Proi­ect de le­ge pen­tru per­soa­ne­le cu boa­lă ce­lia­că

Romania Libera - - Actualitat­e - Cris­tian Ha­gi

De­pu­ta­tul de Con­sta­nța Cris­ti­na Du­mi­tra­che, PSD, a de­pus spre dez­ba­te­re un proi­ect de le­ge pri­vind Pro­te­cția per­soa­ne­lor cu boa­lă ce­lia­că din Ro­mânia (ca­re au in­to­le­ra­nță se­ve­ră la glu­ten). Iniția­ti­va vi­ne ca ur­ma­re a ac­ţi­u­ni­lor între­prin­se de că­tre Aso­ciația Ro­mână pen­tru In­to­le­ra­nță la Glu­ten, pen­tru sen­si­bi­li­za­rea po­pu­lați­ei și au­to­ri­tăți­lor cu pri­vi­re la in­ci­de­nța cres­cu­tă a bo­lii ce­lia­ce.Obi­ec­ti­vul es­te de a crea ba­za le­ga­lă pen­tru con­stru­cția unui ca­dru fa­vo­ra­bil și de­cent pen­tru si­gu­ra­nța vi­eții și pen­tru res­pec­ta­rea drep­tu­ri­lor fun­da­men­ta­le, în con­diții de ne­dis­cri­mi­na­re, ale per­soa­ne­lor diag­nos­ti­ca­te cu boa­la ce­lia­că. „Boa­la ce­lia­că sau in­to­le­ra­nța la glu­ten es­te o con­diție au­toi­mu­nă per­ma­nen­tă, ca­re apa­re la per­soa­ne­le al că­ror or­ga­nism nu poa­te to­le­ra glu­te­nul, dar, de ce­le mai mul­te ori boa­la ră­mâne ne­diag­nos­ti­ca­tă. Exis­tă de­ja sta­tis­tici con­clu­den­te asu­pra in­ci­de­nței cres­cu­te a bo­lii ce­lia­ce și asu­pra efec­te­lor sub­diag­nos­ti­că­rii aces­teia. Astfel, în 85% din ca­zuri boa­la nu es­te tra­ta­tă sau es­te in­co­rect diag­nos­ti­ca­tă, ce­ea ce poa­te du­ce la com­pli­ca­ţii pe ter­men lung. Boa­la poa­te apă­rea la ori­ce vârstă, însă în ţa­ra noas­tră cei mai afec­ta­ţi sunt co­pi­ii. La ni­vel eu­ro­pe­an, în me­die 1 din 100 de per­soa­ne are boa­lă ce­lia­că, cei mai puțini fi­ind în Ger­ma­nia (0,3%) și cei mai mu­lți în Fin­lan­da (2,4%). În Eu­ro­pa, 12%-15% din per­soa­ne­le cu boa­la ce­lia­că ajung să fie diag­nos­ti­ca­te. Ra­por­tul băr­bați-fe­mei cu boa­la ce­lia­că es­te de 1:2 la un băr­bat cu boa­la ce­lia­că, cel puțin do­uă fe­mei su­fe­ră de ace­e­ași pa­to­lo­gie.”, spu­ne Cris­ti­na Du­mi­tra­che.

200.000 de ro­mâni ar pu­tea avea boa­la

În Ro­mânia, apro­xi­ma­tiv 5% din­tre per­soa­ne­le cu risc sunt diag­nos­ti­ca­te. În acest mo­ment, apro­xi­ma­tiv 8.000 de co­pii se află în evi­de­nță ca având boa­la ce­lia­că. Însă nu­mă­rul aces­to­ra es­te mai ma­re, Cen­trul de Ma­na­ge­ment pen­tru Boa­la Ce­lia­că (din ca­drul Insti­tu­tu­lui Nați­o­nal pen­tru Să­nă­ta­tea Ma­mei și Co­pi­lu­lui Ales­san­dres­cu-Ru­ses­cu) es­ti­mând că până la 200.000 de per­soa­ne au boa­la. Nu­mă­rul exact al bol­na­vi­lor nu es­te cu­nos­cut, de­oa­re­ce nu exis­tă un re­gis­tru nați­o­nal al bol­na­vi­lor și acest as­pect es­te re­gle­men­tat de pre­zen­tul proi­ect le­gis­la­tiv. Boa­la ce­lia­că nu se vin­de­că, iar sin­gu­rul tra­ta­ment via­bil es­te re­gi­mul strict fă­ră glu­ten pe tot par­cur­sul vi­eții. Pen­tru ace­as­ta, proi­ec­tul pre­ve­de ca per­soa­ne­le, adu­lți și co­pii, diag­nos­ti­ca­te cu boa­la ce­lia­că să pri­me­as­că un sti­mu­lent ali­men­tar lu­nar în va­loa­re de 300 de lei, acor­dat sub for­ma ti­che­te­lor de ma­să/ bo­nuri de ali­men­te. „Ca ata­re, din ne­voia de a pro­mo­va și ur­gen­ta pro­ce­du­ra de diag­nos­ti­ca­re a bo­lii ce­lia­ce, pre­cum și pen­tru a acți­o­na pen­tru pre­veni­rea apa­riți­ei bo­lii, înain­tea in­sta­lă­rii com­pli­ca­ţi­i­lor, pen­tru că es­te mai bi­ne să pre­vii de­cât să tra­te­zi,s-a năs­cut acest proi­ect le­gis­la­tiv ca­re, spe­răm, va du­ce la îmbu­nă­tăți­rea ca­li­tă­ţii vi­eții per­soa­ne­lor cu boa­lă ce­lia­că, la re­zol­va­rea pro­ble­mei in­te­gră­rii so­cia­le în școa­lă și mun­că a ce­lor cu in­to­le­ran­ţă la glu­ten, creând to­to­da­tă ca­na­le­le prin ca­re in­for­mați­i­le de actua­li­ta­te des­pre boa­la ce­lia­că să ajun­gă la me­di­cii de fa­mi­lie și la me­di­cii spe­cia­liști din toa­tă ța­ra“, a con­chis de­pu­ta­tul Cris­ti­na Du­mi­tra­che.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.