PSD și ALDE cau­tă so­lu­ţii pen­tru con­tes­ta­rea MCV

Romania Libera - - Politică - Ro­mu­lus Ge­or­ges­cu

Li­de­rii PSD și ALDE res­ping ra­por­tul MCV, dar au so­luții di­fe­ri­te pen­tru con­tes­ta­rea aces­tu­ia. Ju­riștii PSD vor­besc des­pre con­tes­ta­rea ra­por­tu­lui în si­ne, la Cur­tea Eu­ro­pe­a­nă de Jus­tiție. În schimb, li­de­rul ALDE, Că­lin Po­pes­cu Tă­ri­ce­a­nu, su­ge­re­a­ză con­tes­ta­rea MCV ca in­stru­ment de con­trol.

Președinte­le Se­na­tu­lui, Că­lin Po­pes­cu Tă­ri­ce­a­nu, a de­cla­rat, ieri, că ra­por­tul MCV nu es­te un do­cu­ment ju­ri­dic, deci nu poa­te fi con­tes­tat, în schimb ar pu­tea fi con­tes­tat Me­ca­nis­mul de Coo­pe­ra­re și Ve­ri­fi­ca­re ca­re es­te un in­stru­ment teh­nic, ju­ri­dic. Tă­ri­ce­a­nu sus­ţi­ne, însă, că tre­bu­ie fă­cu­tă o ana­li­ză.

„Ra­por­tul MCV nu es­te un act ju­ri­dic, el con­ţi­ne niște re­co­man­dări, deci el nu poa­te fi ata­cat sau con­tes­tat în jus­ti­ţie ca să ne lă­mu­rim. (...) Ce­ea ce vă pot spu­ne es­te că, Me­ca­nis­mul de Coo­pe­ra­re și Ve­ri­fi­ca­re, ca­re es­te un in­stru­ment să-i zi­cem mai de­gra­bă ju­ri­dic, teh­nic, el e cel ca­re ar pu­tea să fie, să pre­su­pu­nem, su­pus unei ana­li­ze și even­tual con­tes­tat, dar o astfel de de­ci­zie nu es­te lua­tă, nu am dis­cu­tat“, a de­cla­rat, ieri, Că­lin Po­pes­cu Tă­ri­ce­a­nu, so­li­ci­tat să co­men­te­ze in­for­ma­ţi­i­le con­form că­ro­ra PSD ar lua în cal­cul con­tes­ta­rea ra­por­tu­lui MCV.

Aces­ta a su­sți­nut că es­te ne­voie de o ana­li­ză. „Stau și mă întreb ur­mă­to­rul lu­cru: cum es­te res­pec­ta­tă su­ve­ra­ni­ta­tea Par­la­men­tu­lui în mo­men­tul în ca­re in­ter­vin niște func­ţi­o­nari de la co­mi­sie ca­re nu au ni­ci­un fel de le­gi­ti­mi­ta­te. Pot ei, prin so­li­ci­tă­ri­le pe ca­re le fac, să înfrângă voin­ţa Par­la­men­tu­lui și su­ve­ra­ni­ta­tea, e o pri­mă ches­ti­u­ne pe ca­re mi-o pun“, a mai spus Tă­ri­ce­a­nu.

Mi­nis­trul Jus­ti­ţi­ei,Tudorel Toader, a avut ieri pri­ma re­ac­ţie du­pă pre­zen­ta­rea ra­por­tu­lui MCV, afir­mând că aces­ta are „iz po­li­tic“și du­blu stan­dard. El a afir­mat, re­fe­rin­du-se la re­co­man­dă­ri­le din do­cu­ment, că re­co­man­dă­ri­le nu sunt obli­ga­to­rii, ci doar stan­dar­de­le. „Cu mi­ne per­so­nal nu a vor­bit ni­meni des­pre con­tes­ta­rea ra­por­tu­lui. Da­că va vor­bi îmi voi spu­ne punc­tul de ve­de­re. Da­că voi fi mi­nis­trul Jus­tiți­ei la acel mo­ment, voi răs­pun­de ce­re­rii“, a adău­gat Toader.

Pla­nu­ri­le PSD

An­te­ri­or, o se­rie de re­pre­zen­ta­nți ai PSD vor­bi­se­ră des­pre con­tes­ta­rea MCV. De­pu­ta­tul PSD Ni­cușor Ha­lici, președinte­le Co­mi­si­ei Ju­ri­di­ce din Ca­me­ra De­pu­ta­ţi­lor, a de­cla­rat, ieri, că Gu­ver­nul va con­tes­ta ra­por­tul MCV (Me­ca­nis­mul de coo­pe­ra­re și ve­ri­fi­ca­re) la Cur­tea Eu­ro­pe­a­nă de Jus­ti­ţie.Aces­ta a ex­pli­cat că Ro­mâni­ei i s-a fă­cut o ne­drep­ta­te și a acu­zat Uni­u­nea Eu­ro­pe­a­nă de du­blu stan­dard. La rândul său, Flo­rin Ior­da­che, șe­ful co­mi­si­ei ca­re a mo­di­fi­cat le­gi­le Jus­tiți­ei, a con­fir­mat că PSD ia în cal­cul ata­ca­rea la Cur­tea Eu­ro­pe­a­nă de Jus­tiție a ra­por­tu­lui MCV, su­sți­nând că „par­tea ju­ri­di­că a aces­tu­ia nu stă în pi­ci­oa­re“. „Ana­li­zăm. Pu­tem dis­cu­ta to­tuși să ve­dem da­că, dis­cu­tând, ana­li­zând, ata­căm sau nu ata­căm. De la di­re­cții po­li­ti­ce la di­re­cții ju­ri­di­ce... Că ei pot fa­ce de­cla­rații e una, dar când ei îmi spun mie că nu tre­bu­ie să fac le­gi­le, să le opresc sunt ches­ti­uni... Nu am o pro­ble­mă cu dez­ba­te­rea po­li­ti­că, dar par­tea ju­ri­di­că nu stă în pi­ci­oa­re“, a de­cla­rat Flo­rin Ior­da­che.

Co­mi­sia Eu­ro­pe­a­nă a in­tro­dus în ra­por­tul MCV, pre­zen­tat ma­rți, opt re­co­man­dări su­pli­men­ta­re pen­tru Ro­mânia, ce­rând pu­te­rii de la Bu­cu­rești să sus­pen­de pu­ne­rea în apli­ca­re a le­gi­lor Jus­tiți­ei și să le re­vi­zu­ias­că în acord cu re­co­man­dă­ri­le Co­mi­si­ei de la Ve­neția și GRECO. De ase­me­nea, Co­mi­sia ce­re îngheța­rea in­tră­rii în vi­goa­re a mo­di­fi­că­ri­lor pro­pu­se a fi adu­se Co­du­lui Pe­nal și Co­du­lui de Pro­ce­du­ră Pe­na­lă, dar și sus­pen­da­rea pro­ce­du­ri­lor de nu­mi­re și re­vo­ca­re a pro­cu­ro­ri­lor-șe­fi.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.