Su­te de pro­fe­sori ti­tu­lari de­mi­si­o­nea­ză anual din învă­ţă­mânt

Romania Libera - - Actualitat­e - Lau­ren­ţiu Mușoiu

Apro­xi­ma­tiv 500 de pro­fe­sori ti­tu­lari de­mi­si­o­nea­ză în fi­e­ca­re an șco­lar din sis­te­mul de învă­ţă­mânt preu­ni­ver­si­tar, con­form da­te­lor cen­tra­li­za­te de la in­spec­to­ra­te­le șco­la­re de Mi­nis­te­rul Edu­ca­ţi­ei.

Su­te de pro­fe­sori ti­tu­lari își dau, anual, de­mi­sia din învă­ţă­mântul preu­ni­ver­si­tar ro­mânesc. Cu toa­te că si­tua­ţia s-a îmbu­nă­tă­ţit, în ul­ti­mii ani, nu­mă­rul das­că­li­lor ca­re aleg să re­nun­ţe la ca­ri­e­ra di­dac­ti­că du­pă ce au ab­sol­vit o fa­cul­ta­te de pro­fil și au reușit să pro­mo­ve­ze exa­me­nul de ti­tu­la­ri­za­re în învă­ţă­mânt (con­si­de­rat unul des­tul de di­fi­cil) es­te în con­ti­nua­re unul im­pre­si­o­nant.

Po­tri­vit da­te­lor Mi­nis­te­ru­lui Edu­ca­ţi­ei Na­ţi­o­na­le (MEN), ob­ţi­nu­te de „Ro­mânia li­be­ră“, în anul șco­lar 2017–2018 (10 sep­tem­brie 2017 – 31 au­gust 2018) au pă­ră­sit sis­te­mul de învă­ţă­mânt preu­ni­ver­si­tar, prin de­mi­sie, 424 de ca­dre di­dac­ti­ce cu sta­tut de ti­tu­lar. În ace­lași an șco­lar erau înre­gis­tra­te pes­te 209.000 ca­dre di­dac­ti­ce ti­tu­la­re.

Ca­pi­ta­la ocu­pă po­zi­ţia de li­der în cla­sa­men­tul de­mi­si­i­lor din învă­ţă­mânt,cu 39 de das­că­li ca­re au re­nun­ţat la ca­ri­e­ra di­dac­ti­că. Pe lo­cul al doi­lea se cla­se­a­ză, po­tri­vit da­te­lor tran­smi­se de in­spec­to­ra­te­le șco­la­re că­tre MEN, ju­de­ţul Cluj, cu 35 de pro­fe­sori ti­tu­lari ca­re și-au dat de­mi­sia. În top se mai re­gă­sesc ju­de­ţe­le Mu­reș, cu 31 de ti­tu­lari ca­re au re­nun­ţat la ca­ri­e­ra în învă­ţă­mânt, Brașov (24 de de­mi­sii înre­gis­tra­te), Ti­miș (23) și Iași (22). Ca zo­nă ge­o­gra­fi­că,Arde­a­lul a pi­er­dut cei mai mul­ţi pro­fe­sori ti­tu­lari în învă­ţă­mântul preu­ni­ver­si­tar.

În anul șco­lar 2016–2017, apro­xi­ma­tiv 550 de pro­fe­sori ti­tu­lari și-au dat de­mi­sia din învă­ţă­mânt. Se poa­te con­sta­ta to­tuși o di­mi­nua­re a nu­mă­ru­lui de­mi­si­i­lor, dar ace­as­ta vi­ne în ace­e­ași pe­ri­oa­dă cu scă­de­rea nu­mă­ru­lui de pos­turi din învă­ţă­mânt. În anul șco­lar 2007–2008,1.263 de pro­fe­sori ti­tu­lari își de­pu­neau de­mi­si­i­le. În anul șco­lar ur­mă­tor, 2008–2009, 802 das­că­li ti­tu­lari aban­do­nau ca­ri­e­ra la ca­te­dră. În anul șco­lar 2009–2010, 573 de pro­fe­sori pă­ră­se­au sis­te­mul. Nu­mă­rul de­mi­si­i­lor creștea din nou în anul șco­lar 2010–2011, ajun­gând la 701 (pe­ri­oa­dă ce coin­ci­de cu mă­su­ri­le lua­te de gu­ver­na­rea de atunci, di­mi­nua­rea sa­la­ri­i­lor cu 25% și blo­ca­rea pos­tu­ri­lor, jus­ti­fi­ca­te de Exe­cu­tiv prin con­tra­ca­ra­rea cri­zei eco­no­mi­ce).

De­za­mă­gi­re du­pă o cur­să lun­gă

Nu­mă­rul de­mi­si­i­lor din învă­ţă­mânt poa­te fi sur­prin­ză­tor da­că luăm în cal­cul și eta­pe­le par­cur­se de cei ca­re do­resc să ur­me­ze o ca­ri­e­ră di­dac­ti­că. Mai întâi, es­te ne­voie de ab­sol­vi­rea unei fa­cul­tă­ţi și a unui mo­dul psi­ho-pe­da­go­gic. Și în învă­ţă­mântul pri­mar și în cel preșco­lar, în ce­le mai mul­te ca­zuri, vor­bim tot des­pre ca­dre di­dac­ti­ce ab­sol­ven­te de stu­dii su­pe­ri­oa­re de pro­fil. Iar în ul­ti­mii ani s-a con­sta­tat chiar o crește­re a nu­mă­ru­lui can­di­da­ţi­lor la exa­me­ne­le de ad­mi­te­re or­ga­ni­za­te de fa­cul­tă­ţi­le/de­par­ta­men­te­le de for­ma­re a pro­fe­so­ri­lor.

