Ul­ti­ma șan­să în Li­ga Na­ţi­u­ni­lor

Echi­pa nați­o­na­lă de fot­bal a Ro­mâni­ei va su­sți­ne ul­ti­me­le do­uă me­ci­uri în gru­pa de Li­ga Nați­u­ni­lor. Ata­ca­nți: Fun­dași:

Romania Libera - - Sport - Cris­ti Frisk

Sâmbă­tă, 17 noi­em­brie, de la ora 21.45, nați­o­na­la Ro­mâni­ei va ju­ca la Ploi­ești,fă­ră spec­ta­tori,în fața Li­tua­ni­ei. Apoi, ma­rți, 20 noi­em­brie, de la ora lo­ca­lă 20.45 (21.45 în Ro­mânia), la Pod­go­ri­ca,va încheia gru­pa din Li­ga Nați­u­ni­lor con­tra se­le­cți­o­na­tei din Mun­te­ne­gru.

Lis­ta ju­că­to­ri­lor con­vo­cați pen­tru me­ci­u­ri­le cu Li­tua­nia și Mun­te­ne­gru:

Ci­prian Tă­tă­rușa­nu (FC Nan­tes, 55/0), Cos­tel Pan­ti­li­mon (Not­tin­gham Fo­rest, 27/0), Flo­rin Niță (Spar­ta Pra­ga, 2/0)

Cris­tian Ma­nea (CFR Cluj, 6/1), Ro­ma­rio Ben­zar (FCSB,13/0),Cris­tian Să­pu­na­ru (Kay­se­ris­por,31/0),Io­nuț Ne­del­ce­a­ru (FC Ufa, 3/0), Cos­min Moți (Lu­do­go­rets, 12/0),

Por­tari: Fun­dași:

Ale­xan­dru Pașca­nu (Lei­ces­ter Ci­ty,0/0),Alin Toșca (PAOK Sa­lo­nic, 14/0), Ni­cușor Ban­cu (U Crai­o­va 1948 CS,6/0)

Ale­xan­dru Chip­ciu (Spar­ta Pra­ga, 38/5),

Mij­lo­cași:

Răz­van Ma­rin (Stan­dard Li­e­ge, 14/1), Paul Anton (Kry­lia So­ve­tov, 6/0), Tu­dor Bă­luță (FC Vi­i­to­rul, 2/0), Ni­co­lae Stan­ciu (Spar­ta Pra­ga, 26/9), Ale­xan­dru Ci­câldău (U Cra- io­va 1948 CS,2/0),Ale­xan­dru Mi­triță (U Crai­o­va 1948 CS, 6/0), Ia­nis Ha­gi (FC Vi­i­to­rul, 0/0), Ale­xan­dru Ma­xim (Mainz, 32/3), Ci­prian De­ac (CFR Cluj, 16/3)

Clau­diu Keșe­rü (Lu­do­go­rets,27/6),Ge­or­ge Pușcaș (US Pa­ler­mo, 2/0), Ge­or­ge Țu­cu­de­an (CFR Cluj, 8/2)

Andrei Ivan,cu o pro­ble­mă me­di­ca­lă,a pă­ră­sit can­to­na­men­tul echi­pei nați­o­na­le a Ro­mâni­ei.

Pro­gra­mul ur­mă­toa­re­lor me­ci­uri:

17 noi­em­brie | Ser­bia – Mun­te­ne­gru (ora 16.00), Ro­mânia – Li­tua­nia (ora 21.45) – sta­di­on „Ilie Oa­nă“, Ploi­ești

20 noi­em­brie | Ser­bia – Li­tua­nia, Mun­te­ne­gru – Ro­mânia (ora 21.45)

Ti­ne­re­tul joa­că împo­tri­va Bel­gi­ei

Par­ti­da se va dis­pu­ta pe sta­di­o­nul „Dr. Con­stan­tin Ră­du­les­cu“din Cluj-Na­po­ca, înce­pând cu ora 19.00,și va fi tran­smi­să în di­rect la Pro X.

Lo­tul con­vo­cat de se­le­cți­o­ne­rul Mi­rel Ră­doi:

Io­nuț Ra­du (Ge­noa FC/Ita­lia),Că­tă­lin Că­buz (AFC Her­man­nstadt)

Por­tari:

Ra­du Bo­boc (FC Vi­i­to­rul), Vir­gil Ghiță (FC Vi­i­to­rul), Adrian Rus (Sep­si OSK Sf. Ghe­or­ghe), Ri­car­do Gri­go­re (Di­na­mo), Andrei Ra­du (CFR Cluj), Flo­rin Ște­fan (Sep­si OSK Sf.Ghe­or­ghe), De­nis Ci­o­bo­ta­riu (Di­na­mo Bu­cu­rești)

Mij­lo­cași:

* Vlad Dra­go­mir (Pe­ru­gia/Ita­lia), Mi­hai Do­bre (Bo­ur­ne­mo­uth/Anglia), Andrei Ci­o­ba­nu (FC Vi­i­to­rul), Den­nis Man (FCSB), Olim­piu Mo­ruțan (FCSB), Dra­goș Ne­del­cu (FCSB), Da­ri­us Ola­ru (Gaz Me­tan Me­diaș)

Ata­ca­nți:

Flo­ri­nel Co­man (FCSB), Adrian Pe­tre (Esbjerg fB/Da­ne­mar­ca), De­nis Dră­guș (FC Vi­i­to­rul), Ro­bert Mol­do­ve­a­nu (Di­na­mo Bu­cu­rești)

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.