 5% pe an la o ma­tu­ri­ta­te a ti­tlu­ri­lor de 5 ani (să nu ui­tăm că la ti­tlu­ri­le de stat, spre de­o­se­bi­re de do­bânzi­le ban­ca­re, do­bânda nu se im­po­zi­te­a­ză). Da­că ne re­fe­rim însă la bănci, în spe­cial la ce­le mari, pi­er­de­ri­le de­po­ne­nți­lor sunt ine­vi­ta­bi­le. Cel mai bun ran­da­ment la 12 luni îl ofe­ră, po­tri­vit con­so. ro, TBI Bank ce plă­tește o do­bândă de 4,25%. Ur­me­a­ză Ga­ran­ti Bank cu 4% și Ban­ca Ro­mâneas­că cu 3,75%. Cu ran­da­ment pes­te 3% mai gă­sim Leu­mi (3,17%), Pi­ra­eus, Cre­dit Agri­co­le, ProCre­dit Bank, Cre­dit Eu­ro­pe Bank (3%). Toa­te băn­ci­le enu­me­ra­te sunt de mici di­men­si­uni pen­tru că băn­ci­le mari sunt mult mai zgârci­te. Ban­ca Tran­sil­va­nia stă cel mai bi­ne cu 2,5%, CEC-ul ofe­ră 1,5% pe an la de­po­zi­tul pe 12 luni, ING - 1,4%, BCR - 1,35%, Raif­fei­sen - 1,1% iar BRD - 0,95%. Va dați se­a­ma ce di­fe­re­nță exis­tă între in­flația anua­li­za­tă de 4,7% și do­bânda în jur de 1% pe an pe ca­re o ofe­ră ma­jo­ri­ta­tea băn­ci­lor mari din Ro­mânia? La sca­de­nță la 3 luni lu­cru­ri­le nu se schim­bă ra­di­cal (tot băn­ci­le mici ofe­ră ran­da­ment mai ma­re), doar do­bânzi­le scad vi­zi­bil. Astfel, lo­cul I în top îl ocu­pă Ide­ea Bank cu 3%, ur­me­a­ză TBI Bank și Li­bra cu 2,25% res­pec­tiv 2,10%, iar în jur de 2% mai sunt doar Pi­ra­eus (2,05%) și Cre­dit Agri­co­le (2% pe an). Băn­ci­le mari dau 1,25% (Ban­ca Tran­sil­va­nia), 0,75% (CEC), BRD are 0,6% iar BCR doar 0,3%.

Am tre­cut în re­vis­tă aces­te to­puri pen­tru a pu­ne mai bi­ne în con­tex­tul ran­da­men­te­lor din piață ofer­ta ani­ver­sa­ră a CEC-ului, sin­gu­ra ma­re ban­că de stat ră­ma­să în sec­to­rul ban­car de re­tail (Exim­bank are altă nișă de piață). Ei bi­ne, CEC-ul a lan­sat re­cent o ofer­tă de Cen­te­nar ca­re pre­su­pu­ne con­sti­tu­i­rea unor de­po­zi­te la ter­men pe 100 de zi­le și 100 de săp­tă­mâni. La 100 de zi­le (ce­va mai mult de 3 luni) do­bânda es­te de 1%, deci de 3 ori mai puțin de­cât cea mai bu­nă ofer­tă a unei bănci con­cu­ren­te ca­re n-a ape­lat însă la ace­e­ași stra­te­gie de mar­ke­ting. La 100 de săp­tă­mâni (aproa­pe 2 ani) de­po­zi­tul ani­ver­sar poar­tă o do­bândă de 2%, mai puțin de­cât ju­mă­ta­tea ce­lei mai bu­ne ofer­te a unei bănci con­cu­ren­te la sca­de­nță la 12 luni. În pa­ran­te­ză fie spus, exis­tă și altă ban­că ce ofe­ră de­po­zi­te la ter­men sub bran­dul Cen­te­na­ru­lui. Până la sfârși­tul aces­tei luni Ban­ca Ro­mâneas­că ofe­ră de­po­zi­te la ter­men cu do­bânzi de 3,4% la sca­de­nța la 4 luni, 3,5% la 6 luni și 3,75% la un an. Mult pes­te CEC deci. Să amin­tim că deși se nu­mește Ban­ca „Ro­mâneas­că“, in­sti­tuția de cre­dit a in­trat în piață cu ca­pi­tal gre­cesc, iar în acest mo­ment es­te scoa­să la vânza­re și mai mul­te sur­se din me­di­ul ban­car ara­tă că Exim­bank are șan­se bu­ne să o preia în lu­ni­le ur­mă­toa­re, deci am pu­tea avea încă o ban­că ro­mâneas­că în fi­nal pe piață. Re­venind la CEC, încer­ca­rea de a lan­sa pro­du­se sub pre­tex­tul Cen­te­na­ru­lui (pre­zu­ma­te din ti­tlu ca bu­ne opor­tu­ni­tăți pen­tru cli­e­nți) dar ca­re să nu re­pre­zin­te de­cât un cârlig de mar­ke­ting și ni­mic mai mult de vre­me ce ran­da­men­te­le sunt sen­si­bil sub me­dia pi­eței es­te mai de­gra­bă tris­tă. Mai bi­ne ape­lau la mo­da Black Fri­day, un­de eram ori­cum obișnu­iți cu fal­se­le re­du­ceri și eter­ne­le „mari oca­zii“da­că nu ave­au ce­va cu ca­re să ru­pă gu­ra târgu­lui, de­cât la spi­ri­tul Cen­te­na­ru­lui un­de aștep­tă­ri­le erau de altă na­tu­ră.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.