Ga­za­rea blo­ca­dei fran­ce­ze nu gă­sește re­ac­ţi­u­nea

Romania Libera - - Opinii -

Fran­ţa se re­vol­tă. Aproa­pe un sfert de mi­li­on de oa­meni or­ga­ni­ze­a­ză blo­ca­da „ves­te­lor al­bas­tre“. Împo­tri­viștii nu sunt cei din sol­da mi­liar­da­ru­lui ame­ri­can. Sim­pli Ga­vro­che ai lu­mii să­tu­le de ma­rșu­ri­le for­ţa­te ale lui Ma­cron și ale pro­gre­sis­mu­lui ca­viar. Oa­meni dis­pe­ra­ţi de crește­rea pre­ţu­ri­lor nu vor o su­praac­ci­ză la mo­to­ri­na ca­re de­pășește 1.51 eu­ro (apro­xi­ma­tiv 7 lei).

Moa­re un pro­tes­ta­tar, mai mult de 200 sunt ră­niți, jan­dar­mii bat ma­ni­fes­tan­ţii, pre­fec­tu­ri­le nu ui­tă să amin­te­as­că pu­bli­cu­lui că mi­tin­gu­ri­le neau­to­ri­za­te se amen­de­a­ză cu 7.500 de eu­ro. Ni­cio gru­pa­re nu re­ven­di­că or­ga­ni­za­rea. Ma­cron nu-și dă de­mi­sia. Nu-și pu­ne gu­ver­nul său. Ni­ci­un jan­darm nu e an­che­tat pen­tru bă­taia ad­mi­nis­tra­tă pro­tes­ta­ta­ri­lor.

Mi­nis­trul de Inter­ne Chris­top­he Cas­ta­ner anun­ţă că 409 per­soa­ne au fost ră­ni­te – din­tre ca­re 14 grav. „28 de po­li­ţiști, jan­dar­mi, mo­to­ci­cliști și pom­pi­eri au fost ră­ni­ţi, iar unii grav“, a adău­gat el.

Mi­nis­te­rul fran­cez de Inter­ne a mai spus des­pre moar­tea fe­meii de 63 de ani: „Acest ac­ci­dent tra­gic es­te ilus­tra­rea ris­cu­ri­lor pe ca­re le im­pli­că or­ga­ni­za­rea de ma­ni­fes­ta­ţii ile­ga­le“.

Încă nu s-a se­si­zat ni­ci­un Par­chet, ni­cio co­mi­sie de in­ves­ti­ga­ţie a „abu­zu­ri­lor“, Bru­xel­les-ul n-a co­bo­rât ste­a­gul sta­tu­lui de drept în ber­nă. Ni­cio can­ce­la­rie oc­ci­den­ta­lă nu a anun­ţat sanc­ţi­uni împo­tri­va Fran­ţei. Co­mi­sia de la Ve­ne­ţia nu a ple­cat aca­să de la Stras­bo­urg. Se anun­ţă sloi­uri mari de ghe­a­ţă în Me­di­te­ra­na. Gar­gu­ii nu au de­plâns cu la­cri­mi­le înge­ri­lor pi­er­de­rea su­fe­ri­tă. Ni­ci­un pro­tes­ta­tar n-a ce­rut „spi­ta­le, nu ca­te­dra­le“. No­tre-Da­me e tot aco­lo, iar Do­mul Inva­li­zi­lor nu s-a cu­tre­mu­rat sub fre­a­mă­tul ves­te­lor fos­fo­res­cen­te.

Amba­sa­do­rul ro­mân Lu­ca Ni­cu­les­cu nu s-a de­cla­rat încă îngri­jo­rat de soar­ta ră­ni­ţi­lor și nu a ex­pe­diat con­do­le­an­ţe fa­mi­li­ei cu „un mort“.

„A tre­bu­it să moa­ră oa­meni!“, răc­nea un alt preșe­din­te du­pă un de­zas­tru. Și-a pus gu­ver­nul său de se­cu­riști.

Ma­cron e im­pa­si­bil. Nu dă ni­cio mi­i­me de eu­ro îna­poi din ac­ci­za pre­di­ca­tă din am­vo­nul pro­gre­sis­mu­lui ca­viar. El pro­mi­tea re­for­me și a scos noi ta­xe. Acum 18 luni, câști­ga „en mar­che“preșe­din­ţia Fran­ţei, du­pă ce se­cu­ri­ta­tea lor l-a scos din cur­să pe li­de­rul au­ten­tic al drep­tei, tot pe un do­sar pe­nal.

