Se dis­cu­tă des­pre bu­ge­tul zo­nei eu­ro, po­li­ti­ca de mi­grație și arma­ta co­mu­nă Fran­ţa și Ger­ma­nia cer apro­ba­re și sus­ţi­ne­re pen­tru re­for­me­le Uni­u­nii Eu­ro­pe­ne

Romania Libera - - Externe - Adi­na Mu­tăr

Preșe­din­te­le fran­cez, Emma­nuel Ma­cron, a evo­cat „un im­puls fran­co-ger­man“pen­tru a tran­sfor­ma Eu­ro­pa într-un ju­că­tor glo­bal mai pu­ter­nic și mai încre­ză­tor ca­re ar pu­tea împi­e­di­ca „hao­sul“pe sce­na mon­dia­lă.

Ma­cron și can­ce­la­rul ger­man, Ange­la Mer­kel, s-au fo­lo­sit de o se­rie de co­me­mo­rări de răz­boi pen­tru a îndem­na la uni­ta­te, pen­tru ca blo­cul să fa­că față pro­vo­că­ri­lor vi­i­toa­re într-o lu­me in­cer­tă, în lup­ta con­tra fo­rțe­lor po­pu­lis­te și nați­o­na­lis­te din Eu­ro­pa și față de po­ziția izo­lați­o­nis­tă a lui Trump „Ame­ri­ca Fir­st”, ca­re ar pu­tea con­du­ce lu­mea că­tre noi con­flic­te mi­li­ta­re.

Cu o ju­mă­ta­te de an până la ale­ge­ri­le pen­tru Par­la­men­tul Eu­ro­pe­an, în ca­re fo­rțe­le de ex­tre­mă-dre­ap­ta câști­gă tot mai mult te­re­ne, Ma­cron, a că­rui po­pu­la­ri­ta­te a ajuns la 25%, a fă­cut un apel emoți­o­nant pen­tru un spri­jin pu­ter­nic al re­for­me­lor pen­tru con­so­li­da­rea Eu­ro­pei, iniția­te de Fra­nța și Ger­ma­nia.

„Eu­ro­pa și, în in­te­ri­o­rul ei, gru­pul fran­co-ger­man, au obli­gația de a nu lă­sa lu­mea să in­tre în haos și să o îndru­me pe dru­mul că­tre pa­ce”, a de­cla­rat Ma­cron pen­tru Par­la­men­tul ger­man.

„De ace­ea Eu­ro­pa tre­bu­ie să fie mai pu­ter­ni­că și să câști­ge mai mul­tă su­ve­ra­ni­ta­te”, a su­bli­niat preșe­din­te­le fran­cez la ce­re­mo­nie în onoa­rea vic­ti­me­lor răz­boai­e­lor și ale dic­ta­tu­ri­lor din tre­cut.

Ma­cron a afir­mat că Eu­ro­pa a fost cea ca­re a con­dus efor­tul pen­tru pri­o­ri­ti­za­rea ener­gi­ei ver­zi ca ur­ma­re a schim­bă­ri­lor cli­ma­ti­ce și a im­pul­si­o­nat acum abor­dă­ri­le mul­ti­la­te­ra­le pri­vind co­me­rțul, se­cu­ri­ta­tea, mi­grația și po­li­ti­ca de me­diu.

Preșe­din­te­le fran­cez a su­bli­niat că Eu­ro­pa nu tre­bu­ie „să de­vi­nă un joc de mari pu­teri, tre­bu­ie să-și asu­me o res­pon­sa­bi­li­ta­te mai ma­re pen­tru se­cu­ri­ta­tea și apă­ra­rea sa și să nu ac­cep­te un rol su­bor­do­nat în po­li­ti­ca mon­dia­lă”.

Impo­zi­ta­rea gi­ga­nți­lor in­ter­net, în dis­cuție

Can­ce­la­rul ger­man, Ange­la Mer­kel, a că­rei po­pu­la­ri­ta­te es­te, de ase­me­nea, în scă­de­re, a su­bli­niat ne­ce­si­ta­tea unei uni­uni pu­ter­ni­ce acum, când Eu­ro­pa se află „la o răs­cru­ce de dru­muri”. Cei doi li­deri eu­ro­peni au par­ti­ci­pat la o întru­ni­re de lu­cru pen­tru a dis­cu­ta des­pre un bu­get co­mun al zo­nei eu­ro, des­pre po­li­ti­ca de mi­grație și des­pre impo­zi­ta­rea gi­ga­nți­lor in­ter­net.

Li­de­rul ger­man a rei­te­rat fap­tul că a su­sți­nut pro­pu­ne­rea lui Ma­cron pen­tru o ar­ma­tă eu­ro­pe­a­nă vi­i­toa­re, ca sim­bol al unui con­ti­nent uni­tar , un proi­ect de­za­pro­bat de preșe­din­te­le ame­ri­can, Do­nald Trump.

Mi­nis­trul ger­man al Apă­ră­rii, Ursu­la von der Leyen, a in­sis­tat că o fo­rță mi­li­ta­ră co­mu­nă nu va avea ne­voie doar de echi­pa­men­te și de for­ma­re obișnu­i­tă, ci și de „voi­nța po­li­ti­că de a apă­ra cu ho­tă­râre in­te­re­se­le eu­ro­pe­ne atunci când iz­buc­nește un con­flict”.

Mi­nis­trul Afa­ce­ri­lor Eu­ro­pe­ne al Fra­nței, Nat­ha­lie Loi­se­au, a pre­ci­zat că proi­ec­tul unei uni­uni mai pu­ter­ni­ce nu are ca obi­ec­tiv o împo­tri­vi­re față de Sta­te­le Uni­te, ci doar asu­ma­rea unei res­pon­sa­bi­li­tăți față de pro­pri­ul des­tin eu­ro­pe­an, „pen­tru a nu mai con­ta pe alții”. Vi­zi­ta lui Ma­cron din Ber­lin a ur­mat întâlni­rii de la Pa­ris a li­de­ri­lor lu­mii pen­tru a co­me­mo­ra sfârși­tul Pri­mu­lui Răz­boi Mon­dial cu un se­col în ur­mă. Ma­cron a in­vo­cat în mod re­pe­tat oro­ri­le răz­boi­u­lui pen­tru a tran­smi­te me­sa­jul că re­naște­rea nați­o­na­lis­mu­lui des­ta­bi­li­ze­a­ză din nou lu­mea și că li­de­rii po­pu­liști slă­besc blo­cul co­mu­ni­tar, în nu­me­le unui nați­o­na­lism pe ca­re îl exa­ge­re­a­ză.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.