CEx-ul a eli­be­rat rin­gul de vi­e­tă­ţi­le cu du­blă co­man­dă

Romania Libera - - Opinii - Wil­dcard lo­ser-ii

CEx PSD a eli­be­rat rin­gul de o se­rie de ju­că­tori cu du­blă co­man­dă. Re­ma­ni­e­ri­le din mi­nis­te­re au ro­lul de a adu­ce sânge proas­păt, de a re­vi­ta­li­za echi­pa lui Dăn­ci­lă. Fap­tul că Mi­hai Fi­for a de­mi­si­o­nat din fun­cția de mi­nis­tru al Apă­ră­rii înain­tea șe­di­nței Co­mi­te­tu­lui Exe­cu­tiv ara­tă că ci­ne­va i-a co­mu­ni­cat pe sur­se că ur­me­a­ză să fie ma­zi­lit. Pro­ba­bil că s-a cre­zut prea si­gur pe el și pe ițe­le as­cun­se ale sis­te­mu­lui. Și Adrian Țuțu­ia­nu a dat pe­tre­ceri în mu­nți cu Hans Klemm, am­ba­sa­do­rul SUA, înain­tea achi­ziți­o­nă­rii ra­che­te­lor Pa­tri­ot de la Rayt­he­on, în ur­ma dri­blin­gu­lui la Le­gea Offset, și sem­nă­rii unui acord de înar­ma­re gu­vern la gu­vern.

Sur­se de la Bru­xel­les su­sțin că un fost prim-mi­nis­tru al coa­liți­ei PSD-ALDE s-ar fi pro­nu­nțat că el nu poa­te con­du­ce un Exe­cu­tiv con­dus de doi pe­na­li. La scurt timp de la afir­mația fă­cu­tă, în ca­me­re­le cu ure­chi, i-a venit sen­ti­nța: re­tra­ge­rea la va­tră.

Că ple­a­că Lu­cian Șo­va de la Tran­spor­turi, Dă­nuț Andrușcă de la Eco­no­mie, că o întin­de Bog­dan Co­jo­ca­ru de la Co­mu­ni­cații nu e sfârși­tul lu­mii, atât de des in­vo­cat de pro­pa­gan­dă, e un semn de pri­me­ni­re. Ni­meni nu e bă­tut în cu­ie, zi­dit în te­me­lia mi­nis­te­ru­lui. Ca să nu mai spu­nem că lip­sa lor de per­for­ma­nță s-a vă­zut din Lu­nă. Au fost re­com­pen­sați pen­tru ac­ti­vi­tăți­le de par­tid, dar au pi­er­dut exa­me­nul com­pe­te­nței. Ura și la ga­ră!

Des­pre Co­mu­ni­cații nu poți spu­ne de­cât că fun­cția ba­te gra­dul, nu vom trăi noi mo­men­tul unui mi­nis­tru ci­vil pes­te apă­ra­rea ci­ber­ne­ti­că a sta­tu­lui și pes­te pro­gra­ma­to­rul-șef, loc vi­tal de acți­u­ne a lui Big Brot­her, as­cuns prin co­tloa­ne mi­nis­te­ria­le sau ad­no­tat în pro­to­coa­le ne­des­co­pe­ri­te încă.

Fap­tul că Paul Stă­nes­cu nu și-a pre­zen­tat de­mi­sia și a aștep­tat vo­tul ara­tă că omul nu e sin­gur pe lu­me, deși până de cu­rând era con­si­de­rat un bi­et ba­ron lo­cal.

Ni­co­lae Bă­dă­lău și-a pi­er­dut pis­to­lul, dar a câști­gat o fun­cție mi­nis­te­ria­lă. I-a luat lo­cul mult cri­ti­ca­tu­lui Andrușcă. E șef la Eco­no­mie. Poa­te să-și dea pro­ba de foc a com­pe­te­nței. De la gru­pul de pri­e­te­nie cu Re­pu­bli­ca Esto­nia și din înde­păr­ta­ta Pa­na­ma, Bă­dă­lău­lui i s-a dat o du­blă șan­să: pe de o par­te, Fi­lia­la Gi­ur­giu a PSD; pe de altă par­te, greu încer­ca­tul Mi­nis­ter al Eco­no­mi­ei. E în mă­su­ră să ne ui­me­as­că. Gu­ră ma­re are. Mai tre­bu­ie puți­nă mișca­re. Și vi­zi­u­ne.

Opt mi­nis­te­re și-au pi­er­dut mi­niștrii. O schim­ba­re de for­mă sau o răs­tur­na­re de si­tuație?

Ori­ce gu­vern are ne­voie de un su­flu nou. Fap­tul că CEx-ul a dis­pus un pic de mișca­re de ca­dre nu stri­că. Schim­ba­rea șe­fi­lor, bu­cu­ria ne­bu­ni­lor – par­că așa se spu­ne.

Plus că mai exis­tă încă des­tui ca­re și-au im­pri­mat de­ja cru­ci­le cu fun­cți­i­le de dem­ni­tari și nu poa­te să tre­a­că viața pe lângă ei, pre­cum tra­diția prin Cen­te­nar, fă­ră să fie răs­plă­tiți cu o po­ziție mi­nis­te­ria­lă.