Apoi, es­te ne­voie de pro­mo­va­rea unui exa­men pen­tru a de­ve­ni ti­tu­lar în învă­ţă­mânt. Con­cur­sul ne­ce­si­tă un ni­vel ri­di­cat de pre­gă­ti­re a can­di­da­ţi­lor, iar acest lu­cru es­te sus­ţi­nut și de pro­cen­tul re­la­tiv re­dus de pro­mo­va­bi­li­ta­te înre­gis­trat în ul­ti­mii ani. Con­form Mi­nis­te­ru­lui Edu­ca­ţi­ei, în acest an, pro­cen­tul de pro­mo­va­re la exa­me­nul de ti­tu­la­ri­za­re, du­pă so­lu­ţi­o­na­rea con­tes­ta­ţi­i­lor, es­te de 49,71%.Nu­mă­rul me­di­i­lor de 10 a fost de 124. Anul tre­cut pro­cen­tul a fost de 47,63%. La pro­ba scri­să din ca­drul con­cur­su­lui na­ţi­o­nal pen­tru ocu­pa­rea pos­tu­ri­lor di­dac­ti­ce din învă­ţă­mântul preu­ni­ver­si­tar,or­ga­ni­zat în acest an, s-au pre­zen­tat 24.070 de can­di­da­ţi. 2.531 s-au re­tras din con­curs din mo­ti­ve per­so­na­le sau me­di­ca­le, 61 au fost eli­mi­na­ţi, din­tre ca­re 27 pen­tru frau­dă, iar 34 de par­ti­ci­pa­nți pen­tru lip­sa do­cu­men­te­lor de iden­ti­ta­te. Pen­tru a pro­mo­va exa­me­nul de ti­tu­la­ri­za­re, can­di­da­ţii tre­bu­ie să ob­ţi­nă mi­ni­mum no­ta 7, dar acest lu­cru nu le asi­gu­ră și pos­tul. Pen­tru an­ga­ja­rea pe pe­ri­oa­dă de­ter­mi­na­tă (su­pli­ni­re), can­di­da­ţii tre­bu­ie să obți­nă mi­ni­mum no­ta 5 atât la pro­ba scri­să, cât și la pro­ba prac­ti­că/in­spec­ţia spe­cia­lă în pro­fi­lul pos­tu­lui.

În ci­u­da aces­tor efor­turi de­pu­se, nu­mă­rul cel mai ma­re al de­mi­si­i­lor se înre­gis­tre­a­ză în rândul ce­lor de­veni­ţi re­cent ti­tu­lari în învă­ţă­mânt.

Unul din­tre prin­ci­pa­le­le mo­ti­ve pen­tru ca­re învă­ţă­mântul ro­mânesc ră­mâne în con­ti­nua­re nea­trac­tiv ră­mâne ni­ve­lul scă­zut al sa­la­ri­i­lor.

Te­o­re­tic, du­pă Să­nă­ta­te, în Edu­cație au fost înre­gis­tra­te ce­le mai mari creșteri sa­la­ria­le din sis­te­mul bu­ge­tar anul aces­ta. În re­a­li­ta­te însă, du­pă cum a ară­tat „Roânia li­be­ră“, veni­tu­ri­le das­că­li­lor aflați la înce­put de ca­ri­e­ră au ră­mas la un ni­vel scă­zut, iar învăță­mântul ră­mâne un do­me­niu nea­trac­tiv pen­tru even­tua­li pro­fe­sori de ca­li­ta­te. Un pro­fe­sor, un învăță­tor sau o edu­ca­toa­re, la de­but, câști­gă chiar mai puțin de­cât o fe­meie de ser­vi­ciu din Mi­nis­te­rul Edu­cați­ei Nați­o­na­le (MEN). Con­form si­tuați­ei veni­tu­ri­lor bru­te din MEN, pu­bli­ca­tă tri­mes­trial de mi­nis­ter, o fe­meie de ser­vi­ciu (îngri­ji­toa­re), cu gra­dație 4 sau 5, câști­gă 2.071-2.103 lei. Un pro­fe­sor de­bu­tant cu stu­dii su­pe­ri­oa­re de lun­gă du­ra­tă are un sa­la­riu de ba­ză de 2.045 lei, în timp ce unul cu stu­dii su­pe­ri­oa­re de scur­tă du­ra­tă are 1.915 lei. Aces­tea în timp ce un învă­ţă­tor sau edu­ca­tor de­bu­tant,ca­re are doar stu­dii li­ce­a­le, pri­mește un venit brut de 1.849 lei. Mai exact, un pro­fe­sor cu stu­dii su­pe­ri­oa­re de lun­gă du­ra­tă (4-5 ani sau Bo­log­na plus mas­te­rat) pri­mește un sa­la­riu brut de 2.045 lei,adi­că 1.467 lei net (bani în mână).

To­tuși, un pro­fe­sor ti­tu­lar se poa­te întoar­ce pe pos­tul său de ti­tu­lar du­pă o pe­ri­oa­dă.

De men­ţi­o­nat că, în acest mo­ment, în Ro­mânia pre­dau cir­ca 6.000 de ne­ca­li­fi­ca­ţi.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.