Sem­ni­fi­ca­ţia împru­mu­tu­ri­lor fă­cu­te de Mi­nis­te­rul Fi­nan­ţe­lor de la bănci

Romania Libera - - Economie - Flo­rin Bu­des­cu

Mi­nis­te­rul Fi­nan­ţe­lor Pu­bli­ce a împru­mu­tat 400 de mi­li­oa­ne de lei de la bănci, prin­tr-o emi­si­u­ne de obli­ga­ţi­uni cu ma­tu­ri­ta­tea la 89 de luni, la un ran­da­ment me­diu de 4,69% pe an. Așa ara­tă da­te­le tran­smi­se de Ban­ca Na­ţi­o­na­lă a Ro­mâni­ei (BNR).

Băn­ci­le au sub­scris mai mult de­cât va­loa­rea emi­si­u­nii: 563,7 mi­li­oa­ne de lei. Fi­nan­ţe­le Pu­bli­ce au pla­ni­fi­cat în noi­em­brie 2018 împru­mu­turi de la băn­ci­le co­mer­cia­le de 4,74 mi­liar­de de lei. Din­tre aces­tea, 4,2 mi­liar­de de lei prin li­ci­ta­ţii de obli­ga­ţi­uni de stat și cer­ti­fi­ca­te de tre­zo­re­rie.

La ele se poa­te adău­ga su­ma de 540 de mi­li­oa­ne de lei, prin se­si­uni su­pli­men­ta­re de ofer­te ne­com­pe­ti­ti­ve, afe­ren­te li­ci­ta­ţi­i­lor de obli­ga­ţi­uni. Su­me­le vor fi des­ti­na­te re­fi­nan­ţă­rii da­to­ri­ei pu­bli­ce și fi­nan­ţă­rii de­fi­ci­tu­lui bu­ge­tu­lui de stat. Fa­ţă de lu­na oc­tom­brie, împru­mu­tu­ri­le pro­gra­ma­te de MFP sunt mai mari cu 45 de mi­li­oa­ne de lei, in­for­me­a­ză Ager­pres.

Coo­pe­ra­re BNR-Fi­nan­ţe

Ul­ti­me­le trei ope­ra­ţi­uni re­po ale BNR sunt da­ta­te 29 oc­tom­brie, 5 noi­em­brie și 12 noi­em­brie. Pe rând, ban­ca cen­tra­lă a in­jec­tat în pia­ţa in­ter­ban­ca­ră 16,5 mi­liar­de de lei, 12,34 mi­liar­de de lei, res­pec­tiv 5,3 mi­liar­de de lei.

Injec­ţi­i­le aces­tea duc la crește­rea li­chi­di­tă­ţii și re­zul­ta­tul es­te că ti­tlu­ri­le de stat sunt pur­tă­toa­re ale unui yi­eld mai scă­zut, ce­ea ce re­pre­zin­tă o cre­di­bi­li­ta­te și o atrac­ti­vi­ta­te cres­cu­tă. Astfel, de câte ori BNR in­jec­te­a­ză prin­tr-o ope­ra­ţi­u­ne re­po bani în pia­ţă, Gu­ver­nul atra­ge mai mul­ţi bani de la in­ves­ti­tori, prin achi­zi­ţi­o­na­rea de că­tre aceștia, de re­gu­lă bănci co­mer­cia­le, de pe pia­ţă, a ti­tlu­ri­lor de stat.

„Yi­el­dul la 7 ani es­te 4,61%”, spu­ne ana­lis­tul eco­no­mic So­rin Di­nu, amin­tind că „pe 31 oc­tom­brie (n.r. - la do­uă zi­le du­pă ce BNR a fă­cut pri­ma din­tre ce­le trei ope­ra­ţi­uni re­po amin­ti­te), MFP a scos pe pia­ţă ti­tluri de stat de 600 de mi­li­oa­ne de lei”.

Sub­scri­e­ri­le au fost pu­ţin mai mici de­cât va­loa­rea de prin­ci­piu a emi­si­u­nii - 591,9 mi­li­oa­ne de lei, la o do­bândă de Tre­zo­re­rie de 3,46%, cu o ma­tu­ri­ta­te de un an. Fap­tul că sub­scri­e­ri­le fă­cu­te de bănci au fost ce­va mai mici de­no­tă o pro­ble­mă.

Apoi, a apă­rut un alt re­po și, în ace­e­ași zi, Fi­nan­ţe­le au emis ti­tluri de stat de 200 de mi­li­oa­ne și au avut sub­scri­eri de 306 mi­li­oa­ne de lei. Ce­va mai bi­ne, așa cum se ob­ser­vă - sub­scri­e­ri­le au fost cu o trei­me mai mari de­cât va­loa­rea de prin­ci­piu a emi­si­u­nii.

Pe 7 noi­em­brie, la al doi­lea re­po al BNR, MFP a venit cu o altă emi­si­u­ne, de 300 de mi­li­oa­ne de lei, luând 365 de mi­li­oa­ne de lei. Se ob­ser­vă că au ob­ţi­nut în plus, fa­ţă de cât au emis, 65 de mi­li­oa­ne de lei, ce­ea ce re­pre­zin­tă un suc­ces re­la­tiv mo­dest.

Ca­re es­te sem­ni­fi­ca­ţia aces­tor ci­fre apa­rent seci? Ace­as­ta es­te că „Gu­ver­nul se împru­mu­tă de pe pia­ţa in­ter­nă și are o ce­re­re mai ma­re sau mai mi­că, în func­ţie de li­chi­di­ta­tea din pia­ţă și de preţ”, spu­ne Di­nu.

