NATO ac­cep­tă o ar­ma­tă a UE, dar fă­ră struc­turi pa­ra­le­le

Romania Libera - - Externe - Ga­bri­e­la Anghel

În pli­nă dez­ba­te­re asu­pra for­mă­rii unei ar­ma­te eu­ro­pe­ne, se­cre­ta­rul ge­ne­ral al NATO, Jens Stol­ten­berg, a aver­ti­zat con­tra ori­că­rei even­tua­le întă­riri a Eu­ro­pei Apă­ră­rii în de­tri­men­tul Alia­nței Atlan­ti­ce.

În ca­drul Fo­ru­mu­lui NATO-Indus­trie de la Ber­lin, Stol­ten­berg a sa­lu­tat efor­tu­ri­le UE „în ma­te­rie de apă­ra­re, pen­tru că re­pre­zin­tă un lu­cru bun da­că aliații eu­ro­peni au ca­pa­ci­tăți mai mul­te, da­că lu­cre­a­ză mai strâns împreu­nă”. Dar, a con­ti­nuat nor­ve­gia­nul, „ce nu ne bu­cu­ră es­te că UE înce­pe să dez­vol­te struc­turi du­ble”.

Președinte­le fran­cez, Emma­nuel Ma­cron, se­con­dat de can­ce­la­rul ger­man, Ange­la Mer­kel, a re­lan­sat dez­ba­te­rea su­ge­rând ca Eu­ro­pa să-și con­stru­ias­că pro­pria ar­ma­tă pntru a se apă­ra de Ru­sia, Chi­na, în con­tex­tul în ca­re SUA au tot fe­lul de re­proșuri. Pro­pu­ne­rea l-a iri­tat pe omo­lo­gul său ame­ri­can, Donald Trump, ca­re a con­si­de­rat-o „foar­te in­sul­tă­toa­re” chiar înain­tea so­si­rii sa­le în Fra­nța pen­tru a par­ti­ci­pa la co­me­mo­ra­rea sfârși­tu­lui Pri­mu­lui Răz­boi Mon­dial. Ma­cron a ri­pos­tat pre­ci­zând că pro­pu­ne­rea sa nu vi­za SUA ca ina­mic. Ce­ea ce l-a ener­vat pe li­de­rul de la Ca­sa Albă a fost fap­tul că Ma­cron a su­ge­rat ne­ce­si­ta­tea unei ar­ma­te a Eu­ro­pei pen­tru a pro­te­ja Ve­chi­ul Con­ti­nent de Chi­na, Ru­sia și chiar de SUA „în do­me­ni­ul spați­u­lui ci­ber­ne­tic”.

„Re­a­li­ta­tea es­te că avem ne­voie de o struc­tu­ră de co­man­da­ment pu­ter­ni­că și com­pe­ten­tă, nu ne pu­tem împă­rți re­sur­se­le în do­uă”, a ple­dat Stol­ten­berg. „Efor­tu­ri­le eu­ro­pe­ne în ma­te­rie de apă­ra­re nu tre­bu­ie să sub­mi­ne­ze fo­rța re­lați­ei tran­sa­tlan­ti­ce”.

Re­venit de la Pa­ris, un­de a ce­le­brat pa­cea cu alți li­deri ai lu­mii, Donald Trump a lan­sat o se­rie de re­marci „ner­voa­se”, su­bli­ni­ind că SUA încă plă­tesc prea mult pen­tru pro­te­ja­rea Eu­ro­pei și nu pri­mesc ni­mic în schimb. Mai mult, afir­mă că Sta­te­le Uni­te nu sunt tra­ta­te echi­ta­bil în plan mi­li­tar și în plan co­mer­cial de că­tre aliații eu­ro­peni.

La rândul său, Chi­na a afir­mat că nu a pre­zen­tat ni­ci­o­da­tă vreo ame­ni­nța­re pen­tru Eu­ro­pa. „De­si­gur, Eu­ro­pa are drep­tul să de­ci­dă asu­pra po­li­ti­ci­lor sa­le de apă­ra­re, însă li­de­rii eu­ro­peni și-au ex­pri­mat mai de­gra­bă in­te­nția de a coo­pe­ra cu Chi­na, ne­vă­zând în ace­as­tă ța­ră un ina­mic”,a de­cla­rat mi­nis­trul chi­nez de Ex­ter­ne, Hua Chu­nying.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.