Se scum­pește mo­to­ri­na, mor oa­me­nii, și ni­ci­un Tai­ca La­zăr nu scoa­te pro­cu­ro­rii din par­che­te și ni­cio te­le­vi­zi­u­ne nu ce­re an­che­ta­rea jan­dar­mi­lor.

Ange­la Mer­kel își ur­mă­rește pi­ca­je­le în son­da­je, așa că n-are chef de blo­ca­de­le fran­ce­ze. Un sondaj efec­tuat de IFOP, între 9 și 17 noi­em­brie 2018, ară­ta că doar 25% din­tre fran­ce­zi mai au încre­de­re în Emma­nuel Ma­cron, o scă­de­re de 4 pro­cen­te fa­ţă de lu­na oc­tom­brie a ace­lu­iași an. În ur­ma scan­da­lu­ri­lor le­ga­te de con­si­li­e­rii săi de se­cu­ri­ta­te și de­mi­sia unor mi­niștri, une­le son­da­je îl co­te­a­ză la 21 de pro­cen­te.

„Ne ga­ze­a­ză, dar noi sun­tem pașnici, ni­cio vi­tri­nă nu a fost spar­tă. Nu vrem de­cât să ne ex­pri­măm idei­le“, a de­cla­rat una din­tre pro­tes­ta­ta­re – po­tri­vit Agerpres.

Ni­ci­un li­ve-text, ni­cio pos­ta­re des­pre ga­za­re în main­stre­am-ul fran­cez, atât de obișnu­it să co­men­te­ze afa­ce­ri­le altor sta­te, de la Bre­xit până la exit-ul lă­cri­moși­lor din Pia­ţa Vic­to­ri­ei.

Bol­na­vul de scia­ti­că, cel ce a adop­tat mo­da lui Tru­de­au a ci­o­ra­pi­lor de do­uă cu­lori la încăl­ţă­ri­le bi­ci­o­ca­te, într-o bi­o­di­ver­si­ta­te a noii co­rec­ti­tu­dini po­li­ti­ce, n-are re­pli­că.

Să ve­dem ci­ne pe ci­ne acu­ză. Ci­ne se va lup­ta pen­tru eli­be­ra­rea de­ţi­nu­ţi­lor?

Mi­nis­trul de Inter­ne am­pli­fi­că și mai ta­re cri­za: „Ni­cio blo­ca­dă nu va fi to­le­ra­tă!“. Păi cum ră­mâne cu to­le­ran­tul spi­rit fran­cez și cu ma­cro­ni­ta­rea Eu­ro­pei?

Urmă­rim cu aten­ţie ce se întâmplă la Bru­xel­les. De azi, oa­re se ac­ti­ve­a­ză ONU, Co­mi­sia LIBE din PE și Co­mi­sia Eu­ro­pe­a­nă însăși, pe mo­tiv de ga­za­re a pro­tes­ta­ta­ri­lor pașnici, sau o dau co­ti­tă pe la Ploi­ești?

Ni­cio am­ba­sa­dă nu și-a scos încă pe ge­am îngri­jo­ra­rea, pe ca­re să o fâlfâie pre­cum un ce­a­rșaf ol­te­nesc.

Eu­ro­pa du­ble­lor mă­suri își ara­tă col­ţii. Semn că e pre­gă­ti­tă să de­ma­re­ze în trom­bă cu do­uă vi­te­ze. Noi pri­vim la Lu­nă și la van­da­lii noii ere di­gi­ta­le, pe ca­re man­cur­ţii sis­te­me­lor bi­po­la­re îi con­si­de­ră re­zis­ten­ţi.

Ni­ci­un in­te­lec­tual fran­cez nu a dus su­dal­ma la rang de vir­tu­te. Uni­tă­ţi­le de mă­su­ră sunt măs­lu­i­te, dar la noi n-are ci­ne să dea ne­gu­ţă­to­ri­lor de ilu­zii pes­te bot. Cu mă­lini sau pru­ne din sti­cle. Și când te gândești că ne paște un pui de Ma­cron...

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.