Des­pre Ga­bri­e­la Fi­rea, ati­tu­di­nea din jo­cul po­li­tic i-a ară­tat as­pi­rați­i­le și pre­ju­de­căți­le. Fo­lo­sind o de­ten­tă mult prea ma­re, do­rind să ar­dă eta­pe, s-a vă­zut li­pi­tă de ori­zont, fă­ră a-și fi pre­gă­tit cos­tu­mația de astro­naut. Mai are o șan­să. Să ui­me­as­că bu­cu­rește­nii cu proi­ec­te re­a­li­za­te, nu idei pro­cla­ma­te, între o di­luție a fi­rii, con­tra po­luți­ei na­tu­rii po­li­ti­ce. Un om poa­te fi un bun co­mu­ni­ca­tor, poa­te fi lău­dat de tar­get, dar aces­tea nu întru­nesc con­diți­i­le unei fun­cții prea înal­te. De ieri, Ga­bri­e­la Fi­rea a co­bo­rât din stra­tos­fe­ra li­ber im­pu­să în con­diția uma­nă li­ber ale­a­să. Și-a do­rit prea mult și i s-a răs­tur­nat pla­nul. Da­că vrei să-ți faci KO li­de­rul de par­tid, tre­bu­ie nu nu­mai să ai o um­bră, ci și un pic de fo­rță și mai mul­tă min­te.

Vor ți­pa coțo­fe­ne­le sis­te­mu­lui că Ga­bri­e­la Fi­rea și cei lă­sați la va­tră se vor gru­pa într-o no­uă for­mu­lă po­li­ti­că. Ex­pe­ri­e­nța po­li­ti­că a de­mon­strat că ori­ce di­si­de­nță din PSD, mai ales când e la gu­ver­na­re, e sor­ti­tă eșe­cu­lui. Ca­re e câi­ne­le ca­re ar ple­ca de la mă­ce­lă­rie pen­tru o ilu­zo­rie fun­cție într-un ca­bi­net al frus­trați­lor. Un­de nu e car­ne e mai mult circ.

CEx-ul de ieri l-a va­li­dat pe Co­drin Ște­fă­nes­cu în fun­cția de se­cre­tar ge­ne­ral. Co­mi­te­tul exe­cu­tiv l-a pus în post, deși se ocu­pa de­mult de bu­că­tă­ria par­ti­du­lui, fi­ind un gur­mand ca­re știe cum să ale­a­gă me­ni­ul și cum să ci­te­as­că mu­tre­le chel­ne­ri­lor.

Ple­a­că unii să cânte la o altă ma­să. Doar nu cre­deți că îi va pri­mi Da­cian Ci­o­loș în vi­tri­na sa fă­ră CUI. Cod Unic de Iden­ti­ta­te. Nici că se va da Lu­do­vic Orban de­o­par­te să vi­nă la pu­te­re un grup al noi­lor re­zis­te­nți.

Re­zis­te­nța ne­ce­si­tă răb­da­re, dar și ca­li­fi­ca­re. Nu toa­tă lu­mea poa­te lua au­to­bu­zul și cău­ta pe co­clauri stră­zi un­de sunt ca­se­le dem­ni­ta­ri­lor. Îți tre­bu­ie sto­mac pen­tru re­be­li­u­ne. Da­că ai vo­cație de Je­an Val­je­an, mai re­ci­tește „Mi­ze­ra­bi­lii“. Schim­ba­rea de fond e un

dat Vi­o­ri­căi Dăn­ci­lă pen­tru ma­rea pro­vo­ca­re a anu­lui vi­i­tor: preșe­di­nția Con­si­li­u­lui Uni­u­nii Eu­ro­pe­ne. Nu poți atin­ge țin­te înal­te cu co­coșați. CEx-ul a eli­be­rat-o de vi­e­tăți­le cu du­blă co­man­dă.

Tot mă întreb: oa­re Paul Stă­nes­cu, Ga­bri­e­la Fi­rea, Mi­hai Fi­for cre­de­au că pot roa­de cașca­va­lul din in­te­ri­or fă­ră a se ve­dea gău­ri­le? Se spu­ne că întu­ne­ri­cul e lip­sa lu­mi­nii. Dar pi­er­de­rea po­li­ti­că nu e o ușu­ra­re? Mă întreb. Poa­te că oa­me­nii ăștia de-abia acum pot stârni re­gre­te­le eter­ne în ur­ma lor. Ori­ce ce­as din ur­mă poa­te fi cel din­tâi, da­că știi să faci pa­sul îna­poi pen­tru asal­tul fi­nal. Nu toa­tă lu­mea, însă, știe să și piar­dă. Când se re­tra­ge în adă­post, pi­si­ca își as­cu­te ghe­a­re­le. Când e prea lih­ni­tă, toar­ce. Când e prea bi­ne hră­ni­tă, le­ne­vește. Un­de se pot înca­dra

de azi? Se văd ei într-un co­mi­tet de sal­va­re? Au vo­cație de sal­va­tori?

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.