DECLARAŢIA ZI­LEI

Romania Libera - - Actualitat­e -

Emma­nuel Ma­cron su­ge­re­a­ză cre­a­rea pro­pri­ei ar­ma­te pen­tru apă­ra­rea Eu­ro­pei de SUA, Chi­na și Ru­sia. Dar Ger­ma­nia a fost în pri­mul și în al doi­lea Răz­boi Mon­dial. Cum s-a des­cur­cat Fran­ţa? Înce­pu­se­ră să înve­ţe ger­ma­nă în Pa­ris înain­te de a ve­ni tru­pe­le Sta­te­lor Uni­te.“

DONALD TRUMP, PREȘEDINTE­LE SUA

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.