Ro­mânia, re­pre­zen­ta­tă de Doi­na Ruști

Romania Libera - - Timp Liber - Pa­gi­nă web: http://doi­na­rus­ti.ro

În pe­ri­oa­da 18-26 noi­em­brie, Uni­u­nea Eu­ro­pe­a­nă or­ga­ni­ze­a­ză cea de-a III-a edi­ţie a Fes­ti­va­lu­lui Inter­na­ţi­o­nal de Li­te­ra­tu­ră de la Guan­gzhou și Shen­zhen, Chi­na, la ca­re vor par­ti­ci­pa opt țări eu­ro­pe­ne.

Prin­tre ţă­ri­le par­ti­ci­pan­te la fes­ti­val se nu­mă­ră şi Ro­mânia, ca­re va fi re­pre­zen­ta­tă de Doi­na Ruști, cu unul din­tre ro­ma­ne­le sa­le re­cen­te, “Mâța Vi­ne­rii” (The book of Pe­ri­lo­us Dis­hes). Fes­ti­va­lul es­te pa­tro­nat de The Book­worm, un cu­nos­cut club de car­te și la­nț de li­bră­rii din Bei­jing, și de mcGro­up Ber­lin, fi­ind spon­so­ri­zat de Uni­u­nea Eu­ro­pe­a­nă. Eveni­men­te­le se des­fășoa­ră în su­dul Chi­nei (fos­tul Can­ton) și au în cen­tru întâlniri cu pu­bli­cul chi­nez, cu edi­tori și cu scri­i­tori din Chi­na. Doi­na Ruş­ti, scri­i­toa­re de pri­mă mă­ri­me a li­te­ra­tu­rii con­tem­po­ra­ne, una­nim apre­cia­tă pen­tru fo­rța epi­că, pen­tru ori­gi­na­li­ta­tea și eru­diția ro­ma­ne­lor sa­le, mul­ti­pre­mia­tă și tra­du­să în nu­me­roa­se lim­bi, es­te au­toa­rea a ze­ce ro­ma­ne, prin­tre ca­re amin­tim: Fan­to­ma din moa­ră (2008), Ma­nus­cri­sul fa­na­ri­ot (2015), Li­zoan­ca (2009), Zo­gru (2006) și Mâța Vi­ne­rii (2017). Doi­na Ruş­ti trăi­eş­te în Bu­cu­reş­ti, es­te pro­fe­sor uni­ver­si­tar şi sce­na­rist.„Într-o scri­soa­re ve­che, am ci­tit că un can­ce­lar al con­su­la­tu­lui fran­cez din Bu­cu­rești ar fi fost vândut la ga­le­re. Încer­când să-i dau de ur­mă, am con­sta­tat că băr­ba­tul a dis­pă­rut inex­pli­ca­bil din Bu­cu­rești într-o zi lu­mi­noa­să de toam­nă. Iar ace­as­tă dis­pa­riție se le­a­gă de po­ves­tea unui bu­că­tar fa­bu­los. De aici înce­pe ro­ma­nul meu, «Mâța Vi­ne­rii»”, spu­ne Doi­na Ruști.

Mâța Vi­ne­rii a apă­rut la Edi­tu­ra Po­li­rom în do­uă co­lec­ţii „Fic­ti­on LTD” 2017 şi „Top10+” 2018).

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.