Po­vești pes­că­rești des­pre Black Fri­day 2018

Romania Libera - - Special -

Ne apro­pi­em de mo­men­tul din an când foar­te mul­te pro­du­se în prag de uzu­ră mo­ra­lă ne vor fi pa­sa­te cu ae­rul că re­pre­zin­tă mari opor­tu­ni­tăți. Din per­spec­ti­va re­tai­le­ri­lor, va fi o ex­ce­len­tă oca­zie să sca­pe de sto­curi ac­cep­tând să-și re­du­că mar­je­le de pro­fit pen­tru pro­du­se de­păși­te teh­no­lo­gic (nu vă aștep­tați la mari re­du­ceri pen­tru pro­du­se­le lan­sa­te re­cent) sau ca­re se con­frun­tau cu o ra­tă ma­re de re­tur în ser­vi­ce-uri. Din per­spec­ti­va cum­pă­ră­to­ri­lor, va fi o ex­ce­len­tă oca­zie să spe­re că vor agăța in ex­tre­mis ce­le câte­va zeci de pro­du­se ofe­ri­te la un preț su­per­ten­tant (uzual de eMag) dar ca­re se epu­i­ze­a­ză, con­form obi­cei­u­lui, în pri­mul mi­nunt de la des­chi­de­rea si­te-ului pen­tru cum­pă­ră­tori.

Ca o no­tă dis­tinc­tă în acest an, da­că eMag a fu­rat în mod tra­diți­o­nal star­tul cu o săp­tă­mână (mișca­re jus­ti­fi­ca­tă de fap­tul că Black Fri­day-ul cla­sic – ul­ti­ma vi­neri din lu­nă – s-ar apro­pia cam mult de 1 De­cem­brie, alt pre­text de mar­ke­ting, și ar fi exis­tat pro­ble­me cu li­vră­ri­le) am avut re­tai­leri ca­re l-au de­ca­lat chiar cu mai mul­te, pre­cum Altex, Evo­mag, Flan­co, PC Ga­ra­ge, etc. E drept, în aces­te ca­zuri nici n-a mai fost Black Fri­day cla­sic o zi, cel mult un we­e­kend de re­du­ceri mai im­por­tan­te – ci am avut săp­tă­mâni între­gi cu afișul de re­du­ceri ex­ce­pți­o­na­le pos­tat la lo­cul lui. La min­tea co­coșu­lui, ce e cu ade­vă­rat atrac­tiv se epu­i­ze­a­ză re­pe­de, ce es­te me­nți­nut săp­tă­mâni între­gi la vânza­re cu pre­te­nția că poar­tă mari dis­co­un­turi as­cun­de o cap­ca­nă. Fie dis­co­un­tu­ri­le re­a­le nu sunt de­loc atât de mari pre­cum se pre­tin­de, fie pro­du­sul e pe punc­tul de a fi re­tras de­fi­ni­tiv de la vânza­re, așa că ori­ce preț e mai ren­ta­bil de­cât ca­sa­rea. Pro­ba­bil că și re­tai­le­rii de­ja enu­me­rați vor avea o zi de re­du­ceri foar­te-foar­te mari pe 16 noi­em­brie, cot la cot cu cam­pa­nia eMag, spre de­o­se­bi­re de ce­le „doar“foar­te mari din săp­tă­mâni­le pre­ce­den­te.

Re­venind la eMag, mă aștept să văd iar câte­va zeci/ su­te de te­le­vi­zoa­re HD vându­te pe la 400-450 lei, câte­va zeci/su­te de lap­to­puri new en­try pe la 450-500 de lei, poa­te niște SSD-uri la 50 lei plus câte­va pro­du­se-sur­pri­ză ca­re să între­ge­as­că nu­mă­rul cârli­ge­lor de mar­ke­ting ca­re vor tre­bui să adu­că mul­tă lu­me pe si­te în di­mi­neața de vi­neri. Pre­vi­zi­bil, mu­lți vor ple­ca cu to­tul și cu to­tul altce­va de­cât plă­nu­iau inițial (da­că nu prin­zi ma­ri­le chi­li­pi­ruri, mă­car să nu pleci cu mâna goa­lă, nu?), spre bu­cu­ria re­tai­le­ru­lui.

Sfa­turi? Nu cum­pă­ra cu car­dul – ai cel puțin si­gu­ra­nța că nu cum­peri sub im­bold emoți­o­nal; da­că păs­tre­zi cash-ul aproa­pe te mai poți răz­gândi și poți re­fu­za li­vra­rea pes­te câte­va zi­le da­că îți dai se­a­ma că nu ai cu ade­vă­rat ne­voie de pro­du­sul achi­ziți­o­nat. Pu­ne cu 1-2 zi­le înain­te pro­du­se­le ur­mă­ri­te în coșul vir­tual, în fe­lul ăsta ve­zi și mai bi­ne cât de ma­re es­te re­du­ce­rea pre­tin­să de re­tai­leri și poți ter­mi­na mai re­pe­de co­man­da da­că aces­tea fac par­te din­tre ar­ti­co­le­le un­de se vor oferi dis­co­un­turi mai mari. În fi­nal, reți­ne că ce es­te foar­te ief­tin are mari șan­se să ai­be o pro­ble­mă mai puțin vi­zi­bi­lă, fie pe par­tea de fia­bi­li­ta­te, fie pe par­tea de adec­va­re teh­no­lo­gi­că (pro­du­se mai ve­chi, de­păși­te de­ja). Gândește-te că un­de­va exis­tă un re­tai­ler ca­re se bu­cu­ră la fel de mult că sca­pă de sto­curi pre­cum te bu­curi tu că ai prins „ma­rea oca­zie“. Poa­te chiar mai mai mult.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.