Fi­nan­ţe­le tre­bu­ie să-și fa­că nor­ma de împru­mut

Pro­ble­ma es­te însă „că tre­bu­ie să-și fa­că nor­ma de împru­mut. BNR, prin cre­a­rea de li­chi­di­ta­te și re­du­ce­rea yi­el­du­ri­lor, adu­ce mai aproa­pe cos­tu­ri­le de ce­ea ce își poa­te per­mi­te Gu­ver­nul”, a ex­pli­cat „Ro­mâni­ei li­be­re” ex­per­tul.

Deci mi­za sunt împru­mu­tu­ri­le ne­ce­sa­re pen­tru echi­li­bra­rea bu­ge­tu­lui ge­ne­ral con­so­li­dat. Mai reușește Gu­ver­nul să cal­me­ze de­fi­ci­tul bu­ge­tar până în 3% anul aces­ta? „De­fi­ci­tul până în 3% - nu cred, dar ace­as­ta nu are le­gă­tu­ră cu fap­tul că se împru­mu­tă”, sus­ţi­ne So­rin Di­nu.

„Ei tre­bu­ie să se înca­dre­ze în de­fi­ci­tul de ma­xi­mum 2,99% cu vreo 30 de mi­liar­de de lei. Vom ști mai bi­ne abia în lu­na ia­nua­rie, atunci când vor spu­ne (n.r. - ca­re es­te) de­fi­ci­tul”, ex­pli­că Di­nu.

Dar ca­re es­te sem­ni­fi­ca­ţia ci­fre­lor? „Toa­te ci­fre­le aces­tea ara­tă că, în func­ţie de li­chi­di­ta­tea din pia­ţă și de ma­tu­ri­tă­ţi­le la aces­te ti­tluri de stat, îţi dai se­a­ma ca­re es­te ape­ti­tul băn­ci­lor de a sub­scrie la ti­tluri de stat”, spu­ne ex­per­tul.

Anu­me cum? Când es­te li­chi­di­ta­te ma­re, Fi­nan­ţe­le ob­ţin aproa­pe de do­uă ori sau de pa­tru-cinci ori mai mult de­cât emit, „or, astă­zi (n.r. - luni, 12 noi­em­brie 2018), a scă­zut li­chi­di­ta­tea și, ca ur­ma­re, au scos din pia­ţă mai pu­ţini bani”, spu­ne So­rin Di­nu.

„BNR i-a aju­tat să împru­mu­te bani și se­ria de da­te ne ara­tă că, atunci când nu exis­tă sti­mu­lent, nu strâng ba­nii. Nu pu­tem de­cât să ur­mă­rim. Sem­ni­fi­ca­ţia es­te că împru­mu­tă bani me­reu ca să-și aco­pe­re chel­tu­i­e­li­le, de­fi­ci­tul și re­fi­nan­ţa­rea da­to­ri­ei”, sus­ţi­ne Di­nu.

De­fi­ci­tul pe ul­ti­me­le do­uă luni, cam 18 mi­liar­de de lei

„Din so­co­te­li­le me­le, până în noi­em­brie a.c., ei și-au aco­pe­rit, prac­tic, și de­fi­ci­tul, și par­tea de da­to­rie. Le ră­mă­se­se­ră vreo 10 mi­liar­de de lei de aco­pe­rit din de­fi­cit și au aco­pe­rit, gros­so mo­do, cu ce au luat în plus de pe pi­e­ţe­le ex­ter­ne”, cal­cu­le­a­ză spe­cia­lis­tul.

„Cred că to­ţi ba­nii pe ca­re îi strâng acum Fi­nan­ţe­le îi adu­nă pen­tru sca­den­ţa din 28 noi­em­brie, de 8 mi­liar­de de lei, iar pen­tru fi­nan­ţa­rea de­fi­ci­tu­lui bu­ge­tar cred că se vor îndrep­ta spre acea re­zer­vă de li­chi­di­ta­te re­fă­cu­tă la BNR”, afir­mă So­rin Di­nu.

BNR, amin­tește Di­nu, a anun­ţat că are în re­zer­vă 42 SO­RIN DI­NU, ANALIST ECO­NO­MIC

de mi­liar­de de lei, ce­ea ce es­te aproa­pe echi­va­len­tul re­zer­vei avu­te la sfârși­tul anu­lui 2017, când ave­au pu­ţin pes­te 41 de mi­liar­de de lei.

Urme­a­ză, ex­pli­că ana­lis­tul eco­no­mic, sur­plu­sul pe ca­re l-au adu­nat pen­tru răs­cum­pă­rări și re­fi­nan­ţa­rea de­fi­ci­tu­lui bu­ge­tar. „Es­te ade­vă­rat că în oc­tom­brie au avut o sca­den­ţă mi­că, dar de­fi­ci­tul pe oc­tom­brie și noi­em­brie, ca­re es­te mai ma­re, plus cel de pe de­cem­brie vor ajun­ge împreu­nă la cel pu­ţin 18 mi­liar­de de lei. Vor tre­bui să-l aco­pe­re din re­zer­va BNR. Pre­su­pun că în de­cem­brie nu vor mai fi atât de mul­te emi­si­uni. Sau ci­ne știe?“, a spus ana­lis­tul eco­no­mic So­rin Di­nu pen­tru „Ro­mânia li­be­ră”.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.