Ale­ge­ri­le unui om la lo­cul lui: o via­ţă li­niști­tă

Romania Libera - - Timp Liber - Ma­ria Ca­pe­los

Pe 23 noi­em­brie in­tră în ci­ne­ma­to­gra­fe lun­gme­tra­jul de de­but al re­gi­zo­ru­lui Ha­drian Mar­cu, „Un om la lo­cul lui”, o adap­ta­re li­be­ră du­pă ro­ma­nul “Fi­resc”, scris de Pe­tru Cim­po­eșu.

Lau­ra (Ada Ga­leș) es­te o tână­ră ca­re vrea să-și trăias­că li­niști­tă po­ves­tea ală­turi de băr­ba­tul pe ca­re îl iu­bește. Me­dic, vi­i­toa­re ma­mă și soție, e ga­ta de o no­uă eta­pă și de mu­ta­rea la Bu­cu­rești. Ar pu­tea fi ori­ce fe­meie. Es­te unul din­tre ce­le do­uă per­so­na­je fe­mi­ni­ne ca­re gra­vi­te­a­ză în ju­rul lui Pe­tru (Bog­dan Du­mi­tra­che). Lau­ra cre­de, până la un punct, că es­te sin­gu­ra ale­ge­re din viața lui. Me­dic într-un oraș de pro­vin­cie din Ro­mânia, es­te o tână­ră dră­guță, prag­ma­ti­că și emo­ti­vă. Mai mult, Lau­ra es­te însăr­ci­na­tă cu iu­bi­tul ei, Pe­tru, in­gi­ner de fo­raj într-o com­pa­nie mul­ti­nați­o­na­lă. În timp ce ea vi­se­a­ză la o eva­da­re din mi­cul oraș și la un ma­riaj ca în re­vis­te, des­pre ca­re să poa­tă po­ves­ti alto­ra, vi­i­to­rul ei soț tre­bu­ie să ia o de­ci­zie: es­te Lau­ra fe­meia ală­turi de ca­re își va gă­si fe­ri­ci­rea sau So­nia (Mă­dă­li­na Con­stan­ti­nes­cu), fos­ta iu­bi­tă și co­le­gă, ca­re toc­mai a su­fe­rit un grav ac­ci­dent de mun­că?

„Lau­ra nu vi­se­a­ză la ce­va ire­a­li­za­bil. Își ima­gi­nea­ză că o să fa­că un co­pil cu Pe­tru, un om ca­re nu știe si­gur da­că o iu­bește și cât de ta­re o iu­bește. Vi­se­a­ză că o să me­ar­gă într-o va­ca­nță pe an, că o să își cum­pe­re o mași­nă la mâna a do­ua și că o să se mu­te la Bu­cu­rești. Lau­ra își ima­gi­nea­ză că Pe­tru o să întârzie aca­să, că nu o să fie tot tim­pul lângă ea și că o să ui­te lu­cruri. Lau­ra e cum vrei tu, e doar o bu­ca­tă din viața ei, ca­re ar pu­tea fi și viața ta”, spu­ne Ada Ga­leș des­pre per­so­na­jul pe ca­re îl in­ter­pre­te­a­ză în fil­mul “Un om la lo­cul lui”.

Ale­geri di­fi­ci­le

Actrița Ada Ga­leș a ab­sol­vit Fa­cul­ta­tea de Acto­rie în ca­drul UNATC Bu­cu­rești și es­te an­ga­ja­tă a Te­a­tru­lui Nați­o­nal din Bu­cu­rești, având, de ase­me­nea, co­la­bo­rări cu alte te­a­tre din Ca­pi­ta­lă. La un an du­pă ce pri­mi­se pre­mi­ul pen­tru cea mai bu­nă ac­triță în ca­drul Fes­ti­va­lu­lui de Te­a­tru Con­tem­po­ran, Ada Ga­leș a câști­gat în 2016 pre­mi­ul UNITER pen­tru de­but. Re­cent a in­ter­pre­tat un rol se­cun­dar în fil­mul „In Blue” de Jaap van Heus­den.

“Lau­ra e per­so­na­jul des­pre ca­re am dis­cu­tat mult cu ma­ma și pri­e­te­nii, toc­mai pen­tru că m-a in­te­re­sat să aflu și ce simt sau trăi­esc oa­me­nii. Am încer­cat să con­stru­i­esc un per­so­naj am­bi­guu ca­re nu știe pe un­de s-o apu­ce, așa cum ni se întâmplă mul­to­ra din­tre noi. Au fost emoții, dar am avut o chi­mie bu­nă cu Bog­dan Du­mi­tra­che, un par­te­ner foar­te bun, și to­tul a mers bi­ne la re­pe­tiții și la fil­mări, în ci­u­da fri­gu­lui”, a mai spus actrița.

Pen­tru Bog­dan Du­mi­tra­che, “Pe­tru es­te om sin­gur. Es­te un om ca­re se au­toi­zo­le­a­ză, un om al că­rui ade­văr in­te­ri­or es­te în con­flict cu con­venția so­cia­lă și atunci cau­tă lo­curi mai re­tra­se, un­de poa­te fi lă­sat în pa­ce, să fie așa cum își do­rește. Lau­ra îi ofe­ră lu­cru­ri­le ca­re îi lip­sesc - căl­du­ră, ca­să, emoție -, în timp ce So­nia îi ofe­ră un alt tip de re­lați­o­na­re, să fie lă­sat în pa­ce atunci când are ne­voie de asta. În So­nia gă­sește un pri­e­ten și, în ace­lași timp, un par­te­ner, în timp ce în Lau­ra gă­sește o fe­meie și un par­te­ner”.

„Un om la lo­cul lui” a fost pre­zen­tat în pre­mi­e­ră mon­dia­lă la San Se­bas­tian, în com­pe­tiția “New Di­rec­tors” a ce­lei de-a 66-a ediții a fes­ti­va­lu­lui din Spa­nia.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.