Aten­ţie la boa­la ca­re ata­că pe rând toa­te or­ga­ne­le cor­pu­lui!

Romania Libera - - Sănătate - Ele­na Ma­ri­nes­cu

În pre­aj­ma Zi­lei Mon­dia­le de Lup­tă Împo­tri­va Bron­hop­neu­mo­pa­ti­ei Obstruc­ti­ve Cro­ni­ce, spe­cia­liștii atrag ate­nția că nu­mă­rul ca­zu­ri­lor de îmbol­nă­vi­re crește alar­mant și con­ti­nuă cam­pa­nia de tes­tări gra­tu­i­te pen­tru de­pis­ta­rea pre­co­ce a bo­lii.

BPOC es­te nu­mi­tă și boa­la cu mai mul­te fețe, de­oa­re­ce poa­te să ata­ce între­gul or­ga­nism. Pes­te 300 de mi­li­oa­ne de oa­meni din între­a­ga lu­me su­fe­ră de ace­as­tă boa­lă, iar un mi­li­on din­tre ei sunt ro­mâni. Pen­tru că simp­to­me­le sunt înșe­lă­toa­re, foar­te mul­te per­soa­ne ajung târziu la me­dic și își pun viața în pe­ri­col. Toc­mai din acest mo­tiv, So­ci­e­ta­tea Ro­mână de Pneu­mo­lo­gie con­ti­nuă și anul aces­ta cam­pa­nia ”Tu știi câți ani au plă­mânii tăi?”, ajun­să la a X-a ediție. În ca­drul aces­teia, me­di­cii fac spi­ro­me­trii gra­tu­i­te, o in­ves­ti­gație ex­trem de im­por­tan­tă pen­tru de­pis­ta­rea bo­lii și ca­re poa­te sal­va vi­eți.

„Din cau­ză că es­te o boa­lă ale că­rei simp­to­me nu sunt spe­ci­fi­ce, foar­te mul­te per­soa­ne ajung la me­dic des­tul de târziu. De ase­me­nea, sunt mu­lți cei ca­re con­fun­dă încă simp­to­me­le aces­tei bo­li cu înain­ta­rea în vârstă și cu fap­tul că e nor­mal să si­mți “ce­va” da­că fu­me­zi. Toc­mai din aces­te mo­ti­ve, încer­căm să fa­cem anual cam­pa­nii de co­nști­en­ti­za­re și tes­tări gra­tu­i­te pen­tru de­pis­ta­rea BPOC. Și anul aces­ta, în we­e­ken­dul 17-18 noi­em­brie, între ore­le 9.0017.00, îi aștep­tăm pe bu­cu­reșteni în fața ma­ga­zi­nu­lui Uni­rea (pe co­lțul din­spre Bu­le­var­dul Uni­rii) să-și fa­că o spi­ro­me­trie. Tes­tul du­re­a­ză apro­xi­ma­tiv do­uă mi­nu­te, mi­nu­te ca­re îi pot schim­ba viața per­soa­nei ca­re se tes­te­a­ză, ame­li­o­rând imens ca­li­ta­tea vi­eții pa­ci­en­tu­lui și pre­lun­gind su­pra­vi­ețu­i­rea”, ex­pli­că dr. Ru­xan­dra Ulme­a­nu, preșe­din­te­le So­ci­e­tății Ro­mâne de Pneu­mo­lo­gie.

Cum îți poa­te sal­va viața o spi­ro­me­trie?

În Ro­mânia, apro­xi­ma­tiv un mi­li­on de per­soa­ne su­fe­ră de BPOC, ca­re ata­că bron­hi­i­le și plă­mânii și se ma­ni­fes­tă prin îngus­ta­rea pro­gre­si­vă și ire­ver­si­bi­lă a

bron­hi­i­lor, ce­ea ce de­ter­mi­nă o scă­de­re a ca­pa­ci­tății res­pi­ra­to­rii. Me­di­cii spun că ace­as­tă boa­lă poa­te in­du­ce

pa­ci­en­tul în eroa­re foar­te ușor, toc­mai din cau­za fap­tu­lui că simp­to­me­le nu sunt spe­ci­fi­ce și pot să fie con­fun­da­te ex­trem de ușor fie cu efec­te­le fu­ma­tu­lui, fie cu ce­le ale înain­tă­rii în vârstă: tu­se, ex­pec­to­rație, sen­zație de su­fo­ca­re, obo­se­a­lă, to­le­ra­nță scă­zu­tă la efort. Pen­tru că nu es­te diag­nos­ti­ca­tă din timp, boa­la poa­te afec­ta, pe rând, toa­te or­ga­ne­le, iar pa­ci­e­nții tra­te­a­ză toa­te ce­le­lal­te afe­cți­uni nești­ind, de fapt, că BPOC es­te cau­za aces­to­ra.

Spi­ro­me­tria es­te un test de ba­ză în ex­plo­ra­rea fun­cți­ei res­pi­ra­to­rii și se fa­ce cu aju­to­rul unui dis­po­zi­tiv nu­mit spi­ro­me­tru. Ea eva­lue­a­ză can­ti­ta­tea de aer pe ca­re o per­soa­nă o poa­te in­spi­ra sau ex­pi­ra într-o uni­ta­te de timp. Es­te o pro­ce­du­ră sim­plă, ca­re se fa­ce Expe­rții pre­co­ni­ze­a­ză că în ur­mă­to­rii 20 de ani mor­ta­li­ta­tea prin BPOC va crește atât de mult încât o va de­păși pe cea prin bo­li car­di­o­vas­cu­la­re. re­pe­de și nu doa­re. Pa­ci­en­tul tre­bu­ie să li­pe­as­că bi­ne bu­ze­le în ju­rul unei pi­e­se bu­ca­le, să res­pi­re re­la­xat câte­va se­cun­de, apoi să ex­pi­re atât de pu­ter­nic și atât de ra­pid, încât să-și sim­tă plă­mânii com­plet go­li­ţi de aer, du­pă ca­re să res­pi­re din nou re­la­xat.

Fu­ma­tul, prin­ci­pa­la cau­ză a BPOC

La ni­vel mon­dial, cel mai des întâlnit fac­tor de risc es­te fu­ma­tul, însă boa­la poa­te fi cau­za­tă și de ex­pu­ne­rea înde­lun­ga­tă la pul­be­ri­le in­dus­tria­le, no­xe­le chi­mi­ce, fu­mul pro­dus de ar­de­rea com­bus­ti­bi­li­lor bi­o­lo­gici (căr­bu­ne, lemn, gu­noi de grajd). În ma­rea ma­jo­ri­ta­te a ca­zu­ri­lor, BPOC apa­re la fu­mă­tori, du­pă vârsta de 40 de ani. Po­tri­vit unui stu­diu re­a­li­zat pe un eșan­ti­on de 10.000 de ro­mâni diag­nos­ti­cați cu BPOC, băr­bații cu vârsta cu­prin­să în in­ter­va­lul 4045 de ani sunt mai pre­dis­puși să su­fe­re de ace­as­tă boa­lă de­cât fe­mei­le.

FOTO SHUTTERSTO­CK

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.