Me­da­lie de aur pen­tru Ro­mânia

Romania Libera - - Timp Liber - Ma­ria Ca­pe­los

În ca­drul Târgu­lui DENKMAL din Leip­zig, pen­tru ex­po­ziția “Șan­ti­er de res­tau­ra­re”, Insti­tu­tul Nați­o­nal al Pa­tri­mo­ni­u­lui și Mu­zeul Astra din Si­biu au fost re­com­pen­sați cu me­da­lia de aur. În ex­po­ziția cre­a­tă și pre­zen­ta­tă la Leip­zig de Insti­tu­tul Nați­o­nal al Pa­tri­mo­ni­u­lui în par­te­ne­riat cu Mu­zeul ASTRA, ar­ti­za­nii mu­zeu­lui au pus în apli­ca­re o se­rie de teh­nici tra­diți­o­na­le – tăi­e­rea buște­a­nu­lui cu trașca, pro­ce­sul de pro­du­cție a șin­dri­lei, de la buște­an la pro­du­sul fi­nit – atră­gând su­te de vi­zi­ta­tori, dar și alți ex­po­za­nți și meșteri din or­ga­ni­zați­i­le bres­le­lor ac­ti­ve încă în Eu­ro­pa Oc­ci­den­ta­lă. Mi­ca ex­po­ziție de unel­te de de­bi­ta­re a lem­nu­lui și cea de obi­ec­te et­no­gra­fi­ce au ofe­rit o ima­gi­ne in­tro­duc­ti­vă asu­pra teh­ni­ci­lor și prac­ti­ci­lor tra­diți­o­na­le încă ac­ti­ve în Ro­mânia, ese­nția­le pen­tru pre­zer­va­rea și pu­ne­rea în va­loa­re a pa­tri­mo­ni­u­lui con­stru­it. Insti­tu­tul Nați­o­nal al Pa­tri­mo­ni­u­lui a pre­zen­tat ex­po­ziția „Șan­ti­er de res­tau­ra­re”, adu­când în ate­nția vi­zi­ta­to­ri­lor o se­cți­u­ne re­pre­zen­ta­ti­vă pen­tru sec­to­rul pa­tri­mo­nial din Ro­mânia, ilus­tra­tă prin­tr-o se­le­cție de lu­crări ca­re ilus­tre­a­ză toa­te ca­te­go­ri­i­le de ope­ra­tori din do­me­niu: cer­ce­ta­rea spe­cia­li­za­tă – Insti­tu­tul Nați­o­nal de Cer­ce­ta­re-Dez­vol­ta­re pen­tru Opto­e­lec­tro­ni­că INOE 2000; me­di­ul aca­de­mic – Uni­ver­si­ta­tea de Arte din Bu­cu­rești, De­par­ta­men­tul Con­ser­va­re și Res­tau­ra­re; com­pa­ni­i­le pri­va­te – Ce­rec­sArt; or­ga­ni­zați­i­le non-gu­ver­na­men­ta­le – ProPa­tri­mo­nio și Mo­nu­men­tum; mu­ze­e­le – Com­ple­xul Nați­o­nal Mu­ze­al ASTRA; in­sti­tuți­ie ad­mi­nis­trați­ei cen­tra­le de spe­cia­li­ta­te – Insti­tu­tul Nați­o­nal al Pa­tri­mo­ni­u­lui. Plat­for­ma de­di­ca­tă pa­tri­mo­ni­u­lui din Leip­zig a atras în acest an apro­xi­ma­tiv 14.200 de vi­zi­ta­tori.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.